^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย"

ประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย"

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๔๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เยาวชน นิสิต นักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ ได้มีส่วนร่วมและมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องเอกลักษณ์ของชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมที่ดีงามของชาติไทย ด้วยการรังสรรค์ถ่ายทอดสิ่งที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ออกมาเป็นภาพยนตร์สั้น เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ไปสู่สาธารณชน โดยจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนที่ได้รับชมภาพยนตร์สั้นเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีจิตสำนึกและความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติ วัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีงามของชาติไทย

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
เป็นนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีอายุไม่เกิน ๒๓ ปีบริบูรณ์ในวันที่ส่งผลงานเข้าประกวด

หลักเกณฑ์และรายละเอียด

 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องส่งผลงานเข้าประกวดในลักษณะทีม โดยใน ๑ ทีม จะต้องมีผู้ร่วมทีมไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๕ คน โดยผู้เข้าร่วมทีมแต่ละคนสามารถเข้าร่วมได้จำนวน ๑ ทีมเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งผลงานได้จำนวน ๑ เรื่องต่อ ๑ ทีม
 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องกรอกใบสมัครผ่าน Website ของโครงการ www.proud-thai.com พร้อมแนบ File ข้อมูลเอกสาร ตามรายละเอียดของการรับสมัคร
 • เอกสารประกอบการสมัครเพื่อส่งผลงาน
  • ใบสมัคร
  • หลักฐานแสดงการเป็นนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษาผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เช่น บัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษา หรือหลักฐานอื่นที่แสดงฐานะเช่นนั้น
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด พร้อมเอกสารซึ่งประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทย หรือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การส่งผลงานการประกวด

 • จัดทำภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๘ นาที และไม่เกิน ๑๐ นาที ทั้งนี้นับรวมถึงเครดิตท้ายเรื่อง
 • นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยตามที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด (ทั้งนี้ให้เน้นที่ความคิดสร้างสรรค์และองค์ประกอบศิลป์เป็นสำคัญ) ดังนี้
  • อาหารไทย
  • นาค                         
  • รอยยิ้ม
  • ดนตรี
 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถตั้งชื่อเรื่องด้วยภาษาไทย หรือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมและต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลักและเนื้อหา
 • เอกสารการนำเสนอแรงบันดาลใจ Theme Concept และ Plot ของภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวด กำหนดให้มีความยาวไม่เกิน ๒ หน้า กระดาษ A4
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีคำบรรยายภาษาไทย (Sub Title)
 • เนื้อหาในภาพยนตร์สั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมืองที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่ลบหลู่ ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
 • การถ่ายทำ ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค สามารถใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอหรือกล้องประเภทอื่น ๆ ทำเป็นไฟล์วิดีโอ นามสกุล MOV หรือ MP4 ขนาดภาพ ๑๖:๙ มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920x1080 pixel
 • การผลิตภาพยนตร์สั้น ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 • ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความประสงค์ต้องใช้ภาพถ่าย ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ประกอบการผลิตภาพยนตร์สั้น ซึ่งเป็นผลงานของบุคคลอื่นใด จะต้องมีหนังสือรับรองและอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการ
 • ผลงานจะต้องใส่ชื่อหรือคณะผู้ส่งประกวด และตำแหน่งต่าง ๆ ของทีมงาน
 • ต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นในปี ๒๕๖๖ จนถึงวันปิดรับสมัคร และต้องไม่คัดลอก เลียนแบบเรื่องใดมาก่อน
 • ผลงานภาพยนตร์สั้นทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ทางโครงการฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ทุกประเภท รวมทั้งผลิตเป็นสื่อสารสนเทศสมัยใหม่ทุกชนิดเพื่อเผยแพร่
 • การส่งเอกสารประกอบการสมัครตามรายละเอียดด้านบน และผลงานที่เข้าประกวดขอให้จัดส่งทาง e-mail ของโครงการ ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ น. ทั้งนี้ หากไม่ส่งผลงานในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
 • คณะอนุกรรมการฯ อาจจะคัดเลือกผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนจำนวนหนึ่ง
 • หลังจากประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด ให้เวลาผู้คัดค้านผลการประกวดยื่นอุทธรณ์คัดค้านแก่คณะอนุกรรมการฯ ภายใน ๗ วัน
 • ผลการตัดสินของคณะอนุกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา รวม ๑๐๐ คะแนน

 • การนำเสนอเนื้อหา ๒๕ คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ ๒๕ คะแนน
 • องค์ประกอบศิลป์ ๒๕ คะแนน
 • คุณภาพการผลิต เทคนิค ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง ๒๕ คะแนน

รางวัลการประกวด
คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย" จะดำเนินการคัดเลือกและตัดสินรางวัลภาพยนตร์สั้น รวม ๑๓ รางวัล เงินรางวัลรวมมูลค่า ๔๒๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๑๐ รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • www.proud-thai.com
 • YouTube : Proud Thai
 • E-mail : proud.thai.th@gmail.com
 • FB : Proud Thai
 • Line: @proud-thai

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวรานุช ยูสานนท์

Total Prize Money: 
420,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
19 Feb 2023 (All day) to 30 Apr 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.