^ Back to Top

ประกวดผลงานศิลปกรรม หัวข้อ “การทุจริตคอรัปชั่นทำลายประทศ”

สมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เชิญชวน เยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวดผลงานศิลปกรรม ในหัวข้อ “การทุจริตคอรัปชั่นทำลายประทศ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 130,000 บาท

1.หลักการและเหตุผล
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาเรื้อรังที่ทำลายโครงสร้างของการบริหารจัดการประเทศชาติเรามาอย่างยาวนานและฝังรากลึกและทำท่าจะกลายสภาพเป็นความจำยอมในสังคมไทย
เป็นโศกนาฏกรรมที่สะท้อนความเป็นจริงในวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้คนในสังคมไทยจนยากที่จะปล่อยวางได้

การจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีส่วนรับผิดชอบในการแยกแยะผิดถูกชั่วดีและมีส่วนร่วมในการต่อต้านกับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงกินทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างในทุกวันนี้ เช่นเรื่องของเงินสินบาทคาดสินบน การกินตามน้ำกินตามใจ เงินใต้โต๊ะบนโต๊ะตลอดรวมทั้งการทุจริตต่อหน้าที่และแม้กระทั้งต่อเวลา
ต่อหน้าที่การทำงานของบรรดาข้าราชการการเมืองข้าราชการไทยในทุกกระทรวง ทบวงกรม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา ควรได้รับการปลูกฝังให้เห็นถึงพิษภัยความเลวร้ายของการทุจริตคอรัปชั่นที่กลืนกินสังคมไทยในทุกภาคส่วน ซึ่งส่งผลต่อหายนะของประเทศชาติความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมปัจจุบันและเลวร้ายต่อไปในอนาคต

การสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสำคัญทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ เป็นการป้องกันและป้องปราม ต่อปัญหาทุจริตคอรัปชั่นที่ส่งผลให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมเยาวชนประชาชนคนของชาติได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีคุณค่า
2.2 เพื่อให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชนใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการคิดและสื่อสารงานศิลปะในรูปแบบภาษาภาพ
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการด้านศิลปะให้แก่สังคมประเทศชาติ
2.4 เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่พลเมืองที่เป็นมันสมองของชาติ

3.ผู้ดำเนินโครงการ
สมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4.กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก เยาวชน นิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไป

5.ผลคาดว่าที่จะได้รับ
5.1 สามารถรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่เด็กเยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง
5.2 เกิดความคิดสร้างสรรค์กล้านำเสนอ และแสดงออกผ่านผลงานศิลปกรรมที่เปี่ยมล้นด้วยสุนทรียภาพ
5.3 สามารถนำไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆให้ประชาชนได้ชื่นชมอย่างทั่วถึง

6.ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
6.1 นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษา ศิลปินอิสระสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
6.2 เป็นผลงานการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเฉพาะบุคคล มีความคิดและวิธีการสร้างสรรค์เป็นของตนเอง
6.3 จะต้องเป็นผลงานที่ไม่คัดลอกหรือเลียนแบบผลงานของบุคคลอื่น

7.การแบ่งระดับแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
7.1 ระดับประถมศึกษา
7.2 ระดับมัธยมศึกษา
7.3 ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
*หมายเหตุ* สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

8. ขนาดผลงาน
ไม่จำกัดขนาดแต่ไม่เกิน 2.00 เมตร

9. เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน
เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ โดยไม่จำกัดเทคนิค เช่น สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีชอล์ค สีเทียน สีอะคริลิก สีน้ำมันเทคนิคผสม ฯลฯ

10.เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้
10.1 คุณภาพผลงาน
10.2 เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
10.3 แนวความคิดในการสร้างสรรค์
*** การตัดสินของคณะกรรมถือเป็นข้อยุติจะอุทธรณ์มิได้
** ในกรณีที่ผลงานไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับรางวัล คณะกรรมการอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ตามความเหมาะสม

11.คณะกรรมการการตัดสินผลงานการประกวด ประกอบด้วย
11.1 ดร.ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ ประธานกรรมการ
11.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร รองประธานกรรมการ
11.3 อาจารย์กิตติชัย ตรีรัตน์วิชชา กรรมการ
11.4 อาจารย์วนัด อ่างสุวรรณ กรรมการ
11.5 อาจารย์ธนะชัย พรหมรัตน์ กรรมการ
11.6 อาจารย์พฤกษ์ โตหมื่นไวย กรรมการ
11.7 อาจารย์ทองไมย์ เทพราม กรรมการ
11.8 อาจารย์นิวัฒน์ ชูทวน กรรมการ
11.9 นายสุรเดช รณไพรี กรรมการและเลขานุการ

12.รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
12.1 ระดับประถมศึกษา
การประกวดจัดเป็นประเภทเดี่ยว

  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัลละ 8,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 1 รางวัลละ 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัลละ 3,000 บาท

12.2 ระดับมัธยม
การประกวดจัดเป็นประเภทเดี่ยว

  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัลละ 10,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 1 รางวัลละ 8,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัลละ 5,000 บาท

12.3 ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
การประกวดจัดเป็นประเภทเดี่ยว

  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัลละ 30,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 1 รางวัลละ 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัลละ 10,000 บาท

13. กรรมสิทธ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล
13.1 ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธ์ของสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย
13.2 สำหรับผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล ให้ติดต่อรับผลงานได้ที่ หอศิลป์จินตนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

14. สถานที่สมัคร
ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1208, โทรสาร 0-4425-6103 ในเวลาราชการ

15.กำหนดการจัดประกวดศิลปกรรม
15.1 ขอใบรับสมัคร ส่งผลงานประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15.2 ตัดสินวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ หอศิลป์จินตนาการ โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15.3 ประกาศผลการตัดสินวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ หอศิลป์จินตนาการ โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15.4 การจัดนิทรรศการฯ และพิธีมอบรางวัลวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอศิลป์จินตนาการ โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1208,
โทรสาร 0-4425-6103 ในวันและเวลาราชการ (ติดต่อคุณสุรเดช รณไพรี)
email : isanart.boy@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ isanart
เผยแพร่ : www.contestwar.com/

Total Prize Money: 
130,000 Baht
Date of winner announcement: 
Fri, 2013-06-07 (All day)
Deadline: 
26 Mar 2013 10:00 to 31 May 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.