^ Back to Top

ประกวดาพยนตร์โฆษณา หรือโปสเตอร์ "New mind New Generation : สร้างหัวใจใหม่ สู่ยุคสมัยที่สัตย์ซื่อ"

ประกวดาพยนตร์โฆษณา หรือโปสเตอร์ "New mind New Generation : สร้างหัวใจใหม่ สู่ยุคสมัยที่สัตย์ซื่อ"

โครงการ New mind New Generation "สร้างหัวใจใหม่ สู่ยุคสมัยที่สัตย์ซื่อ" ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดาพยนตร์โฆษณา หรือโปสเตอร์ "New mind New Generation : สร้างหัวใจใหม่ สู่ยุคสมัยที่สัตย์ซื่อ" ชิงทุนการศึกษากว่า 30,000 บาท พร้อมโล่ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบในกลุ่มเยาวชน
 2. เพื่อให้มีสื่อที่ทันยุค ทันสมัย เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเยาวชนในปัจุบัน

หัวข้อการประกวด
“New mind New Generation สร้างหัวใจใหม่ สู่ยุคสมัยที่สัตย์ซื่อ” เพื่อสื่อให้เห็นวิธีคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ในการจัดการกับปัญหาทุจริต คอรัปชั่นในยุคปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งประเด็นการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้ภูมิต้านทาน รักความถูกต้อง มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง เพื่อฉายภาพแนวคิด “คนรุ่นใหม่ ไม่คอร์รัปชั่น”

กลุ่มเป้าหมาย
สถาบันการศึกษา และนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสถาบัน ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กิจกรรม
ประกวดออกแบบโปสเตอร์ และภาพยนต์โฆษณา โดยลักษณะผลงาน การส่งผลงานเป็นทีมในนามสถาบันอุดมศึกษา ไม่จากัดจานวนทีมๆ ละไม่เกิน ๓ คน สมาชิกในทีมต้องศึกษาอย่ในระดับปริญญาตรี สถาบันเดียวกัน โดยไม่จากัดคณะและชั้นปี และในแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่จากัดจานวน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท ก. ประกวดออกแบบโปสเตอร์

 1. ผลงานโปสเตอร์จะต้องมีเนื้อหาและสื่อความหมายตามหัวข้อที่กาหนด
 2. ผลงานโปสเตอร์จะต้องมีขนาด A3 (11.7 x 16.5 นิ้ว) เท่านั้น
 3. ไม่จากัดเทคนิคการออกแบบและผลิตผลงาน
 4. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งผลงานพิมพ์เท่าขนาดจริง (A3) พร้อมแนบไฟล์ผลงานนามสกุล .JPEG และ .AI หรือ .PSD โดยบันทึกใส่แผ่น CD หรือ DVD มาพร้อมกันด้วย
 5. พร้อมแนบใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมาด้วย (ดาวน์โหลดได้ที่http://www.facebook.com/newmind)

ประเภท ข. ประกวดภาพยนต์โฆษณา

 1. ผลงานภาพยนต์โฆษณาจะต้องมีเนื้อหาและสื่อความหมายตามหัวข้อที่กาหนด
 2. ผลงานภาพยนต์โฆษณามีความยาวไม่ต่ากว่า 1.30 นาที แต่ไม่เกิน 3 นาที (รวม intro title และ end credit)
 3. ไม่จากัดเทคนิคการออกแบบและผลิตผลงาน แต่ต้องมีภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ
 4. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องจัดส่งผลงานในรูปแบบ CD หรือ DVD เป็นไฟล์นามสกุล .AVI หรือ .MPEG ขนาดภาพ 16.9 ความละเอียด 1280 x 720 พิกเซล เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีสโลแกน สร้างหัวใจใหม่สู่ยุคสมัยที่สัตย์ซื่อ สถาบัน..................................................
 5. พร้อมแนบใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมาด้วย (ดาวน์โหลดได้ที่http://www.facebook.com/newmind)

เงื่อนไขและข้อกำหนด
1. ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อ และเนื้อหา
2. ค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงานประกวด และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งผลงานเข้าประกวด เป็นภาระความรับผิดชอบของผู้สมัครเอง
3. ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานพร้อมเอกสารใบสมัคร สาเนาบัตรประจาตัวนิสิตนักศึกษา กลับมายังกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตั้งแต่บัดนี้-18กุมภาพันธ์ 2557
4. ส่งผลงานในรูปแบบ CD ฉบับเต็ม

 • ส่งไปรษณีย์มายัง กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เลขที่ ๖ ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์
  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  (New Mind New Generation)
 • E-Mail มายัง kongkit_su@hotmail.com

5. ผู้จัดโครงการจะ Upload ผลงานที่เข้าร่วมประกวด เผยแพร่ผ่าน youtube.com และแบ่งปันผ่าน www.facebook.com/newmind สาหรับการโหวตคะแนนจากการกด Like ตั้งแต่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2557 และจะสิ้นสุดการโหวตคะแนน Like ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น.
6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
7. ไม่อนุญาตให้นาผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเวทีอื่นๆ หรือเคยนาไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเข้าร่วมประกวดอีก หากทราบภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์หรือเรียกคืนรางวัลทันที
8. ผลงานทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการฯ
9. ดุลยพินิจจากคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล โล่รางวัล พร้อมเงินทุนการศึกษา จานวน 30,000 บาท ประกอบด้วย

 • รางวัลชนะเลิศ : โล่ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพร้อมทุนการศึกษา 7,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โล่ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โล่ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท

เกณฑ์การตัดสิน
1. เกณฑ์การตัดสิน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 80%

 • เนื้อหา 40 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
 • เทคนิคการนาเสนอ 20 คะแนน
 •  ความสวยงาม 10 คะแนน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

 • อาจารย์สกุล บุณยทัต อาจารย์พิเศษ คณะอักษรศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น คณะศึกษาศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์วัฒนา เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • อาจารย์นิมิตร รอดรับบุญ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2. เกณฑ์การตัดสิน จากยอดการกดLike ผ่าน Facebook Page 20%

Total Prize Money: 
30,000 Baht
Deadline: 
04 Feb 2014 10:00 to 18 Feb 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.