^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา "Pattaya Short Film 2024"

ประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา "Pattaya Short Film 2024"

เมืองพัทยา ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา "Pattaya Short Film 2024" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 165,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

หัวข้อการประกวด

 • Soft Power
 • สันติภาพ (Peace)
 • โลกเดือด (Global Boiling)
 • LGBTQ+

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย

ประเภทการประกวด

 • ประเภทที่ 1 นักเรียน นักศึกษา
 • ประเภทที่ 2 ผู้ผลิตทั่วไป

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานใหม่ ที่ไม่เคยเผยแพร่ และไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน
 • เนื้อหาภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 15 นาที
 • การส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกส่งในรูปแบบ ไฟล์ สกุล MOV, MPEG, MP4 ความละเอียดไม่น้อยกว่า 720P
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานในลักษณะบุคคลหรือรูปแบบทีม โดยรูปแบบทีมต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คน โดยสมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถเข้าร่วมการประกวดได้จำนวน 1 ทีมเท่านั้น แต่ละทีมต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงานต่อการประกวดเท่านั้น
 • ผลงานภาพยนตร์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการละเมิดเกิดขึ้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะ และ ถูกเรียกรางวัลคืน
 • ส่งเอกสารรับรองตนเอง กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา ครั้งที่ 2 (กรอกข้อมูลพร้อมลงนาม) โดยอัพโหลดผ่าน link URL (ยกตัวอย่างเช่น google drive,one drive, dropbox ฯลฯ) และตรวจสอบหลักฐานการสมัครของสมาชิกในทีมอย่างละเอียดก่อนส่ง
 • คณะกรรมการไม่สามารถให้ฟีดแบก (Feedback) หรือความคิดเห็นต่อผู้สมัครที่ส่งหนังสั้นเข้าประกวด
 • หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องนำส่งไฟล์ภาพยนตร์สำหรับฉายและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้กับผู้จัดกิจกรรม หลังจากได้รับแจ้งจากทีมงานจัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น
 • ผู้สมัครยินยอมให้กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา ครั้งที่ 2 สามารถใช้ภาพนิ่ง ตัวอย่าง วิดีโอส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสั้นในการประชาสัมพันธ์ รวมถึงอนุญาตให้ ผู้จัดกิจกรรมจัดแสดงผลงานหนังสั้นในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือในกิจกรรมเพื่อการศึกษา
 • หากภาพยนตร์สั้นผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครอนุญาตให้ทางผู้จัดกิจกรรมจัดแสดงผลงานหนังสั้นในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือในกิจกรรมเพื่อการศึกษา
 • หากมีบทพูดเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศ ให้มีคำบรรยายเป็นภาษาไทย (Thai Subtitle)
 • ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลชนะเลิศ หากกรรมการตัดสินมีมติเห็นชอบ
 • ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตรับผลงาน 17 เมษายน 2567 เวลา 16.00
 • คัดเลือกผลงาน วันที่ 18 - 22 เมษายน 2567
 • คณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบ วันที่ 26 เมษายน 2567
 • ประกาศผลภาพยนตร์ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย หลังการพิจารณา ภายใน 7 วันทำการ
 • กิจกรรมฉายภาพยนตร์ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประกาศผล, พิธีมอบรางวัล วันที่ 26 พฤษภาคม 2567

ทีมที่ได้รับคัดเลือก

 • ทีมที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าฉายภาพยนตร์สั้นในงานประกาศผลรางวัล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2567
 • ต้องมีตัวแทนในทีมเข้าร่วมกิจกรรมในงานฉายภาพยนต์และประกาศผลรางวัล อย่างน้อย 1 คน ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์หากไม่มีสมาชิกภายในทีมเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลภายในงาน ถือว่าสละสิทธิ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

รางวัลการประกวด

 • ประเภทที่ 1 นักเรียน นักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร และ เงินรางวัลมูลค่า 35,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร และ เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร และ เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
 • ประเภทที่ 2 ผู้ผลิตทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ  รับโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร และ เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร และ เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  รับโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร และ เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • Tel. 065 381 6169
 • E-Mail : pattayafilm.dasta@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณจิตรลดา ปิ่นทอง

Total Prize Money: 
165,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
19 Feb 2024 00:00 to 17 Apr 2024 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.