^ Back to Top

ประกวดงานเขียน “เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา” ปี ๒๕๕๗

ประกวดงานเขียน “เรื่องดี ๆ ที่บ้านเรา” ปี ๒๕๕๗

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญมีผู้สนใจที่มีภูมิลำเนา หรือปัจจุบันอาศัยอยู่ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียน “เรื่องดี ๆ ที่บ้านเรา” ปี ๒๕๕๗ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และใบประกาศเกียรติคุณ

กติกาและรายละเอียด
๑. ประเด็นที่นำเสนอ  
สะท้อนเรื่องราวในประเด็นใดประเด็นหนึ่งใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ วัฒนธรรม วิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเป็นอยู่ ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ เป็นผลงานที่มีรูปแบบการนำเสนอและข้อคิดใหม่ ๆ โดยเฉพาะประเด็นที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น   อย่างชัดเจน
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
มีภูมิลำเนา หรือปัจจุบันอาศัยอยู่ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไม่ต่ำกว่า ๓ เดือน) ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา
๓. รูปแบบงานเขียนและระดับที่เปิดรับสมัคร

๓.๑ เรียงความ แบ่งเป็น

  • ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า ความยาว ๑ - ๓ หน้ากระดาษ A๔
  • ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ความยาว ๒ – ๕ หน้ากระดาษ A๔

๓.๒ เรื่องสั้น แบ่งเป็น

  • ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A๔
  • ระดับประชาชนทั่วไป ความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A๔     

๔. เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

๔.๑ ให้ตั้งชื่อเรื่องของตนเอง เนื้อหาพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์อักษรที่อ่านง่าย เช่น Angsana New ขนาด ๑๖ ความยาว ๑ - ­๑๐ หน้ากระดาษ A๔ (ขึ้นอยู่กับระดับที่สมัคร) ลงชื่อผู้ส่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และระบุระดับที่สมัครในส่วนท้ายงานเขียน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา อาจเขียนด้วยปากกา ลายมือตัวบรรจง ไม่เว้นบรรทัด
๔.๒ ส่งใบสมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่ระบุภูมิลำเนาใน ๕ จังหวัดภาคใต้ อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักศึกษา หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
๔.๓ สามารถส่งงานเขียนได้เพียงคนละ ๑ ผลงานต่อ ๑ ประเภทงานเขียนเท่านั้น 
๔.๔ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และคัดลอกผลงานผู้อื่น และผลงานนั้นไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน รวมทั้งไม่เคยเผยแพร่บน Social Network หากมีผู้ร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์และการเผยแพร่ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องคืนรางวัลทั้งหมด
๔.๕ ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วม ระหว่างผู้เขียนและสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีสิทธิ์ในการนำงานเขียนไปพัฒนาต่อยอดเป็นศิลปะร่วมสมัยแขนงต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ ดนตรี ละคร ฯลฯ

๕. ระยะเวลาเปิดรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
ผู้สนใจสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.ocac.go.th โดยส่งใบสมัครและผลงานมาที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สะดวก ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา หรือส่งตรงมาที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เลขที่ ๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ วงเล็บมุมซองว่า ประกวดงานเขียน “เรื่องดี ๆ ที่บ้านเรา” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สอบถาม โทร. ๐๒–๔๒๒๘๘๒๘ หรือ โทร. ๐๗๔ – ๓๒๗๑๔๗
ติดตามข่าวสารได้ใน facebook เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Saengthiwa Narapit
Office of Contemporary Art and Culture / Ministry of Culture

Deadline: 
06 Feb 2014 10:00 to 31 May 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.