^ Back to Top

ประกวดการทำต้นแบบประติมากรรม หัวข้อ “Wind & Water at Tha Maharaj"

ประกวดการทำต้นแบบประติมากรรม หัวข้อ “Wind & Water at Tha Maharaj"

บริษัท สุภัทรา เรียลเอสเตท จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการทำต้นแบบประติมากรรม หัวข้อ "การทำประติมากรรมต้นแบบสอดแทรกสัญลักษณ์ Wind & Water at Tha Maharaj" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ประเภทของผลงาน
ประติมากรรมต้นแบบ 

ข้อกำหนดการส่งผลงาน 

 1. ผลงานต้นแบบ เป็นวัสดุคงทนถาวร เช่น ทองเหลือง, เรซิ่น, ไม้ ฯลฯ เป็นต้น
 2. ขนาดไม่เกิน 100 x 100 x 150 เซนติเมตร รวมฐานของประติมากรรม แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 80 x 80 x 80 เซนติเมตร
 3. ต้นแบบดังกล่าวต้องสามารถใช้เป็นแบบสำหรับขยายเป็นประติมากรรมขนาด  2 x 2 x 4 เมตร รวมฐาน โดยใช้วัสดุถาวรตามที่ผู้ออกแบบกำหนด เพื่อติดตั้งที่  ท่ามหาราช ไลฟ์สไตล์ มอลล์ 
 4. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 5 ชิ้น ผู้ออกแบบจะได้รับเงินรางวัลเบื้องต้น 30,000 บาท 
 5. ผู้ออกแบบผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะต้องนำเสนอค่าใช้จ่ายรวมค่าติดตั้งประมาณการ ในการทำงานสร้างสรรค์จริง ต่อคณะกรรมการตัดสินพิจารณา 

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเชื้อชาติไทย ไม่จำกัดอายุ อาชีพ สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมด้วยความคิดของตนเอง และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือ จัดแสดงในนิทรรศการใดๆ มาก่อน 
 2. ผู้ออกแบบแต่ละท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชิ้น
 3. ส่งผลงานประติมากรรมต้นแบบพร้อมแนวคิดและรายละเอียดอธิบายผลงาน 
 4. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ทางโครงการจะเชิญผู้ออกแบบเข้ามาชมพื้นที่ติดตั้งและนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ของผลงานประติมากรรมพร้อมรายละเอียดแนวทางดำเนินการขยายแบบ ต่อกรรมการตัดสิน เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างจริง 
 5. ผู้ออกแบบจะต้องส่งผลงานด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นนำมาส่งต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่รับสมัครตามที่ประกาศไว้ในระเบียบการประกวด 
 6. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องกรอกรายละเอียด ในใบสมัครให้ครบถ้วนชัดเจน แนบมาพร้อมกับผลงานในวันส่งผลงาน
 7. ผู้สมัครต้องส่งผลงานจริง ระบุ ชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปีที่สร้าง และแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 8. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการลดหรือเพิ่มรางวัลหนึ่งรางวัลใด ตามที่ประกาศไว้ในระเบียบ 
 9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีเรื่องราวเนื้อหาที่ละเมิดต่อศีลธรรม จริยธรรม
 10. กรรมสิทธิ์ งานศิลปกรรมทั้งสองประเภทที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นสมบัติของโครงการท่ามหาราช 
 11. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ทางโครงการท่ามหาราช  มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ภาพผลงานลงในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ สารสนเทศสมัยใหม่ทุกชนิด รวมทั้งลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลงผลงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้ออกแบบดังกล่าวให้เป็นที่แพร่หลาย โดยทั้งนี้ทางโครงการท่ามหาราชจะทำหนังสือเพื่อขอรับความยินยอมจากผู้ออกแบบ 
 12. ในการผลิตผลงานเพื่อการจำหน่ายใด ๆ ในเชิงพาณิชย์ผู้ออกแบบยังคงได้รับค่าลิขสิทธิ์ในผลงานเป็นจำนวน 40 % ของมูลค่าผลงานหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว
 13. ภายหลังจากการประกาศผลรางวัล ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ไม่ได้ผ่านการคัดเลือก สามารถนำบัตรประชาชนมาขอรับผลงานคืนจากโครงการท่ามหาราช
 14. **ผู้จัดการประกวดจะระวังรักษาศิลปกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้น ความเสียหายจากอุปัทวเหตุ หรือเหตุอันสุดวิสัย

การส่งผลงาน
กำหนดการส่งงานวันที่  28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ บริษัท สุภัทรา เรียลเอสเตท จำกัด ที่อยู่เลขที่ 258 ซอยวัดระฆัง ถ.อรุณอมรินทร์  ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

การตัดสินผลงาน 
- ตัดสินผลงานประติมากรรม วันที่ 4  สิงหาคม พ.ศ. 2557
- ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557  พร้อมจัดแสดงผลงาน “Wind & Water at Tha Maharaj" ภายในโครงการท่ามหาราช ไลฟ์สไตล์ มอลล์
ที่อยู่เลขที่ 1/11 ตรอกมหาธาตุ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เงินรางวัล 

 • รางวัลดีเด่น จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท 
  โดยผู้ได้รับรางวัลดีเด่นจากผลงานประติมากรรมต้นแบบจะต้องนำเสนอรายละเอียดต่างๆ ในการทำงานสร้างสรรค์จริง อาทิ วัสดุ กลวิธี (TECHNIQUE) ฯลฯ ต่อคณะกรรมการคัดเลือกตัดสิน เพื่อพิจารณาประกอบเพื่อให้สามารถสร้างได้จริง ติดตั้ง ณ สถานที่จริง 
 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

( เงินรางวัลดังกล่าวนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี เพื่อนำส่งให้กับกรมสรรพากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากรด้วย ) 

สอบถามเพิ่มเติม 
info@thamaharaj.com

ผู้ที่สนใจร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้ ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ บริษัท สุภัทรา เรียลเอสเตท จำกัด ที่อยู่เลขที่ 258 ซอยวัดระฆัง ถ.อรุณอมรินทร์  ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Tip-apa Watcharasevee / บริษัท สุภัทรา เรียลเอสเตท จำกัด

Total Prize Money: 
300,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
28 Jul 2014 10:00 to 01 Aug 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.