^ Back to Top

ประกวดตราสัญลักษณ์และของที่ระลึก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทต.วัดประดู่ เมืองคนดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดแผนงานประจำปี 2554 โดยนโยบายด้านการท่องเที่ยว กำหนดให้มี โครงการส่งเสริมการจัดทำของฝาก ของที่ระลึก ที่สื่อถึงความเป็นสุราษฎร์ธานี จังหวัดได้จัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ และของที่ระลึกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทตราสัญลักษณ์ หรือแบรนด์ของสินค้าของจังหวัด
คุณสมบัติของผู้ส่งเข้าประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการหรือบุคคลทั่วไป

หลักเกณฑ์ในการประกวด

 1. การประกวดตราสัญลักษณ์ (logo) จะไม่แยกประเภทของผู้ส่งผลงาน
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ 1 ผลงาน
 3. การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาผลงาน ถื่อเป็นที่สิ้นสุด
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน หากมีการตรวจพบว่าตราสัญลักษณ์หรือผลงานที่ได้ออกแบบได้ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น คณะกรรมการจะเพิกถอนรางวัลทันที

รางวัลและการประกาศผล สำหรับการประกวดตราสัญลักษณ์ มี 1 รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

2. ประเภทของที่ระลึก
ของที่ระลึกหมายถึง ตัวสินค้า ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไปซื้อ หา เพื่อใช้เป็นของที่ระลึกหรือของฝากให้กับคนที่คนรัก นับถือ ศรัทธา เพื่อการประชาสัมพันธ์บ้านเกิด หรือเพื่อการอื่น

คุณสมบัติของผู้สงผลงานเข้าประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการหรือบุคคลทั่วไป

หลักเกณฑ์ในการประกวด

 1. การประกวดของที่ระลึก จะไม่แยกประเภทของผู้ส่งผลงาน
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ 1 ผลงาน
 3. การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาผลงาน ถื่อเป็นที่สิ้นสุด
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน หากมีการตรวจสอบพบว่า ของที่ระลึกหรือผลงานที่ได้ออกแบบได้ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น คณะกรรมการจะเพิกถอนรางวัลทันที

รางวัลและการประกาศผล

 • รางวัลชนะเลิศ เป็นเงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย 1 รางวัล เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2554
ส่งผลงานประกวดด้วยคนเองและทางไปรษณีย์ ได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชั้น 3 หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎณร์ธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 0-7728-6264 และ 0-7727-2558 หรือ 0-7727-2590

เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
120,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.