^ Back to Top

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ออมเพื่อสร้างไทย”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ออมเพื่อสร้างไทย”

ธนาคารออมสิน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ออมเพื่อสร้างไทย” เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2557 ชิงรางวัลออมสิน อวอร์ด พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 105,000 บาท และเกียรติบัตรออมสิน อวอร์ด

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้กิจกรรมการเขียนภาษาไทยประเภทเรียงความเป็นสื่อในการสร้างความประทับใจถึงการรับรู้ ปลุกจิตสานึกด้านการออมทรัพย์ การใช้จ่ายอย่างประหยัด และเป็นการกระตุ้นเตือนเยาวชนของชาติ และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ ทั้งรู้คิด รู้ทำนำไปสู่การปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุมีผล และเห็นถึงความสำคัญของวันออมแห่งชาติ

ระยะเวลาดำเนินการ

 • วันที่ 1 – 30 กันยายน 2557 : ประชาสัมพันธ์และรับผลงานประกวดเรียงความ
 • วันที่ 11 – 20 ตุลาคม 2557 : คณะกรรมการตัดสิน ดำเนินการพิจารณาตัดสิน
 • วันที่ 24 ตุลาคม 2557 : ประกาศผลการตัดสิน
 • วันที่ 31 ตุลาคม 2557 : มอบรางวัล ในงานวันออมแห่งชาติ ประจาปี 2557

หลักเกณฑ์การประกวด
1. หัวข้อการประกวด “ออมเพื่อสร้างไทย”
2. ลักษณะผลงานเรียงความที่ส่งเข้าประกวด
จะต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด

 • ต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาต่อเนื่องสัมพันธ์กัน กระชับ เข้าใจง่าย มีความคิดริเริ่ม มีการใช้สานวนภาษาได้ตรงตามหลักอักขรวิธีการใช้ภาษาไทย สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดผลได้
 • ต้องเป็นผลงานการเขียนที่ผู้เข้าประกวดเขียนเอง โดยไม่คัดลอก ดัดแปลงหรือแปลงจากผลงานของผู้อื่น และต้องเป็นเรียงความที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆมาก่อน
 • เขียนด้วยลายมือ หรือ พิมพ์เรียงความด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษร Angsana New หรือ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร Point 16 (ตัวปกติ) ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4
 • ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้เพียง 1 เรียงความ
 • หากเรียงความที่ส่งเข้าประกวดไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการตัดสินการประกวดอาจพิจารณางดเว้นรางวัลหนึ่งรางวัลใดก็ได้

3. ประเภทการประกวด

 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษา
 • ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป (ต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธนาคารออมสิน)

4. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน (รวม 100 คะแนน)

 • เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด 30 คะแนน
 • มีการวิเคราะห์และให้เหตุผลสนับสนุนที่ดี 25 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
 • การใช้ภาษา (กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย) 10 คะแนน
 • สานวนภาษาสละสลวย ถูกต้องเหมาะสม 10 คะแนน

5. รางวัลแต่ละประเภท ได้แก่

 • รางวัลที่ 1 จานวน 1 รางวัล มูลค่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรออมสิน อวอร์ด
 • รางวัลที่ 2 จานวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรออมสิน อวอร์ด
 • รางวัลที่ 3 จานวน 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรออมสิน อวอร์ด
 • รวม 3 ประเภทรางวัล เป็นเงินทั้งสิ้น 105,000 บาท

6. วิธีส่งเรียงความเข้าประกวด

 • ส่งด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ โดยแนบภาพถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวของผู้เข้าประกวด ไม่เกินขนาดจำโบ้ (4x6นิ้ว) จำนวน 1 รูป ส่งที่ หน่วยจัดกิจกรรม ส่วนสนับสนุนกิจกรรม ฝ่ายสื่อสารองค์กร อาคาร 3 ชั้น 5 ธนาคาร ออมสินสานักงานใหญ่ เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสาคัญ) วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดเรียงความ”
 • ส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-mail : Unit.AA@gsb.or.th โดยแนบไฟล์ภาพถ่ายของผู้เขียน และไฟล์เรียงความนามสกุล .doc (Microsoft Office 2003-2007) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ Download แบบฟอร์มส่งเรียงความได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือตามตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์มส่งเรียงความที่แนบมาพร้อมนี้

7. เงื่อนไขอื่นๆ

 • การตัดสินเรียงความที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เรียงความที่ส่งประกวดจะไม่มีการส่งคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • เรียงความที่ส่งประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของธนาคารออมสิน
 • เรียงความที่ส่งประกวดทุกผลงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ลงในสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน
 • พิจารณาตัดสินการประกวด ระหว่างวันที่ 11-20 ตุลาคม 2557
 • ประกาศผลการประกวดระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ทาง เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือ โทร.02 299 8000 ต่อ 030501-2 หรือโทร. 1115
 • มอบรางวัลในงาน วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 08.30 น.

8.ผู้ประสานงานการประกวด นายชินโชติ ปลัดชัย โทร.02 299 8000 ต่อ 030501-2, 030508

Total Prize Money: 
105,000 Baht
Deadline: 
01 Sep 2014 10:00 to 30 Sep 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.