^ Back to Top

ประกวดหนังโฆษณาหรือหนังสั้น หัวข้อ "อัศศิดดีก: ความผูกพันที่ยั่งยืน"

ประกวดหนังโฆษณาหรือหนังสั้น หัวข้อ "อัศศิดดีก: ความผูกพันที่ยั่งยืน"

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังโฆษณาหรือหนังสั้น หัวข้อ "อัศศิดดีก: ความผูกพันที่ยั่งยืน" ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

หัวข้อ
"อัศศิดดีก: ความผูกพันที่ยั่งยืน"

 • สหกรณ์กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกและสังคม
  • ผ่านเรื่องราวการออม จุดเริ่มต้นของความยั่งยืน
  • ผ่านเรื่องราวการใช้สินเชื่อจากทางสหกรณ์
  • ผ่านเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจจากกิจกรรม/โครงการของสหกรณ์
  • ผ่านเรื่องราวการได้รับซะกาตจากทางสหกรณ์
  • ผ่านเรื่องราวการแก้ปัญหาสังคมด้วยการเงินหะลาล
 • สหกรณ์กับการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
  • ด้านความห่วงใยในความเป็นอยู่ของสมาชิกและสังคม
  • ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
  • สนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการเพื่อเยาวชน และ
  • สนับสนุนสถาบันครอบครัว

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย และ ประชาชนทั่วไป

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา

 • เนื้อหาของหนังโฆษณาหรือหนังสั้นมีความยาวไม่เกิน 5 - 7 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย)
 • เนื้อหาของหนังโฆษณาหรือหนังสั้นต้องสื่อให้การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีหรือเรื่องราวแห่งการสร้างแรงบันดาลใจหรือเรื่องราวแห่งคุณค่า ภายใต้หัวข้อ อัศศิดดีก ความผูกพันที่ยั่งยืน
 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องทำการผลิตเนื้อหาและรูปแบบของ หนังสั้น ด้วยตนเองโดย ห้ามนำเอาผลงานของผู้อื่นเข้าประกวด
 • เป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยเผยแพร่และได้รับรางวัลมาก่อน
 • ต้องมีคำบรรยายภาษาไทย (Subtitle) กำกับ ถ้าใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยในการนำเสนอ ต้องใส่คำบรรยายที่แปลเป็นภาษาไทย                
 • สหกรณ์ฯ มีสิทธิ์นำผลงานจากการประกวดไปเผยแพร่ที่ต่าง ๆ รวมถึงทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ทุกประเภท
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียงคลิป วีดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ จะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะ และถูกเรียกรางวัลคืน
 • เนื้อหาสาระของหนังสั้น ต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมือง ก่อให้เกิดการขัดแย้ง และต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไม่ดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจน ไม่ขัดแย้งต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ของหลักศาสนาใด
 • ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำ กว่า 720 p (1280 x 720) อัตราส่วน 16:9 ประเภทไฟล์ wmv, mpg mp4, mov, flv
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
 • ผู้ชนะรางวัล Popular Vote ตัดสินจากยอดผู้เข้าชมหนังสั้นจากช่องทาง 1.Facebook และ 2.YouTube ของสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด
 • รางวัลชนะเลิศ 1 - 3 ผู้ได้รับรางวัล ต้องมารับรางวัลด้วยตัวเอง ณ สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด จ.สงขลา
 • การส่งหนังสั้น เข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้างต้น

กำหนดระยะเวลา

 • 13 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566 ยืนยันตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
 • 7 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือก (ประกาศผลทางเพจ: สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด)
 • 10 - 16 มีนาคม 2566 ส่งสตอรี่บอร์ดฉบับสมบูรณ์ (Story Board)
 • 20 - 24 มีนาคม 2566 นำเสนอสตอรี่บอร์ดพร้อมให้ข้อเสนอแนะแต่ละทีม (Story Board) (วันเวลาที่แน่นอนจะประกาศอีกครั้ง)
 • 25 มีนาคม - 25 พฤษภาคม 2566 ผลิตหนังโฆษณาหรือหนังสั้น ประเภทไฟล์ MP4, MOV
 • 26 พฤษภาคม 2566 ส่งผลงานหนังโฆษณาหรือหนังสั้น ผ่านอีเมล : pr.assiddeek3@gmail.com
 • 1 - 7 มิถุนายน 2566 กิจกรรมเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Network (Facebook/YouTube)
 • 15 มิถุนายน 2566 ประกาศรางวัล

การตัดสินผลงาน

 • แก่นเรื่อง (Theme) ความสมบูรณ์สอดคล้องข้องเนื้อหาตามหัวข้อเรื่อง 20 คะแนน
 • เทคนิคของหนัง เช่น การจัดภาพ มุมกล้อง การเก็บภาพ การตัดต่อ ระบบเสียง ระบบภาพ มีความสัมพันธ์ ชัดเจน 20 คะแนน
 • การเล่าเรื่อง รูปแบบการดำเนินเรื่อง 25 คะแนน
 • เนื้อหาเกิดประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจ 15 คะแนน
 • แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • รางวัลที่ 1 - 3 ผลงานที่ได้รับรางวัลต้องมีคะแนนถึงเกณฑ์ที่ทางผู้จัดได้กำหนดไว้
 • รางวัล Popular Vote - social media คะแนนสะสมเฉลี่ยผลงานยอดสูงสุด จากยอด view และยอด Like ช่องทาง Facebook และ YouTube ของโครงการ
  • ผ่านช่องทาง Facebook : Like 1 like = 5 คะแนน
  • ผ่านช่องทาง YouTube : Like 1 like = 5 คะแนน ยอดการชม 1 view = 1 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ระดับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 พร้อมเกียรติบัตรและโล่เกียรติยศ (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ 5,000 บาท)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 พร้อมเกียรติบัตรและโล่เกียรติยศ (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ 3,000 บาท)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 พร้อมเกียรติบัตรและโล่เกียรติยศ (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ 2,000 บาท)
  • รางวัล Popular Vote - Social Media จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 5,000 (อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับรางวัลละ 1,000 บาท) มูลค่ารวม 30,000 บาท
 • ระดับประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 100,000 พร้อมเกียรติบัตรและโล่เกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 พร้อมเกียรติบัตรและโล่เกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 พร้อมเกียรติบัตรและโล่เกียรติยศ
  • รางวัล Popular Vote - Social Media จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 5,000 มูลค่าทั้งหมดรวม 25,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณธีรพล หน้าหู โทรศัพท์ 081-416-9705                 
 • คุณอับดุลเล๊าะ หมัดอะด้ำ โทรศัพท์ 063-313-1283
 • เพจ: สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด
 • Line@ ID: @assiddeek
Total Prize Money: 
400,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
17 Feb 2023 08:30 to 05 Mar 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.