^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสวันสถาปนาขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครบรอบ 76 ปี ประจําปี 2566

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสวันสถาปนาขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครบรอบ 76 ปี ประจําปี 2566

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสวันสถาปนาขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครบรอบ 76 ปี ประจําปี 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

แนวคิด
ตราสัญลักษณ์ (Logo) สําหรับใช้เป็นสัญลักษณ์ สร้างการรับรู้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครบรอบ 76 ปี แห่งการก่อตั้ง โดยสะท้อนให้เห็นถึงภารกิจ บทบาท หน้าที่ ตลอดจนทิศทางการดําเนินงานขององค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป
 • ผู้ปฏิบัติงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

เงื่อนไขการประกวด

 • ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทําซ้ํา คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของผู้อื่นอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นปรากฏอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละรายสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ผลงาน
 • การออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีความทันสมัย มีเอกลักษณ์ สื่อถึงการสถาปนาองค์การ-อุตสาหกรรมป่าไม้ ครบรอบ 76 ปี ตลอดจนแสดงถึงภารกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เข้าใจง่าย
 • การพิจารณาผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงาน

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด รายละเอียดประกอบ ดังนี้
  • ใบสมัครพร้อมลงนามรับรองผลงานซึ่งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทุกประการ (แนบเอกสารรวมกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด)
  • สามารถส่งไฟล์ภาพผลงาน นามสกุล .jpg, .png หรือ .ai ความละเอียดไม่ต่ํากว่า 300 dpi ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 ล้านพิกเซล พร้อมระบุ code สีในโหมด RGB/CMYK ผลงานที่ได้รับคัดเลือกต้องส่งไฟล์ต้นฉบับที่สามารถแก้ไขได้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 • ช่องทางการส่งผลงาน
  • ส่งผลงานด้วยตนเองได้หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร สํานักบริหารกลาง ชั้น 1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 76 ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 (ไปรษณีย์ให้ระบุหน้าซองว่า "ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ อ.อ.ป. ครบรอบ 76 ปี")
  • ส่งผลงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : Logo76fio@gmail.com
  • ส่งผลงานในรูปแบบรวมไฟล์ผลงานไว้ในลิงก์ Google Drive และเปิดเป็นสาธารณะ
 • สิ้นสุดการรับผลงานวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ภายในเวลา 16.30 น.

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในการนําเสนอ ของผลงาน 50 คะแนน
 • ความสวยงาม ความทันสมัย เป็นที่จดจํา และความเหมาะสมของการนําไปใช้งาน 30 คะแนน
 • การสื่อความหมายถึงวาระสําคัญและมีองค์ประกอบครบถ้วน 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล

หมายเหตุ

 • ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ ในการปรับแก้ ดัดแปลง เพื่อสามารถนําไปใช้งานได้จริง โดยถือว่ามีสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์และไม่เสียค่าตอบแทนใดๆ
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะนําไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ 2. ของ อ.อ.ป. ต่อไป
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อและสอบถาม
คุณนาถพร วรรณศิลป์ พนักงาน (ระดับ 3) งานกิจกรรมสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สํานักบริหารกลาง ในวันเวลาราชการ

 • โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 3243 – 7 ต่อ 102
 • IP PHONE 141120 (โทรศัพท์ภายใน)
Total Prize Money: 
10,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
17 Apr 2023 08:30 to 30 May 2023 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod