^ Back to Top

ประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "อุทยานธรณีลำปางหรือ Lampang Geeopark"

ประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "อุทยานธรณีลำปางหรือ Lampang Geeopark"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "อุทยานธรณีลำปางหรือ Lampang Geeopark" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 16,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ยกเว้นคณะกรรมการตัดสิน
 • จำกัดจำนวนการส่งผลงานเข้าประกวดไม่เกิน 2 ผลงาน ต่อ 1 ท่าน

ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการประกวด

 • ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ต้องสื่อความหมายถึงอุทยานธรณีลำปาง หรือ Lampang Geopark ที่มีความโดดเด่นของสภาพภูมิศาสตร์ทางธรณีวิทยา
 • ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ต้องมีความทันสมัย องค์ประกอบศิลป์สวยงาม ชัดเจนมีเอกลักษณ์จดจำง่าย เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น หรือละเมิดลิขสิทธ์ผลงานของผู้อื่น และไม่ผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน
 • สีที่ใช้ในการออกแบบ ไม่จำกัดสี และต้องสามารถพิมพ์ออกมาโทนสีเดียวได้
 • ให้ทดลองติดโลโก้ (LOGO) ลงบนผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ ไม่จำกัดประเภทและชนิด
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล 3 รางวัล ให้ถือเป็นกรรมสิทธ์ของ อุทยานธรณีลำปาง และกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธ์ในการปรับแก้ไข ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไปได้
 • ผู้ประกวด 1 ท่าน สามารถได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการดำเนินงานและ การจัดส่งผลงาน

 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดติดต่อ และรายละเอียดอื่นๆให้ครบถ้วน
 • ออกแบบผลงานได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ สื่อความหมายถึงอุทยานธรณีลำปาง หรือ Lampang Geopark พร้อมแนบรายละเอียดแนวคิดการออกแบบผลงาน สามารถออกแบบด้วยโปรแกรม 2 โปรแกรม รายละเอียดดังนี้
  • o โปรแกรม Adobe Photoshop
   • ขนาดของภาพ 15 x 15 เซนติเมตร
   • ความละเอียด หรือ Resolution 72 pixels/Inch
   • โหมดสีหรือ color Mode เป็น CMYK 8 bit
   • บันทึก เป็น Photoshop (.psd) พร้อมการบันทึกด้วยนามสกุล JEPG (jpg)
  • o โปรแกรม Adobe Illustrator
   • ขนาดของภาพ 15 x 15 เซนติเมตร
   • ความละเอียด หรือ Resolution 72 DPI
   • โหมดสีหรือ color Mode เป็น CMYK 8-16 bit
   • บันทึก เป็น Adobe Illustrator (.ai) พร้อมการบันทึกด้วยนามสกุล JEPG (jpg), PDF
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (นับวันที่ที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)
 • คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน วันที่ 4 กันยายน 2566
 • ประกาศผลการตัดสินการประกวด วันที่ 15 กันยายน 2566 ทาง facebook : Lampang Geopark-อุทยานธรณีลำปาง

วิธีการส่งผลงาน

 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ
 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า "ส่งผลงานประกวด Logo อุทยานธรณีลำปาง หรือ Lampang Geopark" ส่งที่ :
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง (ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว)
  เลขที่ 621 ม.2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
  โทรศัพท์ 0-5423-7600 ต่อ 7629
 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทาง E-mail : LampangGeopark@gmail.com

เกณฑ์การให้คะแนน
รูปแบบตราสัญลักษณ์ต้องมีความโดดเด่น สวยงาม จดจำง่าย และสื่อความหมายถึงอุทยานธรณีลำปาง หรือ Lampang Geopark สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซด์ www.geopark-thailand.org ตราสัญลักษณ์ต้องสามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ พิมพ์บนของที่ระลึก และทุกชิ้นงาน / ผลิตภัณฑ์ / แหล่งต่างๆเช่น แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ร้านอาหาร ร้านของที่ระลึก ฯลฯ ที่แสดงถึงความเป็นเครือข่ายของอุทยานธรณีลำปาง หรือLampang Geopark ได้

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน

 • การสื่อความหมายและความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
 • ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ 30 คะแนน
 • ความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของอุทยานธรณีลำปาง หรือ Lampang Geeopark เพื่อการประชาสัมพันธ์และอื่นๆ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งสื่อการท่องเที่ยวเชิงธรณีและอื่นๆเชื่อมโยงทุกประเภท ทุกผลิตภัณฑ์ของอุทยานธรณีลำปาง หรือ Lampang Geopark 30 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายสงเสริมการท่องเที่ยว อบจ.ลำปาง โทร. 054 237 600 ต่อ 7629

Total Prize Money: 
16,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
19 Jun 2023 08:30 to 31 Aug 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.