^ Back to Top

ประกวดคลิปผ่านแพลตฟอร์ม TikTok "Healthy Hero รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs"

ประกวดคลิปผ่านแพลตฟอร์ม TikTok "Healthy Hero รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, สมาพันธ์ชมรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพไทย, ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมนิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปผ่านแพลตฟอร์ม TikTok "Healthy Hero รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 90,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึกจากโครงการ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างให้เกิดบุคคลต้นแบบ ตลอดจนการสร้างเครื่องมือสื่อสารใหม่ๆ กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจเพิ่มความ Active และร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่
 • เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงโทษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ากระจายไปในวงกว้าง
 • เพื่อให้เกิดสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์ที่มีจิตสาธารณะ
 • เพื่อให้เกิดการขยายผลความรู้และความเข้าใจต่อบุหรี่ไฟฟ้าสู่วงกว้าง

หัวข้อการประกวด

 • Healthy Hero ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
 • Healthy Hero วิ่งไกลโรค NCDs

เงื่อนไขและ กติกาผู้เข้าร่วมประกวดโครงการ

 • เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ทั่วประเทศ
 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผู้ส่งผลงานมีสิทธิ์ส่งคลิปสั้นเข้าประกวดได้ทั้งในนามบุคคล และในนามทีม
 • ในกรณีส่งในนามทีม : 1 ทีม ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 3 คน (กรอกแบบฟอร์มการสมัครด้วยชื่อทีม พร้อมด้วยชื่อสมาชิก) ทั้งนี้ในกรณีที่ได้รับรางวัลจะมอบให้ในนามทีม (1 รางวัล )
 • สื่อคลิปวิดีโอสั้น ความยาว 1 – 2 นาที โดยผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้หัวข้อละ 1 บัญชี
 • ผู้สมัครกำหนดให้ 1 บัญชีผู้ใช้ สามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงานต่อ 1 หัวข้อ
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องเปิดการมองเห็นเป็นสาธารณะ บนแพลตฟอร์ม TikTok โดยติดแฮชแท็กให้ครบ จำนวน 6 แฮชแท็ก เพื่อให้ทางทีมงานสามารถดำเนินการติดตามและตรวจสอบได้
  • กรณีที่ผู้สมัครเลือกหัวข้อที่ 1 “Healthy Hero ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า”
   ต้องติดแฮชแท็กดังต่อไปนี้ #HealthyHeroร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
   #HealthyHero #บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย #ห่างไกลโรคNCDs #สสส. #tiktokforGood
  • กรณีที่ผู้สมัครเลือกหัวข้อที่ 2 “Healthy Hero วิ่งไกลโรค NCDs”
   ต้องติดแฮชแท็กดังต่อไปนี้  #HealthyHeroวิ่งไกลโรคNCDs
   #HealthyHero #บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย #ห่างไกลโรคNCDs #สสส. #tiktokforGood
 • ผู้สมัครที่ส่งเข้าประกวด จะต้องดำเนินการเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เท่านั้น โดยจะต้องลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มยื่นส่งผลงานเข้าประกวด โดยผู้สมัครสามารถสมัครในหัวข้ออื่น ๆ ที่สนใจได้ สามารถสมัครเข้าร่วมได้มากกว่า 1 หัวข้อละ 1 บัญชี
 • โดยผู้เข้าร่วมประกวดจะต้อง ส่งร่างผลงาน เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตรวจสอบก่อนการเผยแพร่ผลงาน และดำเนินการเผยแพร่เพื่อนับคะแนนตามช่วงเวลาตามเงื่อนไขของการประกวดเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถใช้เทคนิคการตกแต่งคลิปได้รวมถึงการใส่ Effect ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม TikTok
 • ผลงานในการส่งเข้าประกวด มุ่งเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ Creativity – ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน มี Positive Content ในการสื่อสาร และสามารถสร้างการโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายกระทำตามจุดประสงค์ของการรณรงค์ผ่านผลงานได้อย่างชัดเจน
 • คลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นคลิปที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็น การละเมิดผลงานผู้อื่น
 • รวมถึงประเด็นเรื่องผู้ถูกถ่ายคลิป ต้องได้รับความยินยอมในการถูกถ่ายทำคลิปสั้นรวมถึงยินยอมให้เผยแพร่ได้
  หมายเหตุ หากพบว่ามีการร้องเรียนหรือพิสูจน์ได้ภายหลังว่าคลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวด มิใช่ของผู้ส่งผลงาน หรือเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมการละเมิดสิทธิ ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิ์ รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือหากมีการดำเนินการทางกฎหมายที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทางผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำดังกล่าว
 • คลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในสมาคม ชมรม หรือองค์กรใด และไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์กับหน่วยงานหรือเครือข่าย
 • ผู้สมัครจะต้องดำเนินการเผยแพร่ผลงานพร้อมกัน พร้อมการนับคะแนนรางวัล Popular Vote ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. - วันที่ 25 พฤษภาคม 2567
  หมายเหตุ โดยการนับคะแนนรางวัล Popular Vote จะสิ้นสุดในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2567
 • ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องไม่ดำเนินการอันเป็นการละเมิดต่อหลักเกณฑ์ของแพลตฟอร์มTikTok
 • คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์คลิปสั้นนั้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วันเวลา จัดกิจกรรม การประกวด

 • เปิดรับสมัครโครงการ พร้อมใบสมัคร : เปิดรับสมัคร วันที่ 9 เมษายน - 30 เมษายน 2567 (ในรูปแบบ Google Form ตามรายละเอียดลิงค์ของทีมงานจัดทำขึ้น)
 • ส่งร่างผลงานเพื่อพิจารณา และการแก้ไข : นับตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัคร ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โดยดำเนินการส่ง ที่ Inbox Tikok HealthyHero.TH  หรือทาง อีเมล healthyherorun@gmail.com
 • ผู้สมัครจะต้องดำเนินการเผยแพร่ผลงานพร้อมกัน พร้อมการนับคะแนนรางวัล Popular Vote ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 7.00 น. – วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 โดยการนับคะแนนรางวัลPopular Vote โดยรางวัล Popular Vote จะสิ้นสุดในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2567    
 • มอบรางวัล : เดือน พฤษภาคม 2567 โดยวันและเวลาการมอบรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และกำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

รางวัลการประกวด

 • เงื่อนไขการนับคะแนน Popular Vote
  • ยอดการกด Like = 1 คะแนน
  • ยอดการกดรีโพสต์ (แชร์) = 3 คะแนน
 • รางวัล Popular Vote จำนวนทั้งสิ้น 2 หัวข้อ โดยแต่ละหัวข้อ มีเงินรางวัล ดังนี้
  • รางวัล Popular Vote อันดับที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึกจากโครงการ
  • รางวัล Popular Vote อันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึกจากโครงการ
  • รางวัล Popular Vote อันดับที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึกจากโครงการ

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/ashthailand

ข่สประชาสัมพันธ์ : คุณเกวรินทร์ ศิลาพัฒน์

Total Prize Money: 
90,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
19 Apr 2024 08:30 to 30 Apr 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.