^ Back to Top

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "วัคซีนในฝัน"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "วัคซีนในฝัน"

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "วัคซีนในฝัน" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้แสดงออกด้วยการเขียนที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ จินตนาการ การเล่าเรื่องความประทับใจเกี่ยวกับวัคซีน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดให้มีการประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อ "วัคซีนในฝัน" ขึ้น

ประเภทการประกวด

 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษา
 • ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป 

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานได้ตังแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2558
 • ส่งทาง
  • ทางไปรษณีย์ :  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
   88/21 อาคาร 4 ชั้น 2 ตึกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
   วงเล็บมุมซอง "ประกวดเรียงความ"
  • e-mail : nvikm@hotmail.com
  • ทางด้วยตนเอง  : ที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ติดต่อสอบถาม

 • คุณกฤษณา นุราช  
 • โทรศัพท์ 0-2590-3196-9 ต่อ 133
 • e-mail : nvikm@hotmail.com
Deadline: 
26 Oct 2014 10:00 to 15 Feb 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.