^ Back to Top

ประกวดแนวความคิดการออกแบบ "Wat Arun Riverside Competition 2023" โครงการ "เจ้าพระยาน่ายล ชายชลวัดอรุณ"

ประกวดแนวความคิดการออกแบบ "Wat Arun Riverside Competition 2023" โครงการ "เจ้าพระยาน่ายล ชายชลวัดอรุณ"

วัดอรุณราชวราราม ร่วมกับกรมศิลปากร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวความคิดการออกแบบ "Wat Arun Riverside Competition 2023" โครงการ "เจ้าพระยาน่ายล ชายชลวัดอรุณ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเสนอแนวความคิดการออกแบบ พื้นที่บริเวณริมคลองฝั่งวัดอรุณราชวรารามฯ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดอรุณราชวรารามฯ ในส่วนที่สําคัญ ให้ยังคงคุณลักษณะของรมณียสถานที่มีความร่มรื่น สร้างสภาวะจิตที่สงบและปลอดภัย สมกับการเป็นพระอารามหลวง ในขณะที่มีการจัดการใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนบริการนักท่องเที่ยว และพื้นที่จุดชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเกาะรัตนโกสินทร์ รวมทั้งส่งเสริมความเป็นภาพลักษณ์และภูมิสัญลักษณ์ (landmark) ที่สําคัญของประเทศ

ข้อกําหนดพื้นฐาน

 • ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน
 • สามารถเป็นพื้นที่ชมทิวทัศน์แม่น้ําเจ้าพระยาเกาะรัตนโกสินทร์และส่วนบริการนักท่องเที่ยว
 • การออกแบบพื้นที่ต้องสอดคล้องและส่งเสริมมุมมองที่สําคัญของวัดอรุณราชวรารามฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

 • แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
  • นักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
  • ผู้ประกอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมและวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  • บุคคลทั่วไป
 • ทั้งในรูปแบบบุคคลเดี่ยวหรือทีมจํานวนไม่เกิน 5 คน

ขอบเขตและรายละเอียดของการประกวดแนวความคิดในการออกแบบโครงการ
ให้เสนอแนวความคิดการอนุรักษ์และการออกแบบวางผังพื้นที่ส่วนบริการนักท่องเที่ยว และออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงพื้นที่บริเวณปากคลองวัดอรุณ ประกอบด้วย ท่าเรือข้ามฝากพื้นที่ส่วนบริการและต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อนเข้าชมวัดอรุณราชวรารามฯ พื้นที่พักผ่อนและชมทิวทัศน์แม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์

 • เสนอแนวความคิดการอนุรักษ์และการออกแบบวางผังการใช้พื้นที่ส่วนบริการตามแนวคลองวัดอรุณ ที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดอรุณราชวรารามฯ (ตามผัง) ซึ่งประกอบด้วย
  • การวิเคราะห์พื้นที่โครงการ
  • แผนแม่บทแนวความคิดการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่
  • ผังการใช้พื้นที่
  • ผังการสัญจร
 • คํานึงถึงการอนุรักษ์โบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงสถานีสูบน้ำ
  • อนุรักษ์อาคารและองค์ประกอบที่เป็นโบราณสถาน ได้แก่ เก๋งจีน กําแพงวัด โดยการเก็บรักษาไว้ตามรูปแบบเดิมแต่สามารถปรับปรุงการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมที่เหมาะสมได้ตามแนวทางการอนุรักษ์
  • อาคารที่เกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ของวัด เช่น ศาลาแม่เผือก สามารถรื้อถอนได้แต่ต้องออกแบบสื่อความหมายเพื่อเป็นอนุสรณ์
  • สถานีสูบน้ำ สามารถพิจารณาย้ายตําแหน่งและออกแบบปรับปรุงได้ภายในพื้นที่บริเวณโครงการ
 • ออกแบบพื้นที่ส่วนปากคลองวัดอรุณ
  • พื้นที่จุดชมทิวทัศน์แม่น้ําเจ้าพระยาเกาะรัตนโกสินทร์
  • พื้นที่ท่าเรือ ได้แก่ ส่วนพักรอ ส่วนขายตั๋วโดยสาร ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
  • ทางเข้าเขตพุทธาวาส
  • พื้นที่ส่วนบริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ ส่วนบริการข้อมูล ห้องน้ํา ร้านค้า ฯลฯ
 • ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ
  • ข้อมูลแสดงพื้นที่ประกวดออกแบบ
  • ทัศนียภาพจากภายนอกมองเข้าที่ตั้ง
  • ทัศนียภาพจากที่ตั้งมองออกสู่ภายนอก
  • ทัศนียภาพบริเวณพื้นที่ประกวดแบบ (พื้นที่หัวมุม)
  • ทัศนียภาพบริเวณพื้นที่ประกวดแบบ และ พื้นที่เสนอแนะ(ทางสัญจร)
  • แผนผังแสดงระดับการอนุรักษ์หรือปรับปรุง

