^ Back to Top

โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าว และนักจัดรายการวิทยุ(ดีเจ) ปีที่ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เชิญชวน นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ผู้ที่มีความสนใจในงานด้านการเป็นผู้ประกาศและนักจัดรายการวิทยุเข้าร่วม โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ(ดีเจ) ปีที่ 4 เพื่อเปิดโอกาส ให้ความรู้ และฝึกทักษะแก่เยาวชนเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อมวลชนในแขนงผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งชายและหญิง และเป็นผู้ที่มีความสนใจในงานด้านการเป็นผู้ประกาศและนักจัดรายการวิทยุ
 2. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั้งชายและหญิง และเป็นผู้ที่มีความสนใจในงานด้านการเป็นผู้ประกาศและนักจัดรายการวิทยุ
 3. แต่ละสถาบันสามารถส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแต่ละประเภทได้ไม่เกิน ประเภทละ 7 คน (1 คนสามารถเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท หรือจะเลือกประกวดประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้)

หลักเกณฑ์การตัดสินผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์
หลักเกณฑ์การตัดสิน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 • น้ำเสียง / อักขระ / ควบกล้ำ /จังหวะการอ่าน 25 คะแนน
 • ความถูกต้องของเนื้อหา 25 คะแนน
 • บุคลิกท่าทาง 25 คะแนน
 • ปฏิภาณไหวพริบ 25 คะแนน

หลักเกณฑ์การตัดสินนักจัดรายการวิทยุ (ดีเจ)
หลักเกณฑ์การตัดสิน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 • น้ำเสียง / อักขระ / ควบกล้ำ 20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 20 คะแนน
 • ปฏิภาณไหวพริบ 20 คะแนน
 • ความราบรื่น (smooth)ของรายการ 20 คะแนน

หมายเหตุ :
- การประกวดทั้งประเภทนักเรียน และประเภทนักศึกษาใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

การสมัครเข้าร่วมการประกวด
1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ให้ครบถ้วนชัดเจน

2. ระบุวันที่จะเข้าร่วมประกวดในแบบฟอร์มใบสมัครให้ชัดเจน พร้อมสำเนาบัตรนักศึกษา และลายเซ็นอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้ควบคุมการเดินทางมาประกวด

3. ส่งใบสมัครได้ 3 วิธี คือ
3.1 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง
โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ และนักจัดรายการวิทยุ (ดีเจ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นิเทศศาสตร์) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000
3.2 ส่งใบสมัครทางโทรสารได้ที่ หมายเลขโทรสาร 0-4422-4205
3.3 ส่งใบสมัครทาง E-mail address : infotech@sut.ac.th

4. ทางโครงการฯจะบันทึกการประกวดของนักเรียน/นักศึกษาทุกคน หากนักเรียน/นักศึกษาประสงค์จะบันทึกเทปรายการ หรือสถาบันการศึกษาใดประสงค์จะบันทึกการประกาศข่าวของนักเรียน/นักศึกษาในสถาบัน ขอให้นำเทปเปล่าหรือม้วนวีดิทัศน์มาในวันประกวดด้วย

5. ผู้เข้าประกวดนักจัดรายการวิทยุ ต้องเตรียมบทรายการ ความยาวประมาณ 15 นาที พร้อมเพลงที่จะใช้ในรายการ(หากไม่ต้องการให้ทางโครงการฯ จัดเตรียมให้)

6. หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 22 กรกฎาคม 2548 (โดยถือเอาวันที่ประทับตราในไปรษณียากรเป็นสำคัญ)

รางวัลการประกวด
รางวัลการประกวด : ประเภทนักเรียน
1) รางวัลการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์

 • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล ได้รับเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล ได้รับเงินทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล ได้รับเงินทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร

2) รางวัลการประกวดนักจัดรายการวิทยุ (ดีเจ)

 • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล ได้รับเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 มี 1 รางวัล ได้รับเงินทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล ได้รับเงินทุนการศึกษา1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร

รางวัลการประกวด : ประเภทนักศึกษา
1) รางวัลการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์

 • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล ได้รับเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล ได้รับเงินทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล ได้รับเงินทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร

2) รางวัลการประกวดนักจัดรายการวิทยุ (ดีเจ)

 • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล ได้รับเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล ได้รับเงินทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล ได้รับเงินทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร

(ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวด)

วัน / เวลา และสถานที่จัดการประกวด
วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ หน่วยพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา อาคารเครื่องมือฯ 7 (F7)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

การประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล
1) ประกาศผลการประกวดในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ณ สำนักวิชา เทคโนโลยีสังคม โทรศัพท์ 0-4422-4205 และทางเว็บไซต์ www.sut.ac.th
2) กำหนดการมอบรางวัล จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

กิจกรรมในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาวฯ
9.00–9.30 น. ผู้เข้าประกวดลงทะเบียนรายงานตัวและรับเอกสารคู่มือการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ
9.30 – 10.30 น ผู้เข้าประกวดรับการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ
10.30 - 11.00 น. คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เยี่ยมชมหน่วยผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา และห้องปฏิบัติการสารสนเทศพื้นฐาน
12.00 – 12.30 น. ผู้เข้าประกวดฝึกปฏิบัติ
13.00 น. เป็นต้นไป เริ่มกิจกรรมการประกวด

ดาวน์โหลด : กติกา + ใบสมัคร
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
24,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
09 Jul 2012 10:00 to 22 Jul 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.