^ Back to Top

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Love and Relationship: สัมพันธภาพและความรัก”

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Love and Relationship: สัมพันธภาพและความรัก”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Love and Relationship: สัมพันธภาพและความรัก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,950,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อเฟ้นหาศิลปินไทยร่นุ ใหม่ที่มีความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น และส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าพร้อมนำเสนอต่อสาธารณชน ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สำคัญในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นเวทีให้เหล่าศิลปินได้แสดงออกถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์ศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art) ซึ่งยึดถือความเหมือนจริงเป็นแก่นสำคัญ

ผลงาน
การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 เปิดรับผลงานในแนวทางเหมือนจริง โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ภายใต้หัวข้อ “Love and Relationship: สัมพันธภาพและความรัก”

ประเภทของผลงาน
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.thaibev.com และ www.bacc.or.th
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติหรือภูมิลำเนา
3. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ ในใบสมัครอย่างชัดเจน ครบถ้วน และแนบมาพร้อมกับผลงานในวันส่งผลงาน ทางเจ้าหน้าที่จะยึดถือความถูกต้องของข้อมูลตามใบสมัครเป็นสำคัญ
4. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น ผลงานแต่ละชิ้นรวมกรอบและแท่นฐานแล้ว ต้องมีขนาดไม่เกิน 2.5 x 2.5 เมตร (งานสองมิติ) และ 2 x 2 x 2 เมตร (งานสามมิติ) หากเป็นผลงานภาพพิมพ์หรือประติมากรรม ต้องระบุ จำนวนพิมพ์ (Edition) โดยผลงานนั้นจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมติดตั้ง
5. ผู้สมัครต้องส่งผลงานจริง โดยระบุชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปีที่สร้าง จำนวนพิมพ์ (ถ้ามี) และแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่งผลงานระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 - 18.00 น. กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ต้องประทับตราวันที่ส่ง ภายในวัน ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 และส่งถึงโครงการศิลปกรรมช้างเผือก ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 ทางคณะผู้จัดงานจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปรับที่ไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบในความเสียหายนั้น
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ละเมิดต่อศีลธรรม จริยธรรม
7. ห้ามนำผลงานที่เคยส่งแล้วมาส่งซ้ำ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดง ณ ที่ใดมาก่อน
8. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หากเป็นผลงานประติมากรรมและภาพพิมพ์ จะถือเป็น กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เฉพาะผลงานชิ้นที่ส่งเข้าประกวด
9. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมในครั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกชนิด
10. ภายหลังจากการประกาศผลรางวัล ผู้สมัครที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆ ให้นำบัตรประชาชนมาขอรับผลงานคืนจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายในวนั ที่ 9 - 16 มีนาคม 2559 ระหว่าง 10.00 - 17.00 น. ส่วนผ้ไูด้รับคัดเลือกร่วมแสดงงาน ติดต่อรับผลงานคืนระหว่างวันที่ 18 - 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 17.00 น. เท่านั้น มิฉะนั้นคณะผู้จัดงานจะถือเป็นสิทธิ์ขาดในการดำเนินการกับผลงานที่ไม่ได้รับการติดต่อขอรับคืน
11. คณะผู้จัดงานจะใช้ความระมัดระวังในขณะขนย้ายหรือจัดเก็บผลงานศิลปะทุกชิ้นอย่างเต็มที่ แต่หากเกิดความเสียหายกับผลงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบนั้นๆ

รางวัล

 • รางวัลช้างเผือก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท
 • รางวัล CEO Award 1 รางวัล รางวัลละ 250,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 12 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

การตัดสินรางวัล

 • การตัดสินผลงานใช้เกณฑ์การตัดสินจากคุณภาพของงานแต่ละชิ้นโดยไม่แยกประเภท แต่จะประเมินและยึดถือคุณค่าของตัวงานนั้นๆ เป็นสำคัญ
 • การตัดสินรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • ประกาศผลรางวัล 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ www.thaibev.com เว็บไซต์ www.bacc.or.th และ Facebook “ศิลปกรรมช้างเผือก” ในวันที่ 1 มีนาคม 2559
 • หากไม่มีผลงานใดผ่านเกณฑ์การพิจารณาสำหรับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลนั้น
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้
 • ผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัลจะได้รับการจัดแสดงนิทรรศการ ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2559

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะจำนวน 10 ท่าน ได้แก่

 • อาจารย์ช่วง มูลพินิจ
 • ศาสตราจารย์เดชา วราชุน
 • คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
 • รองศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์
 • คุณดาว วาสิกศิริ
 • ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์
 • อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร
 • อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ
 • อาจารย์สุรเดช แก้วท่าไม้
 • คุณพงษ์ชัย จินดาสุข

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (อังคาร-เสาร์ 10.30 - 19.00 น. และ อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น.)

 • หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ผู้ดำเนินงาน)
 • หมายเลข: 0-2422-2092
 • แฟกซ์: 0-2422-2091
 • E-mail: ardelgallery@gmail.com
 • Facebook: ศิลปกรรมช้างเผือก
Total Prize Money: 
3,950,000 Baht
Deadline: 
19 Feb 2016 10:00 to 20 Feb 2016 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.