กําหนดการ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 สิงหาคม 2566
 • สมัคร 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2566
 • ส่งผลงาน 1 กันยายน - 30 กันยายน 2566
 • ตัดสิน 16 ตุลาคม 2566 โดยผลการตัดสินและกําหนดการรับรางวัลจะประกาศทาง Facebook: Wat Arun Riverside Competition 2023
 • จัดงานมอบรางวัล 27 พฤศจิกายน 2566 (วันลอยกระทง)
 • จัดนิทรรศการที่วัด 1 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2566

การสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

 • การสมัครส่งผ่านลิงก์https://forms.gle/PNquBDBwkibxd6hz9
 • ผู้เข้าร่วมประกวดแบบจะต้องสมัครเข้าร่วมการประกวดแบบผ่าน Google Forms สําหรับแต่ละกลุ่มเพื่อตั้งชื่อทีมในการประกวดแบบ
  • การสมัครจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
   • กลุ่ม A : สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า https://forms.gle/bTdu4SW98xUQzAWn7
   • กลุ่ม B : สําหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา https://forms.gle/3Md9rm7HNKLCUeXW7
   • กลุ่ม C : สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมและวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่อง https://forms.gle/Mto8zsF6UXsmTW3y8
   • กลุ่ม D : สําหรับบุคคลทั่วไป https://forms.gle/RA2VcDz4cu7dqZyc9
  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2566
 • รายละเอียดผลงานที่ต้องการ
  • กลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C: การวิเคราะห์ประเด็น อธิบายแนวคิดในการออกแบบ(concept design) แสดงรายละเอียดของผังบริเวณ ผังพื้นชั้นต่าง ๆ รูปตัด รูปด้าน พร้อมระบุ graphic scale และทัศนียภาพประกอบให้เกิดความเข้าใจในผลงาน
  • กลุ่ม D: การวิเคราะห์ประเด็น ข้อจํากัดและโอกาสของพื้นที่ ข้อเสนอในการปรับปรุงพื้นที่ ความเป็นไปได้ของโครงการในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม หรือมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอกลไกในการขับเคลื่อน โดยแสดงในรูปแบบแผนภูมิ แผนภาพ ผังงาน (flow chart) หรือรูปแบบอื่นๆ ที่สื่อสารให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน
  • ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถดาวน์โหลด (download) ไฟล์เอกสารโปรแกรม และเอกสารประกอบการประกวดแบบทั้งหมดใน Facebook: Wat Arun Riverside Competition 2023

