^ Back to Top

ประกวดออกแบบโลโก้ มูลนิธิ เจษฎา เทคนิค มิวเซียม

มูลนิธิ เจษฎา เทคนิค มิวเซียม ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วม ประกวดออกแบบโลโก้ (logo contest) มูลนิธิ ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท หมดเขต 21 มีนาคม 2554

มูลนิธิ เจษฎา เทคนิค มิวเซียม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เยาวชนและบุคคลทั่วไปในด้านการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับยานพาหนะประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคารเรียน หรืออุปกรณ์ต่างๆ แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส เป็นต้น และเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมกันทำประโยชน์ต่อสังคม

คุณสมบัติ

 • นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 • ออกแบบผลงานด้วยตนเอง ไม่นำผลงานอื่นมาดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

การส่งผลงาน

 1. ผลงานสื่อถึงยานพาหนะประเภทต่างๆ ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ เจษฎา เทคนิค มิวเซียม เน้นเรื่องการช่วยเหลือ ตอบแทนสังคม และความเป็นมูลนิธิเจษฎา เทคนิค มิวเซียม
 2. ส่งในรูปแบบไฟล์ AI และ JPEG ความละเอียดภาพไม่ น้อยกว่า 300 DPI
 3. มี รูปทรงทันสมัย น่าสนใจ จดจำง่าย แสดงออกถึงการสร้างสรรค์ น่าเชื่อถือและมีความเป็นสากล โดยสามารถนำไปปรับใช้กับงานได้ในหลายลักษณะ ได้แก่ กระดาษจดหมาย ซอง นามบัตร กระดาษเอกสารภายใน – ภายนอก แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ระบบป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสัญลักษณ์ ฯลฯ
 4. ออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่จำกัดเทคนิคการออกแบบ และสามารถใช้ในการพิมพ์ได้ทั้งสี และขาวดำ
 5. ผลงานมีคำอธิบาย ความหมายของรูป สีที่ใช้ พร้อมข้อความ ภาษาไทย “ มูลนิธิ เจษฎา เทคนิค มิวเซียม” และ ภาษาอังกฤษ “ Jesada Technik Museum Foundation ”
 6. ผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน
 7. ผล งานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของมูลนิธิ ฯ ทางมูลนิธิฯ จะไม่ส่งผลงานคืนให้เจ้าของผลงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 8. มูลนิธิจะไม่รับผิดชอบถึงความผิดพลาดเกี่ยวกับความล่าช้า การสูญหาย เสียหายของผลงานที่อาจจะเกิดขึ้น

วิธีการส่งผลงาน

 • ส่งไฟล์งานในนามสกุล AI และ .JPEG ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป พร้อมชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ
 • ส่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ e-mail : info@jesadatechnikmuseum.com

รางวัล รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท

ประกาศผลการตัดสิน
ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554
ทาง www.jesadatechnikmuseum.com และ
www.facebook.com/pages/Jesada-Technik-Museum/168842259802221
และรับรางวัลด้วยตนเอง

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เจษฎา เทคนิค มิวเซียม
เบอร์โทรศัพท์ : 02 – 819 – 4050
เวลา: 9.00-17.00 น. ทุกวันยกเว้นวันจันทร์
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
10,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Fri, 2011-03-25 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.