^ Back to Top

ประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๔

ประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๔

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญสถานศึกษาภาคใต้ สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๔ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และพร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์และสืบทอดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม
 • เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชน นิสิต และบุคคลทั่วไปตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย และสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • เพื่อให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย สามารถนำประสบการณ์จากการประกวดไปวิเคราะห์ วิพากษ์ ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียนได้
 • เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาไทยของภาคใต้

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาภาคใต้ของรัฐหรือเอกชน
 • โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ประเภทละ ๑ คน
 • โรงเรียนต้องส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครบทุกกิจกรรม หากขาดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ทางคณะ ฯ จะไม่พิจารณาให้เข้าร่วมกิจกรรมได้
 • หมายเหตุ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อผู้เข้าประกวด ให้แจ้งในวันประกวดจริง ณ จุดลงทะเบียนเท่านั้น

ประเภทการประกวด

 • การประกวดเล่านิทานประกอบท่าทาง
 • การประกวดอ่านทำนองเสนาะ
 • การประกวดเขียนเรียงความ
 • การประกวดกล่าวสุนทรพจน์

ระเบียบการประกวด

 • การประกวดเล่านิทานประกอบท่าทาง
  • ประเภทนิทาน
   นิทานพื้นบ้านภาคใต้
  • กติกาการประกวด
   • ผู้ประกวดต้องส่งเนื้อเรื่องนิทานพื้นบ้านภาคใต้ที่จะแข่งขัน ในวันสมัครเข้าประกวดโดยแนบไฟล์เนื้อเรื่อง ชนิดไฟล์ Microsoft Word ขนาดตัวอักษร ๑๖ point โดยไม่ต้องใส่ภาพประกอบ
   • ผู้ประกวดท าหน้าที่เล่าเรื่อง โดยสามารถแต่งกายได้ตามความเหมาะสม และใช้อุปกรณ์ที่ผู้เล่าเรื่องสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง
    หมายเหตุ งดใช้ฉากประกอบการเล่านิทาน
   • การเล่าเรื่อง ใช้เวลา ๘ - ๑๐ นาที (หากใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าที่กeหนดให้จะหักคะแนนนาทีละ ๕ คะแนน จากคะแนนรวมที่ได้ทั้งนี้เศษของนาทีคิดเป็น ๑ นาที)
   • ผู้ประกวดต้องมาถึงสถานที่แข่งขันเพื่อลงทะเบียนและจับฉลากลำดับการเล่านิทานในเวลา ๐๘.๐๐ น.
  • เกณฑ์การตัดสิน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
   • การนำเสนอมีกลวิธี หรือความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้การเล่าเรื่องน่าสนใจ ๒๕ คะแนน
   • ความสมบูรณ์ของเรื่องที่เล่า ๒๕ คะแนน
   • ภาพรวมของความเหมาะสมกับเรื่องที่เล่น เช่น น้ำเสียง ลีลา ท่าทาง การแต่งกาย อุปกรณ์ ๓๐ คะแนน
   • ภาษาถูกต้องชัดเจนตามลักษณะภาษาไทย ๒๐ คะแนน
 • การประกวดอ่านทำนองเสนาะ
  • ชนิดคำประพันธ์และจำนวนบทผู้ประกวดต้องอ่านทำนองเสนาะ ประกอบด้วย ร่ายสุภาพจำนวน ๑ บท และโคลงสี่สุภาพ จำนวน ๑ บท จากวรรณคดีเรื่อง "ลิลิตตะเลงพ่าย" พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
  • เกณฑ์การตัดสิน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
   • ทำนอง จังหวะ ๔๐ คะแนน
   • น้ำเสียง ความไพเราะ ลีลา อารมณ์ ๓๐ คะแนน
   • อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี ๒๐ คะแนน
   • บุคลิกภาพ มารยาท และปฏิภาณไหวพริบ ๑๐ คะแนน
 • การประกวดเขียนเรียงความ
  • หัวข้อการประกวด
   หัวข้อเป็นแบบฉับพลันตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งจะเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เหมาะสม และความสำคัญของภาษาไทย
  • เวลาในการเขียนเรียงความ
   ไม่เกิน ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
  • เกณฑ์การตัดสิน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
   • ความสมบูรณ์ ถูกต้อง เนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กำหนด ๒๐ คะแนน
   • ความคิดแปลกใหม่และสร้างสรรค์ ๒๐ คะแนน
   • การใช้ภาษา สำนวน โวหาร อย่างถูกต้อง ๒๐ คะแนน
   • อักขรวิธี ๒๐ คะแนน
   • ชื่อเรื่องและองค์ประกอบ ๑๐ คะแนน
   • ความสะอาดของหน้ากระดาษ ๑๐ คะแนน
 • การประกวดกล่าวสุนทรพจน์
  • หัวข้อสุนทรพจน์
   แบบฉับพลันตามที่คณะกรรมการก าหนด หัวข้อเกี่ยวกับภาษาไทยคือมรดกวัฒนธรรมของชาติ
  • เวลาในการกล่าวสุนทรพจน์
   ๖ นาที (หากใช้เวลาน้อยกว่า ๕ นาที หรือเกินกว่า ๗ นาที จะไม่พิจารณาให้คะแนน)
  • เกณฑ์การตัดสิน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
   • เนื้อหาตรงตามแนวประเด็นที่กำหนด ๔๐ คะแนน
   • รูปแบบมีลักษณะเป็นสุนทรพจน์ คือ มีคำกล่าวปฏิสันถาร มีสำนวนโวหารที่จับใจ และมีคำกล่าวจบที่ประทับใจ ๒๕ คะแนน
   • ใช้ถ้อยคำถูกต้องตรงตามความหมาย อักขรวิธีชัดเจน สามารถใช้ประโยคสื่อความหมายได้ถูกต้อง ๒๐ คะแนน
   • มีการสื่อสารกับผู้ฟังทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ๑๕ คะแนน

การตัดสิน
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://forms.gle/H4QQVfRVRQLSHPvo7
 • ร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ในวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting
 • ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.huso.tsu.ac.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
 • ประกวดวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

รางวัลการประกวด

 • รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวดแต่ละกิจกรรม
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย เกียรติบัตร
   หมายเหตุ คณะกรรมการอาจพิจารณาไม่ให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากผู้เข้าประกวดมีความสามารถไม่ถึงเกณฑ์ที่สมควร
 • รางวัลรวมทุกกิจกรรม
  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • โทรศัพท์ 0-7431-7605, 0-7431-7600 ต่อ 1114
 • อีเมล papassara.b@tsu.ac.th
 • Facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

File attachments: 
Deadline: 
26 May 2023 08:30 to 31 Jul 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.