^ Back to Top

ประกวด Character โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กรมทรัพย์สินฯ จัดประกวดคาแรคเตอร์ “โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์” หวังใช้เป็นสื่อปลุกคนไทยตื่นกระแส

กรมทรัพย์สินฯ จัดประกวดคาแรคเตอร์ เปิดเวทีดึงนิสิตนักศึกษา ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ออกแบบชิ้นงานสะท้อนแนวคิด และสร้างการจดจำ หวังปลุกกระแสคนไทยร่วมใจผลักดันประเทศสู่การเป็นฮับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอาเซียน

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่าเป็นการสร้างจุดเปลี่ยนให้กับประเทศ ซึ่งแต่เดิมมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีการผลิตสินค้าในปริมาณมาก โดยพึ่งพาการลงทุน และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทำให้การเติบโตของประเทศผูกติดอยู่กับปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ขณะที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นการใช้องค์ความรู้สะท้อนรากเหง้าวัฒนธรรมไทยมาเป็นทุนในการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า และบริการ อันจะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยใช้ทรัพยากรลดน้อยลง และพึ่งพาตัวเอง

ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดประสิทธิผล จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนคนไทยทั้งประเทศ โครงการต่างๆ ในเบื้องต้นจึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ และการยอมรับในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อันเป็นการหยั่งรากก่อนผลิใบเติบโต และแตกกิ่งก้านความคิดไปยังคนไทยทั้งประเทศ

โครงการจัดประกวดคาแรคเตอร์ “โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์” เป็นหนึ่งในแผนการประชาสัมพันธ์ที่ต้องการดึงนิสิตนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้ามีส่วนร่วมในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบชิ้นงานที่สามารถสะท้อนภาพการนำเอารากเหง้าวัฒนธรรมไทยมาใส่ความคิดพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ซึ่งชิ้นงานที่ได้จะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ภายใต้โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์

“ผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะถูกนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ Mascot ของที่ระลึก หรือถูกนำไปผลิตเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ อาทิ T-shirt หมวก แก้วน้ำ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างการระลึกถึง และจดจำได้ในตัวโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยจะทำไปพร้อมๆ กับการให้รายละเอียดข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์” นางปัจฉิมากล่าว

กรมทรัพย์สินฯ จะเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ วันนี้ – 30 กันยายน 2553
ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2553
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ipthailand.go.th
หรือโทร. 02-631-2290-5 ต่อ 311

Total Prize Money: 
42,000 Baht
File attachments: 
Entry Fee: 
No
Deadline: 
17 Aug 2010 (All day) to 30 Sep 2010 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.