^ Back to Top

ประกวดตราสัญลักษณ์ และมาสคอต มหกรรมโลกเวิล์ด เอ็กซ์โป 2020

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัด ”โครงการประกวดตราสัญลักษณ์และมาสคอต เพื่อรณรงค์การเสนอตัวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลกเวิล์ด เอ็กซ์โป 2020” เน้นสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนทั่วประเทศร่วมเสนอไอเดีย พร้อมสนับสนุนผู้ชนะการประกวดได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท

“โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ และมาสคอต เพื่อรณรงค์การเสนอตัวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมโลกเวิล์ด เอ็กซ์โป 2020” แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ การประกวดตราสัญลักษณ์ และประกวดมาสคอต

โดยผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานภายใต้หัวข้อ (Theme) คือ “นิยามใหม่ของโลกาภิวัตน์ - วิถีที่ยั่งยืน เพื่อโลกที่สมดุล” (“Redefine Globalisation - Balanced Life, Sustainable Living”) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน โดยทั้งนี้ ผลงานทุกชิ้นจะผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงานแห่งประเทศไทย บริษัทโฆษณาชั้นนำของประเทศไทย และสสปน. ซึ่งจะพิจารณาผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ การสื่อความหมายตรงตามแนวคิดที่ตั้งไว้ สามารถจดจำง่ายและนำไปใช้กับการสื่อสารในสื่อทุกประเภทได้ และสำหรับตราสัญลักษณ์และมาสคอตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะนำไปใช้ในระหว่างช่วงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมโลกเวิล์ด เอ็กซ์โป 2020 (Bidding Logo & Mascot) และถือเป็นกรรมสิทธิหรือลิขสิทธิ์โดยสมบูรณ์ของผู้ดำเนินโครงการในการนำไปใช้ในสื่อทุกประเภท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบตราสัญลักษณ์ และมาสคอต เพื่อใช้ในการรณรงค์การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมโลก เวิล์ด เอ็กซ์โป 2020
 2. เพื่อให้การรณรงค์ช่วงระหว่างการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมโลก เวิล์ด เอ็กซ์โป 2020 มีตราสัญลักษณ์และมาสคอตประจำโครงการที่สอดคล้องกับแนวคิดการนำเสนอ
 3. เพื่อตอกย้ำการรับรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์ของโครงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมโลก เวิล์ด เอ็กซ์โป 2020 ต่อประชาชนในวงกว้าง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดตราสัญลักษณ์และมาสคอต
ตราสัญลักษณ์และมาสคอต ต้องสามารถสื่อความหมายของแนวคิด

o “Redefine Globalisation - Balanced life, Sustainable living.”
o “นิยามใหม่ของ โลกาภิวัตน์- วิถีที่ยั่งยืน เพื่อโลกที่สมดุล”

 • ต้องประกอบด้วยคำว่า EXPO 2020 AYUTTHAYA THAILAND เท่านั้น
 • ต้องจดจำง่าย และสะท้อนถึงจุดแข็งของประเทศไทย
 • ต้องไม่ซ้ำกับตราสัญลักษณ์และมาสคอต อื่น ๆ หรือจะต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ส่งผลงานในรูปแบบกระดาษขนาด A4 ไฟล์ดิจิตอลรูปภาพที่สร้างด้วย .ai ความละเอียด 600 dpi
 • ผลงานแต่ละชิ้นต้องมีคำอธิบายแนบ (แนวคิดในการออกแบบ, ความหมายของรูปและสีที่ใช้) ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
 • การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาการประกวดถือเป็นสิทธิขาด
 • ตราสัญลักษณ์และมาสคอต ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะนำไปใช้ในระหว่างช่วงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก เวิล์ด เอ็กซ์โป 2020 (Bidding Logo & Mascot) หรือแล้วแต่ผู้ดำเนินโครงการจะเห็นควรนำไปใช้ในกิจกรรมใดก็ได้
 • ตราสัญลักษณ์และมาสคอตที่ชนะการประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์โดยสมบูรณ์ของผู้ดำเนินโครงการ คือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน.

o หมายเหตุ: ผู้ดำเนินโครงการสามารถเพิ่มเติม ดัดแปลง เพื่อความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน หรือยกเลิกการใช้งาน โดยมีกรรมสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

ผู้สนใจเข้ารับสมัคร

 • นักเรียน
 • นิสิต นักศึกษา
 • คณะบุคคล บริษัท/ห้างร้าน
 • ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป

ตารางกิจกรรม
ระยะเวลาส่งผลงานเข้าประกวด
6 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2554

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกผู้เข้ารอบ
18 กรกฎาคม 2554

ผู้เข้ารอบเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปนำเสนอผลงาน ณ สถานที่ที่ สสปน. กำหนด พร้อมถ่ายทำวิดิทัศน์
20 กรกฎาคม 2554

เข้าร่วมงานประกาศผลรางวัล พร้อมร่วมงานมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
22 กรกฎาคม 2554

เกณฑ์ตัดสินการประกวด

 • การสื่อความหมายของแนวคิด และการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมโลกเวิล์ด เอ็กซ์โป 2020 ของประเทศไทย
 • ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ และความครบถ้วนขององค์ประกอบ
 • จดจำง่ายและชัดเจน
 • นำไปใช้กับการสื่อสารได้ในสื่อทุกประเภท

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวด
o โทรศัพท์ 02-3819004 ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2554 ในวันและเวลาทำการราชการ
o เว็บไซต์โครงการ www.thailandexpo2020.com หรือเว็บไซต์สสปน. www.tceb.or.th

เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Fri, 2011-07-22 (All day)
Deadline: 
06 Jun 2011 (All day) to 15 Jul 2011 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.