^ Back to Top

ประกวด TAT Newsroom Contest 2014 หัวข้อ “I Like. I Share. Amazing Thailand: It Begins with the People…”

 TAT Newsroom Contest 2014 หัวข้อ “I Like. I Share. Amazing Thailand: It Begins with the People…”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย, สื่อวีดีทัศน์ และบทความ ในโครงการประกวด TAT Newsroom Contest 2014 หัวข้อ “I Like. I Share. Amazing Thailand: It Begins with the People…” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่ 225,000 บาท

ประเภทการประกวด

  1. ประกวดภาพถ่าย
  2. ประกวดสื่อวีดีทัศน์ (ความยาว 3 นาที)
  3. ประกวดบทความ (ภาษาอังกฤษ)

วันปิดรับผลงาน
ปิดรับผลงานในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ททท. โทร : 02-253-7418

Total Prize Money: 
225,000 Baht
Deadline: 
18 May 2014 10:00 to 31 Jul 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.