^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "กิจกรรมเหมอืงแร่ที่เปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อมและมธีรรมาภิบาล"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "กิจกรรมเหมอืงแร่ที่เปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อมและมธีรรมาภิบาล"

กองทรัพยากรเหมืองแร่ ส่วนเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "กิจกรรมเหมอืงแร่ที่เปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อมและมธีรรมาภิบาล" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมโล่

Green and Smart Mining หมายถึง การประกอบการเหมืองแร่หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับเหมืองแร่ ด้วยการพัฒนาทรัพยากรแร่ขึ้นมาใช้ประโยชน์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ก่อให้เกิดผลกระทบ สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน และ เป็นการพัฒนาทรัพยากรแร่มาใช้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

ข้อกำหนดการส่งผลงาน

 • ตราสัญลักษณ์ (logo) ต้องประกอบด้วยข้อความ "Green and Smart Mining"
 • นำเสนอในรูปแบบไฟล์ภาพ .jpg และ .png ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ขนาด A4 3. ส่งไฟล์ต้นฉบับของ Adobe Illustrator (.ai) หรือ Adobe photoshop (.psd) พร้อมระบุ code สี ในโหมด RGB และ CMYK (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้และแบบตัวอักษรต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์)
 • อธิบายแนวคิดในการออกแบบผลงาน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคคลากร และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ จำนวนผลงานที่ส่ง 1 คนต่อผลงาน 1 ชิ้น
 • ต้องเป็นผลงานที่สะท้อนภาพลักษณ์ในการประกอบกิจการเหมืองแร่ที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของประชาชนได้อย่างชัดเจน
 • ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลง แบบตราสัญลักษณ์ (logo) ของผู้อื่นอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ ของบุคคลภายนอกปรากฏอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคย ได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน หากได้รับรางวัลและตรวจสอบพบภายหลัง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะถูกเรียกรางวัลคืนและต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ตราสัญลักษณ์ (logo) ต้องมีความทันสมัย สวยงาม ชัดเจน และมีเอกลักษณ์
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน แก้ไข ดัดแปลง ผลงาน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร หรือประกอบการจัด กิจกรรมของคณะอนุกรรรมการด้านกิจกรรมเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาล
 • การตัดสินของคณะทำงานด้านส่งเสริมกิจกรรมเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาลถือเป็นที่สุด

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. - 10 ส.ค. 2566
 • ระยะเวลาการประกาศผล ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2566

วิธีส่งผลงาน
ส่งใบสมัครพร้อมแนบไฟล์ผลงานส่งมาที่ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ son_mmpb07@hotmail.com หัวข้อ [การประกวด LOGO] โดยนาย/นางสาวXXXX

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 • ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในการนำเสนอของผลงาน
 • การสื่อความหมายของผลงาน และความครบถ้วนขององค์ประกอบ
 • ความสวยงาม ความน่าสนใจ และความเหมาะสมของการนำไปใช้งาน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/MineralsTH

Total Prize Money: 
40,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
10 Jul 2023 08:30 to 10 Aug 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.