^ Back to Top

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมและสื่อร่วมสมัยดีเด่น "ดวงใจวิจารณ์" ปี 2567

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมและสื่อร่วมสมัยดีเด่น "ดวงใจวิจารณ์" ปี 2567

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กองทุนศรีบูรพา สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมวิจารณ์บันเทิง เพจ "ดวงใจวิจารณ์" และพันธมิตร 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมและสื่อร่วมสมัยดีเด่น "ดวงใจวิจารณ์" ปี 2567 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่

วัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้นเยาวชนและประชาชนให้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณค่าของงานวรรณกรรมและวรรณกรรมที่ดัดแปลงเป็นสื่อร่วมสมัยอย่างมีหลักการและเหตุผล ตลอดจนต่อยอดและแลกเปลี่ยนการสร้างสรรค์งานวิจารณ์ศิลปะข้ามสาขาได้

ประเภทบทวิจารณ์

 • บทวิจารณ์วรรณกรรม
  • เป็นบทวิจารณ์หนังสือวรรณกรรมร่วมสมัยของนักเขียนไทยประเภทต่างๆ อาทิ เรื่องสั้น นวนิยาย วรรณกรรมเยาวชน สารคดี และกวีนิพนธ์ที่พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
  • เป็นการวิจารณ์หนังสือวรรณกรรมทั้งเล่ม โดยตั้งชื่อบทวิจารณ์ด้วย
  • พิมพ์ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 p.
  • ระดับการประกวด
   • ระดับมัธยมศึกษา ความยาวประมาณ 2 - 4 หน้าเอสี่
   • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ความยาวประมาณ 3 - 5 หน้าเอสี่
   • ระดับประชาชน  ความยาวประมาณ 4 - 6 หน้าเอสี่
 • บทวิจารณ์สื่อร่วมสมัย (ไม่จำกัดอายุผู้วิจารณ์) อาทิ ภาพยนตร์ ละคร ภาพยนตร์สั้น ฯลฯ ซึ่งดัดแปลงมาจากวรรณกรรม และเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน ในส่วนของวรรณกรรมที่นำมาใช้ไม่กำหนดการตีพิมพ์ครั้งแรก อาจรวมวรรณคดีด้วย ความยาวของบทวิจารณ์ประมาณ 4 - 6 หน้าเอสี่

ข้อกำหนดบทวิจารณ์

 • เป็นบทวิจารณ์ที่เขียนด้วยตนเองและเป็นภาษาไทย ไม่ได้แปลหรือดัดแปลงมาจากงานเขียนของผู้อื่น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นบทวิจารณ์ที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทมาก่อน รวมถึงต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ที่ส่งผลงานต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียวและสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัล
 • ผู้เขียนต้องระบุประเภทและระดับ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ สถานศึกษา (เฉพาะประเภทบทวิจารณ์วรรณกรรม) เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้ในหน้าสุดท้ายของบทวิจารณ์
 • ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ทั้ง 2 ประเภท ประเภทละไม่เกิน 1 ผลงาน
 • ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัล ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาเปิดรับผลงานบัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2567 (เวลา 16.30 น.)
 • ประกาศผลรอบแรก กรกฎาคม 2567
 • ประกาศผลรอบตัดสิน สิงหาคม 2567

รางวัลการประกวด

 • รอบแรก
  ผลงานจะได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์และได้รับหนังสือที่ระลึก จํานวน 1 ชุด
 • รอบตัดสิน
  • ประเภทบทวิจารณ์วรรณกรรม
   • ระดับมัธยมศึกษา
    • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท)
    • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท)
    • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท)
   • ระดับอุดมศึกษา
    • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท)
    • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท)
    • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท)
   • ระดับประชาชน
    • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท)
    • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท)
    • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท)
  • ประเภทบทวิจารณ์สื่อร่วมสมัย
   • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 12,000 บาท)
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท)
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท)

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/duangjaivijarn

File attachments: 
Deadline: 
07 Feb 2024 08:30 to 31 May 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.