^ Back to Top

ประกวด "Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023"

ประกวด "Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญเยาวชน ผู้ประกอบการ Startup และภาคีเครือข่าย สสส. ส่งส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท พร้อมโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง

ประเภทการประกวด

 • ประเภทที่ 1 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประเภทที่ 2 : อาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)
 • ประเภทที่ 3 : ประชาชนทั่วไป และกลุ่ม Startup
 • ประเภทที่ 4 : ภาคีเครือข่าย สสส.

ประเภทที่ 1 มัธยมศึกษาตอนปลาย และประเภทที่ 2 อาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

 • โจทย์การประกวด
  "นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยง หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย"
 • หัวข้อย่อย (เลือกทำเพียง 1 ข้อ)
  • ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
  • ลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนน
  • เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
  • เพิ่มกิจกรรมทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
  • สร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ
  • การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
  • สร้างเสริมสุขภาพจิต และจัดการอารมณ์และความเครียด
 • คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
  • เป็นทีมจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน ทีมละ 3 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม 1 คน
  • ไอเดียที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องสามารถพัฒนาและทดสอบเบื้องต้นได้จริง
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

หมายเหตุ ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะได้รับเกียรติบัตรและงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาผลงานทีมละไม่เกิน 10,000 บาท

ประเภทที่ 3 ประชาชนทั่วไป และกลุ่ม Startup

 • โจทย์การประกวด
  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้ขาดโอกาสการเข้าถึงการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ แรงงานนอกระบบ เป็นต้น
 • กลุ่มการประกวด
  • กลุ่มไอเดียนวัตกรรม : แนวคิดที่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นจริง พัฒนาเป็นต้นแบบเพื่อนำไปทดสอบ หรือ ทดลอง (Proof of Concept) ได้
  • กลุ่มต้นแบบนวัตกรรม (Startup) : มีต้นแบบของผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ หรือบริการ ที่มีการใช้จริง หรือออกสู่ตลาดแล้วไม่เกิน 3 ปี และต้องการพัฒนา ต่อยอด และขยายผลการใช้งาน
 • คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
  • เปิดรับสมัครเป็นทีม ทีมละไม่ต่ำกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
  • หากเป็นกลุ่ม Startup ต้องอยู่ในระยะก่อตั้งธุรกิจหรือจัดตั้งบริษัทจำกัดแล้ว ไม่เกิน 3 ปี
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ
  • ผลงานที่จะส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.

หมายเหตุ ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาผลงาน

ประเภทที่ 4 ภาคีเครือข่าย สสส.

 • กลุ่มการประกวด
  • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
  • นวัตกรรมกระบวนการ
  • นวัตกรรมพื้นที่ต้นแบบ
  • นวัตกรรมเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล
 • คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
  • ผู้รับทุน ที่เป็นโครงการหลัก หรือรับทุนโครงการย่อย ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป
  • ผู้รับทุนโครงการย่อย ต้องมีชื่อผู้รับผิดชอบโครงการเป็นบุคคลอ้างอิง
  • โครงการที่ปิดโครงการแล้ว ผลงานที่ส่งยังคงต้องดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง
  • สามารถจัดทำคลิปนำเสนอผลงานความยาว 3 – 5 นาที ประกอบด้วย ชื่อผลงาน กลุ่มเป้าหมาย จุดเด่นของผลงาน และผลสำเร็จจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ โดยต้องเป็นคลิปที่ทำขึ้นมาใหม่เท่านั้น

