^ Back to Top

ประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 30 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 30 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 30 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องใน โอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี 2567 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 18,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

รายละเอียดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ภาพตราสัญลักษณ์ ซึ่งแสดงถึง การฉลองวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ตราสัญลักษณ์ จะต้องมีองค์ประกอบเบื้องต้น ดังนี้
  • เฉลว
  • ต้องประกอบไปด้วยสีเทา (#a7a9ac) สีแสด (#f58220) และสีเขียว (#667C34)
   ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอาจจะเพิ่มเติมองค์ประกอบอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ช้าง ดอกมะตาด เป็นต้น
 • ลักษณะของภาพตราสัญลักษณ์ ควรมีลักษณะ
  • รูปแบบเรียบง่าย
  • สามารถแสดงถึงค่านิยมสําคัญ ได้แก่
   • Sustainability การพัฒนาที่มีความยั่งยืน ต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง
   • Identity เอกลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
   • Agility/ Flexibility การปรับตัวตามพลวัตของโลก
   • Leadership ผู้นําในด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม
 • ผลงานต้องเป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator หรือ Adobe Photoshop
 • ไฟล์ผลงานต้องมีความละเอียดไม่ต่ํากว่า 300 dpi โดยให้จัดส่งเป็น 2 ไฟล์ ดังนี้
  • ไฟล์นามสกุล .ai (Adobe illustration) หรือ .psd (Adobe Photoshop)
  • ไฟล์นามสกุล .jpg
 • เจ้าของผลงานต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข ภาพหรือสัญลักษณ์ที่มีลิขสิทธิ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ไม่ใช้ภาพประกอบหรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก และไม่เคยเผยแพร่ในสื่ออื่นๆ มาก่อน หากพบการละเมิดเงื่อนไขข้อนี้ จะถูกตัดสิทธิ์การประกวดหรือเพิกถอนรางวัลคืนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เฉพาะผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดที่ได้รับเงินรางวัลตามประกาศนี้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งทางคณะฯ สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
 • เจ้าของผลงานจะต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้จนกว่าจะประกาศผลการตัดสิน เพื่อเป็นหลักฐานและสามารถแก้ไขให้เหมาะสมขึ้นภายหลังการตัดสินตามคําแนะนําของคณะ ฯ

การจัดส่งผลงานและการประกาศผลการตัดสิน

 • ส่งผลงานได้ไม่จํากัดจํานวน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566
 • ช่องทางการจัดส่งผลงาน (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)
  • ส่งผลงานด้วยตนเองพร้อมใบสมัคร ที่ คุณจุฑามาศ คัมภีรพงษ์ สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ส่งทางไปรษณีย์ ให้บันทึกไฟล์ลง CD พร้อมกรอกใบสมัคร แล้วจัดส่งมายัง
   คุณจุฑามาศ คัมภีรพงษ์
   สํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000
   โดยจะถือวันที่คณะฯ ได้รับผลงานตามระบบการจัดส่งสารบรรณเป็นสําคัญ
  • ส่งผลงานออนไลน์ : https://bit.ly/3L8bBK4 โดยให้กรอกรายละเอียด และแนบ link ไฟล์ สําหรับให้ทางคณะฯ download ได้
 • ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 ผ่านทางเวบไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ความสวยงามและครบถ้วนขององค์ประกอบ
 • องค์ประกอบ ความหมาย และแนวคิด
  • กรณีส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ให้เจ้าของผลงานอธิบายถึงความหมายและแนวคิดในการออกแบบโดยสังเขป พร้อมแนบรูป Logo ลงในใบสมัคร
  • กรณีส่งผลงานออนไลน์ ให้เจ้าของผลงานอธิบายถึงความหมายและแนวคิดในการออกแบบโดยสังเขป ลงในแบบฟอร์มออนไลน์
 • การนําไปใช้ประโยชน์ โดยให้ผู้สมัครคิดรูปแบบการใส่ตราสัญลักษณ์ในของที่ระลึกที่น่าสนใจ อย่างน้อย 3 ชิ้น (Mock up)
 • หากผลงานที่ได้รับรางวัลพบว่ามีการร้องเรียนภายใน 1 สัปดาห์ และหลังผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหลังจากรับข้อร้องเรียนแล้วจะถูกตัดสิทธิ์และถอนรางวัลคืน
 • ผลการตัดสินให้เป็นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการ ฯ และให้ถือเป็นที่สุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2 จํานวน 1 รางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์ จํานวน 1 รางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 055-963601 (คุณจุฑามาศ คัมภีรพงษ์) / 055- 963600 (คุณพุธิตา วงนะที) / 055-963709 (คุณปวรวรรชร์ ทองคํา)
 • อีเมล prpharmacy@nu.ac.th / soravootr@nu.ac.th
Total Prize Money: 
18,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
23 Jun 2023 08:30 to 15 Aug 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.