^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้ชื่อ "บีซีจีฮาย (BCGhy)"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้ชื่อ "บีซีจีฮาย (BCGhy)"

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการขับเคลื่อน BCG สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้ชื่อ "บีซีจีฮาย (BCGhy)" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 7,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา นักเรียน ไม่จํากัดอายุ เพศ วัย ระดับการศึกษา

กติกาการประกวด

 • ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทําซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของผู้อื่นอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีลักษณะ ละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน
 • ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) มีเอกลักษณ์ มีความหมาย เป็นสื่อกลาง ที่ทันสมัยมีความน่าเชื่อถือ เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ เข้าใจและจดจําง่าย และสื่อความหมายถึงเอกลักษณ์แพลตฟอร์ม E-Commerce สินค้า BCG ภายใต้ชื่อ "บีซีจีฮาย (BCGhy)"

Concept

 • บีซีจีฮาย (BCGhy) คําว่า BCG เพื่อให้เป็นที่จดจํา สร้างการรับรู้ใหม่และเฉพาะเจาะจง และเติม hy เพื่อระบุถึงมาตรฐานและประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ ซึ่งย่อมาจาก
  • (h) High quality local products (สินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพสูง)
  • (y) The alternative way saving the world (ทางเลือกรักษ์โลก)
   ดังนั้น BCGhy (บีซีจีฮาย) จะขายสินค้าท้องถิ่นคุณภาพสูง และตอบโจทย์BCG เพื่อความยั่งยืน
  • หมายเหตุ โดยการออกแบบต้องมีสีเขียว(Common Teal) และสีส้มเหลือง เป็นสีหลัก และสามารถเพิ่มสีอื่นได้ ไม่จํากัดรูปแบบ และตัวอักษร
 • เขียนบรรยายแนวความคิด ความหมายของแบบ รูปทรง และแรงบันดาลใจในการออกแบบ
 • สามารถนําไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จํากัดจํานวน แต่จะสามารถรับรางวัลได้เพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น รางวัลที่สละสิทธิ์จะตกไปเป็นของผู้ที่ได้คะแนนรวมในอันดับถัดไป
 • ผลการพิจารณาและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถนําไปฟ้องร้อง และ ดําเนินคดีใดๆ ได้ ทั้งนี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่กําหนด
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นสิทธิ์ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการขับเคลื่อน BCG สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สามารถนําไปใช้หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ นําไปปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดการส่งผลงาน

 • ส่งผลงานภาพสี และขาว-ดํา เป็นไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบนามสกุล .Al หรือในรูปแบบนามสกุลอื่นๆ และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล.JPG ความละเอียดไม่ต่ํากว่า 300 DPl พร้อมระบุ code สีโหมด CMYK ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4 (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้)
 • ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทาง Email: bcg.researchunit@gmail.com
 • ระยะเวลาส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2566

ประกาศผลการตัดสิน
ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ทางเพจ Facebook : BCG Research Center ( www.facebook.com/BCGreseachcenter)

การรับรางวัล
ผู้ได้รับรางวัลจะต้อง ส่งชื่อ เบอร์โทรศัพท์พร้อมแนบไฟล์สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมระบุข้อความรับรองสําเนาถูกต้อง และสําเนาบัญชีธนาคาร (.pdf) ส่งมาที่: bcg.researchunit@gmail.com ภายใน วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ศูนย์เชี่ยวชาญฯ จะทําการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีของท่าน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566
หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน คะแนนรวม 100 คะแนน

 • ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดการนําเสนอของผลงาน 30 คะแนน
 • ความทันสมัย ความน่าสนใจ และความเหมาะสมของการนําไปใช้งาน 30 คะแนน
 • การสื่อความหมายถึงแพลตฟอร์ม และความครบถ้วนขององค์ประกอบ 20 คะแนน
 • มีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ได้จริงกับสื่อดิจิทัล และ รูปแบบ วิธีการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น สามารถใช้กับงานสื่อดิจิทัล สื่อสิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งสื่อการประชาสัมพันธ์ ทุกประเภท 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการขับเคลื่อน BCG สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เพจ Facebook : BCG Research Center (www.facebook.com/BCGreseachcenter)
 • Email: bcg.researchunit@gmail.com
 • โทรศัพท์: 089-213-0936
Total Prize Money: 
7,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
25 Jul 2023 08:30 to 11 Aug 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.