วิธีการสมัคร

 • เตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนที่จะกรอกข้อมูลการสมัครและแนบไฟล์หลักฐานประกอบในระบบรับสมัคร ดังนี้
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – 6) และอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า) สมัครได้ที่ http://inno.thaihealth.or.th/inno2023/student
 • ประเภทประชาชนทั่วไป และ Startup สมัครได้ที่ http://inno.thaihealth.or.th/inno2023/public
 • ประเภทภาคีเครือข่าย สสส. สมัครได้ที่ http://inno.thaihealth.or.th/inno2023/partner
 • เอกสารแนบ(ถ้ามี) ให้ตั้งชื่อไฟล์เอกสารเป็น ชื่อทีม_ชื่อผลงาน_XXX เช่น ชื่อทีม_ชื่อผลงาน_ภาพประกอบ, ชื่อทีม_ชื่อผลงาน_ Flowchart, ชื่อทีม_ชื่อผลงาน_ Pitch Deck, ชื่อทีม_ชื่อผลงาน_ แผนการต่อยอดโครงการ เป็นต้น
 • รายละเอียดเอกสารแนบที่เป็นเอกสารกำหนดรูปแบบ .doc หรือ .docx หรือ .pdf
 • กลุ่มภาคีเครือข่าย สสส. คลิปนำเสนอผลงาน กำหนดให้อยู่ในรูปแบบ .mp4 ขนาดไม่เกิน 500 MB

กติกาการประกวด

 • ผู้เข้าร่วมทุกประเภทส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น และต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการประกวดในโครงการอื่น หรือขอรับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานอื่น
 • ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่คิดค้น พัฒนาด้วยตนเอง หรือต่อยอดจากงานเดิมที่มีอยู่ โดยไม่ได้ลอกเลียนแบบจากผู้อื่น ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนรางวัลทั้งหมด หากตรวจพบภายหลังว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลนั้นเป็นผลงานของผู้อื่น
 • ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
 • ห้ามนำผลงานหรือแนวคิดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของบุคคลอื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที ผู้จัดการประกวดฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากผลงานที่ได้รับรางวัลเมื่อเผยแพร่แล้วมีบุคคลอื่นโต้แย้งทรัพย์สินทางปัญญาในผลงาน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงานเป็นของผู้เข้าประกวดทั้งหมด โดย สสส. ขอสำเนาข้อมูลและสิทธิ์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทั้งระหว่าง และหลังสิ้นสุดโครงการฯ

หมายเหตุ ผู้จัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดการประกวด

 • เปิดรับสมัคร 15 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2566
 • กิจกรรม Open House (Facebook Live) 1 กรกฎาคม 2566
 • การคัดเลือกทีมผู้สมัคร
  • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (Pitching รอบที่ 1) 12 สิงหาคม 2566
  • ประเภทประชาชนทั่วไป และกลุ่ม Startup (Pitching รอบที่ 1) 10 สิงหาคม 2566
  • ประเภทภาคี สสส. (พิจารณาเอกสารและจาก VDO) 11 สิงหาคม 2566
 • ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 16 สิงหาคม 256
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ปลายเดือนสิงหาคม – กันยายน 2566
 • การตัดสินรอบสุดท้ายโดยการนำเสนอต่อคณะกรรมการ     29 พฤศจิกายน 2566
 • พิธีประกาศผลและมอบรางวัล 30 พฤศจิกายน 2566

หมายเหตุ ผู้จัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประเภทของรางวัล (รางวัลทั้งหมดในการประกวดยึดถือตามคำตัดสินของกรรมการ)

 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 40,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)
  • เกียรติบัตรมอบแก่สมาชิกทีมประกวดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกคน
 • ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร (1รางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 40,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)
  • รางวัลชมเชยเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)
  • เกียรติบัตรมอบแก่สมาชิกทีมประกวดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกคน
 • ประเภทประชาชนทั่วไป และ Startup
  • กลุ่มไอเดียนวัตกรรม
   • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร (1รางวัล)
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)
   • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)
  • กลุ่มต้นแบบนวัตกรรม
   • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร (1รางวัล)
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 70,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)
   • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร (1 รางวัล)
 • ประเภทภาคีเครือข่าย สสส.
  • โล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร 4 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/pmhealthpromotioninnoaward
 • อีเมล PMINNOAWARD@thaihealth.or.th
Total Prize Money: 
700,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
19 Jun 2023 08:30 to 25 Jul 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.