การจัดส่งผลงาน

 • ส่งผลงานรูปแบบไฟล์สกุล .pdf ขนาดไม่เกิน 100MB ประกอบด้วยผลงานขนาด A1 แนวตั้ง จํานวนไม่เกิน 2 แผ่นระบุชื่อทีมหรือชื่อผู้เข้าประกวดที่มุมล่างขวาของผลงานทุกแผ่น ด้วยตัวอักษรขนาด 25p แบบอักษร TH Sarabun New ส่งผลงานทาง Google Forms โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น กลุ่ม_ชื่อทีม_ชื่อผลงาน เช่น A_ARCH CU_ริมคลองวัดอรุณ
 • ส่งไฟล์ภาพประกอบภายในผลงานข้อ 7.1 สกุล .jpg รวมกันไม่เกิน 10 ภาพ รายละเอียดดังต่อไปนี้
  • กลุ่ม A B และ C : ภาพผังบริเวณ ผังพื้นชั้นต่าง ๆ รูปตัดทุกแนว รูปด้านทุกด้าน และภาพทัศนียภาพ
  • กลุ่ม D : ภาพแผนภูมิ แผนภาพ ผังงาน (flow chart) หรือภาพประกอบคําอธิบายที่ผู้เข้าประกวดเห็นว่ามีความสําคัญ

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

 • ผลงานต้องไม่เคยมีการเผยแพร่หรือส่งประกวดหรือถูกสร้างที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้ส่งเข้าประกวดเองทั้งหมด ห้ามมีส่วนหนึ่งส่วนใดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ลิขสิทธิ์ของผลงานที่เป็นของผู้ส่งเข้าประกวด เจ้าของโครงการประกวดแบบขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งเข้าประกวด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ในทุกรูปแบบโดยไม่มีค่าตอบแทน รวมไปถึงสื่อในการจัดแสดงผลงานทั้งหมดนั้นจะเป็นทรัพย์สินของเจ้าของโครงการพื้นที่ริมคลองวัดอรุณราชวราราม
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสงวนสิทธิ์สําหรับวัดอรุณราชวราราม หากนําไปปรับใช้ในการออกแบบและพัฒนาพื้นที่ในอนาคต ทั้งนี้ อาจเป็นการพัฒนาแบบและ/หรือข้อเสนอในการปรับปรุงร่วมกันระหว่างเจ้าของแบบกับทางวัดอรุณราชวราราม เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลจะคัดเลือกและนํามาจัดนิทรรศการที่วัดอรุณราชวราราม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎการประกวดแบบ (วันที่ ข้อกําหนด ฯลฯ) ผู้เข้าร่วมจะต้องตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขหรือข้อมูลการแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์ของโครงการ
 • การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด
 • กรณีที่มีการผิดเงื่อนไขการประกวดผลงานนั้น ๆ จะไม่ได้รับการพิจารณา และหากเป็นที่ทราบภายหลังว่ามีการผิดเงื่อนไขการประกวดรางวัลและเกียรติคุณทั้งหมดจะถูกเรียกคืน

เกณฑ์ในการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินการประกวดแบบจะดําเนินการพิจารณาตัดสินการประกวดแบบแนวความคิด (conceptual design) โดยคณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกแบบที่ได้รับคะแนนมากที่สุดตามลําดับในข้อ 9 โดยให้คะแนนจากหลักเกณฑ์ดังนี้

 • เกณฑ์ในการตัดสินกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C
  • แนวคิดในการออกแบบที่สามารถตอบโจทย์ตามข้อ 2 คิดเป็น 40%
  • ประโยชน์ใช้สอย ความเหมาะสมในการใช้งาน คิดเป็น 30%
  • การออกแบบที่คํานึงถึงการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์คิดเป็น 30%
 • เกณฑ์ในการตัดสินกลุ่ม D
  • การระบุประเด็นหรือข้อจํากัดที่มีในปัจจุบันให้ชัดเจน คิดเป็น 40%
  • ข้อเสนอเชิงกลไกในการขับเคลื่อน โดยระบุหน่วยงาน หรือองค์กรที่รับผิดชอบคิดเป็น 40%
  • การระบุที่มาของแนวคิดหรือกรณีศึกษาตัวอย่าง คิดเป็น 20%

รางวัลการประกวด

 • กลุ่ม A
  • รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 8,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 4,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 10 รางวัล
 • กลุ่ม B
  • รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 10 รางวัล
 • กลุ่ม C
  • รางวัลชนะเลิศ 40,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท
 • กลุ่ม D
  • รางวัลชนะเลิศ 40,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
Facebook: Wat Arun Riverside Competition 2023

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Aug 2023 08:30 to 30 Sep 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.