^ Back to Top

โครงการประกวดสื่อโฆษณา Young Creative TVC for LIFE

โครงการประกวดสื่อโฆษณา Young Creative TVC for LIFE

รายการสมรภูมิไอเดีย ไทยทีวีสีช่อง 3 เชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 23 ปี เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์โฆษณา หัวข้อ "สนุกกับเทคโนโลยี" ภายใต้แนวคิด "Invented for life : เทคโนโลยีเพื่อชีวิต" ไม่จำกัดเทคนิค วิธีการและสื่อในการนาเสนอและสามารถใช้วิธีการแบบ Animation ความยาว 1 นาที ในรูปแบบ Mini DV และ DVD

กลุ่มเป้าหมาย

 • เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
 • ประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • อายุไม่เกิน 23 ปี
 • ไม่จากัดเพศ
 • สามารถเป็นทีมแต่ไม่เกิน 3 คนหรือเป็นบุคคลก็ได้
 • ผู้กากับจะต้องไม่เป็นผู้มีผลงานด้านกากับภาพยนตร์และงานโฆษณารวมทั้งด้านภาพยนตร์วีซีดีมาก่อน

หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการพิจารณา

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่คิดริเริ่มสร้างสรรค์ไม่ซ้าหรือคล้ายกับภาพยนตร์โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่มีอยู่หรือเคยมีมา
 • เนื้อหาของภาพยนตร์โฆษณาต้องสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้เยาวชนและคนในสังคมไทยให้เข้าใจถึงแนวทางของการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในชีวิตให้ดีขึ้น
 • ภาพยนตร์โฆษณาสามารถนำเทคโนโลยีของบ๊อช*มาช่วยสร้างความเข้าใจในการนาเสนอได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจขึ้นได้อย่างแท้จริง
 • เนื้อหาของแนวคิดภาพยนตร์โฆษณาจะต้องมีความยาวเต็มรูปแบบ 6๐ วินาที
 • ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องยินยอมมอบลิขสิทธิ์จากโครงงานภาพยนตร์โฆษณา เพื่อให้บริษัท โรเบิร์ตบ๊อช จากัด นาไปผลิตเป็นภาพยนตร์โฆษณาเผยแพร่
 • กรณีที่ส่งผลงานเป็นกลุ่มต้องมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน สามารถส่งผลงานได้ไม่จากัดจานวนชิ้นงาน
 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องส่ง STORY BOARD (ขนาดไม่ต่ากว่า A3) พร้อมคาบรรยายรายละเอียดใต้ภาพ STORY BOARD เป็นภาพเขียน ภาพถ่าย หรือ Computer Graphic ที่สามารถสื่อสารให้เข้าใจเรื่องราวที่นาเสนอได้

หมายเหตุ

 • เทคโนโลยีบ๊อช ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าด้านอะไหล่รถยนต์ , 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือไฟฟ้า และ 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัย (สามารถดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.bosch.co.th) ผู้สมัครสามารถนาภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งหรือทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์มาใช้ได้ ซึ่งการนาภาพผลิตภัณฑ์บ๊อชมาใช้ในโฆษณามีผลต่อการให้คะแนน
 • STORY BOARD ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ทั้งรวม 1๐ ทีมจะต้องมานาเสนอแนวคิดและเรื่องราวเนื้อหา เพื่อคัดเลือกเข้ารอบรองชนะเลิศ 5 ทีม และทั้ง 5 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเรื่องละ 5,๐๐๐ บาท และจะได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ กระบวนการผลิตโฆษณา เพื่อเรียนรู้ทักษะการทาภาพยนตร์โฆษณาจากวิทยากรมืออาชีพของวงการโฆษณา และอบรมข้อมูลผลิตภัณฑ์บ๊อช

***ทีมผ่านเข้ารอบหรือนักศึกษาในทีม ที่ไม่สามารถร่วมสัมมนาต้องสละสิทธิ์ในการประกวด***

 • ผลงานจริงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 ทีม จะถูก Upload * ลง website และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมโหวต พร้อมทั้งผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 5 ทีม จะต้องนาเสนอผลงานในงานอีเว้นท์เพื่อค้นหาผู้ชนะของโครงการ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

หมายเหตุ
ผลงานรอบชิงชนะเลิศทั้ง 5 ผลงานที่ส่งเพื่อ upload จะคิดเป็น 70% ของคะแนนการประกวดรอบชิงชนะเลิศ และอีก 30% เป็นการนาเสนอบนเวที

ระยะเวลาโครงการ

 • ดาวน์โหลดและส่งใบสมัคร
  ตั้งแต่วันนี้ – 3 สิงหาคม
 • ประกาศผล 10 สุดยอด STORY BOARD สร้างสรรค์
  วันที่ 6 สิงหาคม
 • 10 ทีมนำเสนอผลงาน กรรมการคัดเลือกเหลือ 5 ทีมรับทุนต่อยอดผลิตภาพยนตร์
  วันที่ 13 สิงหาคม
 • 5 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ร่วม Workshop กับ Creative idol และ Production มืออาชีพ
  วันที่ 14 สิงหาคม
 • ประกาศผลผู้ชนะเลิศ สุดยอดนักโฆษณาหน้าใหม่
  วันที่ 2 ตุลาคม

ดาวน์โหลด : ใบสมัคร
เผยแพร่ : contestwar.com

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
20 Jun 2012 10:00 to 03 Aug 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.