^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทย

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทย

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับ สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทย ชิงทริปท่องเที่ยวชุมชน พร้อมเงินรางวัล

รายละเอียดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
ให้ผู้ส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ สื่อถึงความหมาย และสะท้อนตามเป้าหมายสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทย ประกอบ้วย การประสานความร่วมมือกันของชุมชนอย่างแน่นแฟ้น มีความเป็นหนึ่งเดียว สะท้อนให้เห็นถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแต่ละภูมิภาคอย่าง
เหมาะสม และมีความเป็นสิริมงคล

เงื่อนไขการประกวด

 • คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป
 • ผู้ส่งผลงานส่งประกวดได้คนละ 1 ชิ้นงาน
 • แบบตราสัญลักษณ์ที่ปรากฏตัวอักษรข้อความทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และตัวย่อของ "สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทย" "Community – Based Tourism Association of Thailand" (CBTAT) ทั้งนี้ รูปแบบและตัวอักษรที่นํามาใช้จะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของ
 • ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ภาพแสดงการใช้งานตราสัญลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ในสื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ได้แก่
 • ผลิตภัณฑ์หรือของที่ระลึก เช่น เสื้อยืด เสื้อแจ็คเก็ต เข็มกลัด
 • สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสมาคมฯ ทั้ง Online และ Offline เช่น ป้าย Backdrop ป้าย X-stand
 • ผู้ส่งผลงานต้องอธิบายแนวความคิดหลัก และความหมายของของสัญลักษณ์ (Logo Inspiration & Meaning)
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การสมัครและส่งผลงาน

 • ผลงานไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรม ไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator) หรือ PSD (ไฟล์ที่ส่งมาต้องแก้ไขได้) พร้อมระบุ code สีโหมด CMYK และ PNG หรือ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI ความละเอียดด้านใดด้านหนึ่งไม่ต่ำกว่า 2,400 PX
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่จัดทําขึ้นใหม่ ห้ามลอกเลียนแบบดัดแปลงมาจากสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น และต้องไม่เคยใช้ประกวดหรือได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน หากเกิดข้อขัดแย้งใดใดให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมฯ โดยภายหลังการประกวด คณะกรรมการสามารถปรับเปลี่ยนผลงานเพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับการใช้งานของสมาคมฯ ต่อไป
 • ส่งผลงานโดยการอัพโหลดไฟล์ผ่าน Google drive มายัง E-mail: cbtat2022@gmail.com เท่านั้น โดยผลงานการประกวดจะต้องระบุข้อมูลผู้ส่งผลงานให้ครบถ้วนและชัดเจน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ส่งผลงาน เพื่อให้คณะกรรมการดําเนินการแจ้งยืนยันการได้รับผลงาน ทั้งนี้หากลิงค์ไม่สามารถเปิดการเข้าถึงได้ อพท. จะถือว่าไม่ได้รับผลงาน
 • สิ้นสุดการรับผลงาน ในวันที่ 28 มกราคม 2566 และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่10 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทาง Facebook: เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท.

การพิจารณาตัดสินรางวัล

 • สื่อความหมายและสะท้อนเป้าหมาย "สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทย"
 • รูปแบบมีความโดดเด่น สวยงาม จดจําง่าย มีความเป็นสากล ร่วมสมัย (อิงบนอัตลักษณ์ความเป็นไทยในเรื่องท่องเที่ยว)
 • มีความเหมาะสมในการนําไปใช้งาน

รางวัลการประกวด (ทริปท่องเที่ยวชุมชน 1 ทริป สําหรับ 2 ท่าน พร้อมเงินรางวัล)

 • รางวัลชนะเลิศ (ผู้เป็นเจ้าของผลงาน) จะได้รับทริปท่องเที่ยวชุมชน พร้อมเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับทริปท่องเที่ยวชุมชน พร้อมเงินรางวัลจํานวน 4,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จะได้รับทริปท่องเที่ยวชุมชน พร้อมเงินรางวัลจํานวน 3,000 บาท

หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้สิทธิ์รางวัลทริปท่องเที่ยวชุมชน

 • สิทธิ์ตามโปรแกรมท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้กําหนด
 • การใช้สิทธิ์โปรแกรมท่องเที่ยวสําหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

 • สํานักท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท. โทร. 02-357-3580 ต่อ 30
 • E-mail: cbtat2022@gmail.com
 • Facebook: เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท.
File attachments: 
Deadline: 
16 Jan 2023 08:30 to 28 Jan 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.