^ Back to Top

โครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ปลูกความรู้คู่คุณธรรม”

สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม

การใช้สื่อและเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาของผู้เรียนทุกระดับ โดยเฉพาะ การใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ต เพื่อแสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่หลากหลาย ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางในปัจจุบัน
ในครั้งที่ผ่านมากลุ่มบริษัททรูฯ โดยเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม ได้จัดโครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโครงการประกวดที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมส่งผลงานได้ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และส่งเสริมการทำความดี ในรูปแบบวิดีโอ ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้ส่งผลงานที่มีคุณภาพเข้ามาจำนวนมาก รวมถึงได้รับความร่วมมืออันดียิ่งจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนโครงการประกวดครั้งที่ผ่านมา
เพื่อเป็นการสานต่อนโยบายด้านการส่งเสริมศักยภาพ และต่อยอดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรู้ และการผลิตสื่อในรูปแบบวิดีโอที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัททรูฯ จึงได้จัดโครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ปลูกความรู้คู่คุณธรรม” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนโครงการประกวดครั้งนี้
ทั้งนี้เพื่อให้เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นศูนย์กลางและเวทีในการนำเสนอความรู้ สื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ที่มีประโยชน์เข้าถึงสาระความรู้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
1. เพื่อต่อยอดทักษะความสามารถในการผลิตสื่อการศึกษาในรูปแบบวิดีโอให้กว้างขวาง เหมาะกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไปได้แสดงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ โดยการสร้างสรรค์สื่อการศึกษาในรูปแบบคลิปวิดีโอที่มีคุณภาพ อันเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และสามารถเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตได้
3. เพื่อรวบรวมสื่อสร้างสรรค์ทางการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสื่อสร้างสรรค์ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
4. เพื่อให้รู้จักการวางแผนทำงานร่วมกันเป็นทีม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถแบ่งปันความรู้สู่สังคมได้
5. เพื่อให้เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม (www.trueplookpanya.com) เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ไปยังนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป
ระดับและประเภทของผลงาน
• ระดับนักเรียนและครูอาจารย์
- ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
• ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป
- ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
รูปแบบผลงาน
1. ผู้สมัครแต่ละทีมต้องถ่ายทอดผลงานในรูปแบบ คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 15 นาที ขนาดไฟล์ไม่เกิน 150 MB ประเภทไฟล์ .wmv / .mpg / .mp4 / .mov / .flv / .avi
2. เนื้อหาที่ส่งเข้าประกวดแต่ละประเภทมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้
• ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยแบ่งตามกลุ่มสาระความรู้คลอบคลุมเนื้อหาทุกวิชา
• ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยแบ่งตามกลุ่มสาระความรู้คลอบคลุมเนื้อหาทุกวิชา
เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด
• ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดประกอบด้วยสมาชิก ทีมละไม่เกิน 4 คน
• ผู้ส่งผลงานระดับนักเรียนและครูอาจารย์ แต่ละทีมจะต้องประกอบไปด้วยนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ทีมละไม่เกิน 4 คน ระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา สามารถส่งผลงานได้ทั้งในประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้และประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
• ผู้ส่งผลงานระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเป็นบุคคลทั่วไป สามารถส่งผลงานได้ทั้งในประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้และประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
• ผู้ส่งผลงานสามารถเลือกเนื้อหาวิชาใดก็ได้ ไม่จำกัดรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อสร้างคลิปวิดีโอความรู้ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา
• การส่งผลงานประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไม่จำกัดเนื้อหาและรูปแบบในการนำเสนอ
• แต่ละทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
• เนื้อหาประกอบอื่นๆ ที่นำมาใส่เพิ่มเติมในผลงาน ต้องอ้างอิงหรือแสดงที่มาของเนื้อหานั้นๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของผลงานต้นฉบับ
• ผลงานของทีมใดที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ สมาชิกทุกคนในทีมจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา และอาจารย์ ให้ทีมงานตรวจสอบหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง
• ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม และแต่ละทีมสามารถโหวตผลงานของตนเองได้ทันที
• ผลงานไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ คัดลอก หรือดัดแปลงผลงานผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดประเภทเดียวกันนี้ จากโครงการอื่นมาก่อน
• ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมในการเผยแพร่ เพื่อการศึกษาค้นคว้า
• แต่ละทีมสามารถศึกษารูปแบบคลิปวิดีโอตัวอย่างได้จาก www.trueplookpanya.com
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวด หากทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณาผลงานและหากแม้ว่าได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว
• หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาและสามารถพิสูจน์ได้ว่าผิดจริง ผู้จัดโครงการประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงและยกเลิกการตัดสิน รวมทั้งสามารถขอคืนรางวัลได้ทั้งหมด
• การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดที่ผู้ใดจะฟ้องร้องมิได้
• การส่งผลงานเข้าประกวดให้ถือว่าผู้ส่งผลงานยอมรับและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดดังกล่าวข้างต้น
ขั้นตอนการส่งผลงาน
• สมัครและอัพโหลดผลงานผ่านหน้าเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม http://www.trueplookpanya.com
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม ก่อนทำการอัพโหลดผลงาน กรณีที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมอยู่แล้ว ท่านสามารถใช้ Log-in เดิม ในการส่งผลงานได้
• กรอกรายละเอียดการสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมให้ละเอียดถูกต้อง เพื่อการจัดทำและจัดส่งเกียรติบัตร หากกรอกเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้จัดโครงการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดทำเกียรติบัตรให้แก่ทีมของท่าน
• ต้องระบุระดับของผู้ส่งผลงาน และประเภทของผลงานแต่ละเรื่องที่ส่งเข้าประกวด
• กรอกรายละเอียดคำอธิบายเนื้อหาของวิดีโอให้ครบถ้วน
• อัพโหลดวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 15 นาที ขนาดไฟล์ไม่เกิน 150 MB ประเภทไฟล์ .wmv / .mpg / .mp4 / .mov / .flv / .avi
• ต้องตั้งชื่อไฟล์วิดีโอเป็นภาษาอังกฤษหรืออาจมีตัวเลขประกอบด้วยได้ เช่น abusshool5.wmv เป็นต้น
• หากทีมใดมีปัญหาในการอัพโหลดไฟล์วิดีโอสามารถติดต่อทีมงานทรูปลูกปัญญาดอทคอมได้ที่เบอร์โทร 02-647-4588, 02-647-4522 ในวันและเวลาทำการ หรือทางอีเมล admin@trueplookpanya.com ตลอด 24 ชั่วโมง
• แต่ละทีมจะได้รับอีเมลแจ้งจากทีมงาน ในกรณีที่อัพโหลดผลงานสำเร็จหรือผลงานของผู้สมัครมีปัญหาในการอัพโหลด เพื่อให้ผู้สมัครทำการอัพโหลดผลงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง
• ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานที่ระบุรายละเอียดไม่ชัดเจน กรอกรายละเอียดการสมัครไม่ครบถ้วน เอกสารไม่ครบถ้วนตรงตามที่ระบุ สมัครเข้าประกวดผิดระดับและประเภท เนื้อหานอกเหนือจากกลุ่มสาระความรู้ หรือเนื้อหาที่ไม่ได้มุ่งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ประเภทของรางวัล
ระดับนักเรียนและครูอาจารย์
1. ประเภทกลุ่มสาระความรู้
• รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
2. ประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
• รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป
1.ประเภทกลุ่มสาระความรู้
• รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
2. ประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
• รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวนเงิน 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
รางวัลพิเศษประเภทผลงานยอดนิยม (Popular Vote)
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้วจะถูกนำขึ้นเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเพื่อร่วมโหวตให้คะแนน โดยจะมอบรางวัลให้กับผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 10 อันดับแรก รางวัล Popular Vote ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
** ผู้ที่ได้รับรางวัลและผ่านการคัดเลือกจะได้เป็น “สมาชิกต้นแบบ” ของเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา ดอทคอม และผลงานอาจถูกนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ หรือ สื่อประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อไป ซึ่งผลงานที่ถูกนำมาพัฒนาให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทรูปลูกปัญญา มีเดีย นอกจากนั้นผลงานที่ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้ออกสื่อต่างๆ ภายใต้หน่วยงานทรูปลูกปัญญา มีเดีย อาทิ รายการโทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา และ นิตยสาร plook
รวมมูลค่าเงินรางวัลทั้งสิ้นกว่า 1,000,000 บาท
เกณฑ์การตัดสิน
1. ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ พิจารณาตัดสินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้
• เนื้อหาสาระ 50 คะแนน เนื้อหาและข้อมูลถูกต้องตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ถ่ายทอดออกมาให้เข้าใจได้ง่าย ใช้ภาษาถูกต้องชัดเจน
• ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน วิธีการนำเสนอน่าสนใจ มีความโดดเด่นและสร้างสรรค์ คุณภาพของผลงาน ภาพ และเสียง 20 คะแนน
2. ประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พิจารณาตัดสินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้
• เนื้อหาสาระ 50 คะแนน เนื้อหาและข้อมูลมุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการทำความดี ถ่ายทอดเนื้อหาออกมาได้ตรงประเด็นเข้าใจได้ง่าย
• ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน วิธีการนำเสนอน่าสนใจ มีความโดดเด่นและสร้างสรรค์
3. คุณภาพของผลงาน ภาพ และเสียง 20 คะแนน
ระยะเวลาการประกวด
• เปิดรับผลงาน – ปิดรับผลงาน : 3 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2556
• ตัดสินผลงานชนะเลิศโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : 11 พ.ย. – 13 พ.ย. 2556
• เปิดโหวต-ปิดโหวตผลงาน : 3 มิ.ย. – 31 ต.ค. 2556
• ประกาศผลการประกวด : 15 พ.ย. 2556
• จัดงานมอบรางวัล : จะมีการแจ้งให้ทราบ
*หมายเหตุ วันเวลาในตารางข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม
รายละเอียดเพิ่มเติม
• สมัครและอัพโหลดผลงานได้ที่เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม http://www.trueplookpanya.com
• สอบถามเพิ่มเติม : ทีมงานทรูปลูกปัญญาดอทคอม โทร. 02-647-4588, 02-647-4555
• อีเมล : admin@trueplookpanya.com

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

Total Prize Money: 
1,000,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
03 Jun 2013 08:00 to 30 Sep 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.