^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา "FMS NRRU Mascot Design Contest"

ประกวดออกแบบมาสคอต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา "FMS NRRU Mascot Design Contest"

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา "FMS NRRU Mascot Design Contest" ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและประชนทั่วไปได้แสดงความสามารถด้านการออกแบบ และเพื่อสร้างสื่อสัญลักษณ์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาการจัดการ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับเงินรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล

รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกดติดตาม Facebook : FMS NRRU fanpage
 • การออกแบบ สามารถส่งเป็นภาพวาด หรือออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก เช่น โปรแกรม Photoshop Illustrator Canva หรือ 3D เป็นต้น และผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .Ai และ/หรือ .PSD, .JPG, .PNG, .PDF (ความละเอียดไม่น้อยกว่า 150 dpi)
 • การออกแบบชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็น จำนวน 2 ด้านขึ้นไป เช่น ด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านหลัง พร้อมแสดงแนวคิดหรือความหมายของผลงานที่ออกแบบ
 • ผลงานต้องมีความทันสมัย องค์ประกอบศิลป์สวยงาม มีเอกลักษณ์และเป็นสากล สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องระบุข้อมูลของตนเองลงบนผลงาน โดยพิมพ์ตัวอักษรที่ชัดเจน อ่านง่าย มีรายละเอียดดังนี้
  • ชื่อ – นามสกุลจริง
  • เบอร์โทรมือถือ (ที่ติดต่อได้), Email (ที่ใช้ประจำ)
  • ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ ภาควิชา ระดับชั้น (กรณีนักเรียน นักศึกษา)
  • ชื่อผลงาน/แนวคิดหรือความหมายของผลงานที่ออกแบบ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องออกแบบสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง โดยไม่มีการลอกเลียนแบบจากที่อื่น หากตรวจสอบพบขอตัดสิทธิ์การประกวด และสงวนสิทธิ์ในการรับเงินรางวัลสูงสุด และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยสามารถทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และคณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีตัดสิน โดยให้ดุลยพินิจของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด กรณีที่ผู้เข้าประกวดทำผิดข้อกําหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกวด คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรอบแนวคิดในการออกแบบ

 • การออกแบบ MASCOT ต้องสื่อให้เห็นถึงความเป็น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มากที่สุด
 • การออกแบบ MASCOT ต้องมีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจ มีองค์ประกอบจดจำง่ายแก่ผู้พบเห็น โดยมีการใช้สีสันสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็น หน่วยงานในสถาบันอุดศึกษา ที่มีวิสัยทัศน์ "องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"
 • สามารถออกแบบเป็น คน สัตว์ สิ่งของ หรือคนใส่ชุดสัตว์ ได้ทุกอย่าง โดยเน้นความมีเอกลักษณ์เชิงบวก ทันสมัย ลักษณะนิสัย ขี้เล่น สนุก
 • ตัวมาสคอตต้องมี Logo ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • ตัวมาสคอตต้องมีสีหลักตาม Logo ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คือ #E7511E
 • สีประจำคณะคือ สีแสด #E7511E
 • ดอกไม้ประจำคณะคือดอกพวงแสด
 • ผลงานการออกแบบต้องสามารถนำไปใช้งานในสื่อต่างๆ รวมถึงสามารถผลิตและสวมใส่ได้จริง

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

 • ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
 • การสื่อความหมาย 30 คะแนน
 • คุณภาพของผลงาน 20 คะแนน
 • ความเหมาะสมใช้งานได้จริง 20 คะแนน

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานออกแบบพร้อมแนบใบสมัครไปที่ Facebook : FMS NRRU fanpage หากไฟล์มีขนาดใหญ่สามารถอัพโหลดและส่งเป็นลิงค์ดาวน์โหลดมาได้
 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวด วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ผ่านทาง Facebook : FMS NRRU fanpage

ประกาศผลการประกวด
ประกาศผลการประกวดในวันที่ 9 มกราคม 2567ทางเว็บไซต์ www.fms.nrru.ac.th และ Facebook : FMS NRRU fanpage

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัล Popular Vote 2 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม
Facebook : FMS NRRU fanpage

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Wongsakorn Singhaworawong

File attachments: 
Deadline: 
25 Nov 2023 08:30 to 25 Dec 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.