^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้นกับโครงการ “ดรีมอีสาน : อนาคตภาคอีสานกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม”

ประกวดภาพยนตร์สั้นกับโครงการ “ดรีมอีสาน : อนาคตภาคอีสานกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม”

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน องค์กรส่งเสริมประชาธิปไตยที่ไม่แสวงกำไรจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นสะท้อนปัญหาหนี้นอกระบบในสังคม ภายใต้หัวข้อ “ดรีมอีสาน : อนาคตภาคอีสานกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม” (Dream Esan: Equity of Justice System) ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสื่อออนไลน์ รวมถึงการนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรม รวมเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ภายในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

จำนวนผลงานภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวด
ไม่จำกัดจำนวน

กำหนดส่งผลงาน
รับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 7 สิงหาคม 2558

กติกาการผลิตภาพยนตร์สั้น

 1. ผลิตภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิดของการสะท้อนสภาพปัญหา ผลกระทบของหนี้นอกระบบ การแก้ปัญหาโดยการพึ่งพาตนเอง การร่วมมือร่วมใจสร้างพลังความเข้มแข็งของชุมชนหรือรูปแบบของการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ ที่ร่วมกันผลักดันการแก้ปัญหาให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
 2. ไม่จำกัดเทคนิคการผลิต
 3. กรณีนำเสนอภาพยนตร์สั้นด้วยภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย ต้องจัดทำคำแปล (subtitle) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษกำกับด้วย
 4. ความยาวไม่เกิน 15 นาที
 5. ภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องมีตราสัญลักษณ์(โลโก้)ของกระทรวงยุติธรรม มูลนิธิฟรีดริช เนามัน และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขึ้นในช่วง Title Credit หรือ End Credit
 6. ภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เท่านั้น โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม
 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

กติกาการส่งผลงาน

 1. แนบใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยเมื่อส่งผลงาน พร้อมหลักฐานที่แสดงว่าเป็น นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ภายในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
 2. สามารถส่งผลงานในรูปแบบแบบเดี่ยว หรือแบบทีมก็ได้ (ถ้าเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 5 คน)
 3. ระบุชื่อผลงาน แนวความคิด และเนื้อเรื่องย่อ
 4. ส่งผลงานผ่าน DVD จำนวน 1 แผ่น (สามารถใช้เปิดได้ในทุกเครื่องเล่น) ทางไปรษณีย์ หรือ ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ที่ “ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  กระทรวงยุติธรรม” เลขที่ 88 หมู่ 3 อาคารศูนย์ฝึกอบรมไปรษณีย์ ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 5. กรณีหากมีข้อสงสัยโครงการประกวดฯสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้ ติดต่อสอบถามผ่านทาง Facebook  ที่ www.facebook.com/LADVIMOJ

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 1. เนื้อหาภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิดของการสะท้อนสภาพปัญหา ผลกระทบจากหนี้นอกระบบ  การแก้ปัญหาโดยการพึ่งพาตนเอง การสร้างพลังความเข้มแข็งของชุมชนหรือรูปแบบของการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ ที่ร่วมกันผลักดันการแก้ปัญหาให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
 2. ความคิดสร้างสรรค์
 3. ความสวยงามของผลงาน
 4. การผลิตและเทคนิคในการนำเสนอ

ประเภทรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล  50,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล เงินรางวัล  30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล เงินรางวัล  20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

การประกาศผล

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ) และ มูลนิธิ ฟรีดริช เนามัน ประเทศไทยจะประกาศผลและมอบรางวัล สิงหาคม 2558  ณ โรงแรมเอกชนในจังหวัดขอนแก่น และประกาศผลผ่านทาง เฟซบุคศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม www.facebook.com/LADVIMOJ

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

 • หมายเลขโทรศัพท์  02-575-3344
 • เบอร์แฟกซ์ 02-575-3355
 • E-mail address :  pr.ladvimoj@gmail.com ชื่อหัวเรื่องว่า ประกวดภาพยนตร์สั้น Dream Esan Short Film Contest

***ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
13 Jun 2015 09:00 to 07 Aug 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.