^ Back to Top

ประกวด IDEA CHALLENGE

ประกวด IDEA CHALLENGE

TrueMoney ร่วมกับ Master Card ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงงานเข้าร่วมการประกวด IDEA CHALLENGE เพื่อผลักดัน และสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาได้พัฒนาความคิด ใช้ไอเดีย สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาบัตร Prepaid Card สำหรับคนรุ่นใหม่ ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท และผู้ชนะยังมีโอกาสเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาบัตรของ TrueMoney ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญ 

นักศึกษาที่สนใจ รวมทีมตั้งแต่ 3-5 คน จากสถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดเพศ ชั้นปี คณะ หรือภาควิชา พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาทีมละ 1 ท่าน ส่งผลงานเข้าประกวด ในหัวข้อ “บัตรแบบนี้โดนใจสุดๆ” สร้างสรรค์ไอเดียครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 • ถ้าคุณเป็นเจ้าของบัตร Prepaid Card 1 ใบ บัตรของคุณจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร
 • จุดเด่นของบัตรที่เหนือกว่าบัตรอื่น
 • บัตรนี้มีดีอย่างไร ผู้ใช้สะดวกสบายอย่างไร มีสิทธิพิเศษอะไรที่คิดว่าเจ๋งสุดๆ
 • บัตรของคุณสามารถพัฒนาขึ้นในรูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากบัตรแข็งได้หรือไม่
 • จะเปิดตัว หรือมีกิจกรรมการตลาดอย่างไร ที่ทุกคนจะต้องร้อง “WOW!!”
 • เกณฑ์การตัดสิน ไอเดียล้วนๆ 100%

รางวัล

 • รางวัลที่ 1
  • ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • ทุนสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษา 15,000 พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (1 รางวัล)
  • ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • ทุนสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษา 10,000 พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (1 รางวัล)
  • ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • ทุนสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษา 7,000 พร้อมประกาศนียบัตร

เงื่อนไขและกำหนด
1. ปิดรับใบสมัครผ่านออนไลน์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ทาง www.facebook.com/truemoneyfanpage หรือ www.facebook.com/adxercise
2. ส่งผลงานผ่านตามหัวข้อผ่าน 2 ช่องทาง ภายวันที่ 7 มีนาคม 2557

2.1 อัพโหลดผลงานผ่าน www.facebook.com/adxercise
2.2 ส่งเอกสารผลงานในรูปแบบของ Power Point (Hard Copy) มาที่
บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด
เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 13 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นแนวคิดที่ไม่เคยส่งประกวดและได้รับรางวัลจาก โครงการใด ๆ หรือถูกคัดลอกบางส่วน มีข้อความเป็นเท็จหรือละเมิดเงื่อนไขใด ๆ คณะกรรมการขอสงวันสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลทั้งหมด
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม จรรยาบรรณอันดีงามของสังคม
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในโครงการฯ ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท ทรูมันนี่ จำกัด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพ ชื่อ และรายละเอียดของงาน เผยแพร่เพื้อพัฒนาหรือประชาสัมพันธ์ต่อไป
6. กำหนดการและรูปแบบกิจกรรมในโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งผู้จัดงานจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป
7. เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสอนของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/adxercise

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
17 Feb 2014 10:00 to 28 Feb 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.