^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์ 90 วินาที "โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ๓"

ประกวดภาพยนตร์ "โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ๓" หัวข้อ "ขอบคุณประเทศไทย"

กองทัพบก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์ 90 วินาที "โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ๓" หัวข้อ "ขอบคุณประเทศไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

ขั้นตอนการประกวด

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่ กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
 • ปิดรับผลงาน วันที่ 6 กันยายน 2557 ขยายระยะเวลาการรับผลงานออกไปถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
 • ประกาศผลพร้อมรับรางวัล วันที่ 15 กันยายน 2557 ณ Central Court @ Central World

เกณฑ์การตัดสินผลงาน

 • ดุลยพินิจจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 5 ท่าน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผลงานของทีมได้รับคัดเลือกจะแบ่งเป็น 9 เรื่อง จากระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งหมด 18 ผลงาน มีการนำผลงานมาเผยแพร่ในวันประกาศผลและมอบรางวัล

คณะกรรมการตัดสิน 5 ท่าน

 1. คุณบัณฑิต  ทองดี  (พี่อ๊อด)
 2. คุณคงเดช  จาตุรันต์รัศมี  (พี่เดช)
 3. คุณคมกฤษ  ตรีวิมล  (พี่เอส)
 4. คุณกิตติ  เชี่ยววงศ์กุล  (พี่เกลือ เป็นต่อ)
 5. คุณอาร์ม  ทิพยจันทร์  (พี่อาร์ม)

การประกาศผล
ดูผลการประกวดได้ที่

รางวัล
แบ่งเป็นทั้งหมด 6 รางวัล

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ ทั้งสองประเภท
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ ทั้งสองประเภท
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ ทั้งสองประเภท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

กติกาการประกวด ประเภทนิสิต นักศึกษา / ประชาชนทั่วไป
1. ผลิตโฆษณารณรงค์ ในหัวข้อ “ขอบคุณประเทศไทย” การถ่ายทอดเรื่องราวความสุขของคนไทย ที่เกิดจากพื้นฐานของสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้ประเทศไทยเป็น “แผ่นดินแห่งความสุข”

 • ภาพยนตร์โฆษณาความยาว  30  วินาที
 • ภาพยนตร์โฆษณาความยาว  45  วินาที
 • ภาพยนตร์โฆษณาความยาว  90  วินาที  โดยทำทั้ง 3 รูปแบบโฆษณาอยู่ในเรื่องเดียวกัน แต่ความยาวแตกต่างกัน
 • Print  ad. ขนาด A3*** จำนวน 1 รูปแบบ พร้อม Artwork 1 ชุด พร้อมเขียนเรื่องราว concept ที่ได้นำเสนอมาในด้านหลังของผลงาน ติดลงด้านหลังของ Print  ad. ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ

2. ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับหัวข้อ (Theme) และเนื้อหา
3. การผลิตภาพยนตร์รณรงค์ฯ ของทีมผู้ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
4. ผลงานหนังสั้นจะต้องใส่ LOGO ของผู้จัดทำ ในตอนท้ายเรื่อง (ห้ามใช้ภาพ อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือเพลงที่มีลิขสิทธิ์)
5. ไม่จำกัดทีมผู้ร่วมงาน (เน้นความสมบูรณ์แบบมากที่สุด)
6. ส่งผลงานประกอบด้วย ใบสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบัตรประชาชน และประวัติส่วนตัวโดยย่อ
7. ผู้ส่งผลงานจะต้องออกแบบ Poster ขนาด A3 (11.7 x 16.5 นิ้ว) จำนวน 1 รูปแบบ
8. ผู้ส่งผลงาน ทำผลงานหนังสั้นในรูปแบบ DVD ฉบับเต็ม ทั้ง 3 version ที่สามารถเผยแพร่ได้ทั้งรูปแบบโทรทัศน์สาธารณะ และโรงภาพยนตร์ได้ ส่งไปรษณีย์ มาที่ โครงการประกวดภาพยนตร์รณรงค์ “ขอบคุณประเทศไทย” ตู้ปณ. 1097 ปณฝ. รามคำแหง กรุงเทพ 10241
9.
ผู้เข้าส่งผลงานอัพโหลดผลงานภาพยนตร์รณรงค์บน Youtube และแชร์ไฟล์ไปที่ Facebook และ website ของโครงการ http://www.facebook.com/Thailandwakeup และ http://www.thailandwakeup.com เพื่อยืนยันการส่งผลงาน โดยทีมงานจะอัพเดทรายชื่อของผู้ส่งผลงานให้ตรวจสอบบนหน้าเว็บไซต์
10. ผลงานทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการฯ
11. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
12. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD / DVD / เว็บไซต์ / สื่อวิทยุ / สื่อโทรทัศน์ เข้าร่วมประกวดอีก หากคณะกรรมการสืบทราบ จะถูกตัดสิทธิ์จากรางวัล และเรียกคืนทันที
13. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
14. ผู้เป็นคณะกรรมการ และผู้มีส่วนร่วมในโครงการ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด และรับรางวัล

ปะเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น  2 ระดับ

 • ระดับที่ 1   ประเภทนักศึกษา นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
 • ระดับที่ 2   ประเภทประชาชนทั่วไป

เอกสารประกอบการสมัครเพื่อส่งผลงาน

 • ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือบัตรประชาชน

*** ผลงานชนะเลิศที่ 1, 2, 3 ในทั้งสองระดับจะได้เผยแพร่สู่สาธารณะชนต่อไป ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Hotline 0-2559-0098
 • เจ้าหน้าที่ 082-790-2126

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณเนตรชนก พิมพ์พงษ์

Total Prize Money: 
500,000 Baht
Deadline: 
06 Aug 2014 10:00 to 31 Oct 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.