^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในงานประชุมวิชาการ "PACCON 2024"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในงานประชุมวิชาการ "PACCON 2024"

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในงานประชุมวิชาการ "PACCON 2024" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผู้ส่งผลงาน ได้แก่ นักเรียน นิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ไม่จํากัดอายุ
 • จํานวนชุดผลงานที่ส่งได้คือ 1 ชิ้น ต่อ 1 คน ประกอบด้วย
  • ชินงานตราสัญลักษณ์ ออกแบบ ในรูปแบบไฟลกุล esp ai หรือ svg
  • ตราสัญลักษณ์จะต้องมีรูปแบบภาษาอังกฤษ และต้องประกอบด้วยข้อความ ดังนี้
   • ตราสัญลักษณ์ PACCON : ตามลิงค์นี้ http://tiny.cc/pacconlogo0
   • ปี ค.ศ. : 2024
   • ข้อความ: Chemistry for Bio-Circular-Green Economy
  • คําอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์
  • การนําไปประยุกต์ใช้กับการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สื่อทัศน์ในระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อาทิ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกอื่น ๆ
 • รูปแบบตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผลิต และออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่สามารถสร้างไฟล์รูปภาพสกุลข้างต้นได้
 • ลายเส้นสี องค์ประกอบตราสัญลักษณ์ เมื่อมาประกอบกันเข้าต้องสร้างการรับรู้ถึงเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ตราสัญลักษณ์ควรมีสัดส่วนที่สามารถนําไปใช้คู่กับตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ได้อย่างเหมาะสม

การสมัครส่งผลงาน และเงื่อนไขการประกวด

 • ส่งผลงานได้ที่ http://tiny.cc/PC24LOGO
  • สิ้นสุดการรับผลงาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2566
  • ประกาศผลวันที่ 16 เมษายน 2566 ทางหน้าเว็บเพจภาควิชาเคมี https://chem.sci.ku.ac.th
 • ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีคําอธิบายผลงานหรือมีเอกสารประกอบคําอธิบายแนวความคิด ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบส่งชุดผลงาน โดยอัปโหลดผลงานที่ส่งเข้าตาม ลิงก์บ้างต้น ผลงานประกวดทุกชิ้นหาก อีกษร ต้องระบุ FONT กษร จะเป็น FONT ที่มีลิขสิท ถูกต้องหรือ ประดิษ ขึ้นใหม่ก็ได้
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิด พลิก ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน หากพบว่าท่านทําผิดหลักเกณฑ์ตามที่แจ้งคณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานของท่าน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ตราสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวด จะได้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของงานประชุม PACCON 2024
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ภาควิชาฯ
 • คณะกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
 • ผลการตัดสินขอคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • ผลงานมีความโดดเด่น น่าสนใจ จดจําง่าย และสื่อความหมายถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์
 • ความสวยงามและครบถ้วนขององค์ประกอบ
 • มีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ได้จริงกับการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สื่อทัศน์ในระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อาทิ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์การพิมพ์ผ้าของที่ระลึกผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมทั้งสื่อ การประชาสัมพันธ์ของงานประชุม PACCON 2024 ได้ทุกประเภท

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล จํานวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 3 รางวัล

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัล ติดต่อรับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2566 (จะแจ้งวันให้ทราบอีกครั้ง)
 • หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินการเข้ารอบจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้ได้รับรางวัล
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และจะเบ่ง ผลงานให้ผู้เข้าร่วมการประกวด

ติดต่อสอบถาม
งานธุรการภาควิชาเคมี โทรศัพท์ 02-562-5555 ต่อ 647502 - 4

Total Prize Money: 
10,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
17 Feb 2023 08:30 to 31 Mar 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.