^ Back to Top

ประกวดคลิปสั้นเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ "ร.ศ. ๒๔๒ ชมตู้ลายทอง สืบสานงานศิลป์"

ประกวดคลิปสั้นเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ "ร.ศ. ๒๔๒ ชมตู้ลายทอง สืบสานงานศิลป์"

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ "ร.ศ. ๒๔๒ ชมตู้ลายทอง สืบสานงานศิลป์" ชิงเงินรางวัล และหนังสือตู้ลายทอง เล่ม 2

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

เกณฑ์การประกวด

 • หัวข้อการประกวดคือ "ร.ศ. ๒๔๒ ชมตู้ลายทองสืบสานงานศิลป์"
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นคลิปวิดีโอ มีความยาวไม่ต่ำกว่า 1 นาที และไม่เกิน 3 นาที
 • เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กำหนด เกี่ยวกับตู้พระธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ และต้องมีภาพของตู้ลายทองที่จัดแสดงภายในห้องนิทรรศการเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน
 • เนื้อหาของผลงานอาจมีภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและอื่นๆ ประกอบได้เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดรูปแบบ วิธีการ และเทคนิคในการน าเสนอ ผู้ส่งผลงานสามารถใช้อุปกรณ์ได้ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ตามความเหมาะสมทั้งนี้ ประเภทของอุปกรณ์มิได้เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินผลงาน
 • เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องใส่ตราสัญลักษณ์ "สำนักหอสมุดแห่งชาติ" และ "กรมศิลปากร" ชื่อนิทรรศการ สถานที่จัดแสดง โดยปรากฏในส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานตามความเหมาะสม
 • เนื้อหาในผลงานต้องไม่พาดพิงเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ไม่เข้าข่ายหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการนำไปเผยแพร่จากที่ใดมาก่อนและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ด้านภาพ เพลงประกอบ ดนตรีประกอบ หรืออื่นๆที่ปรากฏอยู่ในผลงาน ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์และมีการฟ้องร้องทางกฎหมาย ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผลงานไม่เป็นไปตามกติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ และละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ในกรณีที่ตรวจพบความผิดพลาดดังกล่าว หลังจากได้ตัดสินประกาศให้รางวัลแล้ว ผู้จัดประกวดจะประกาศให้การตัดสินนั้นเป็นโมฆะ และทำการเรียกรางวัลคืน
 • ผู้จัดประกวดจะพิจารณาผลงานที่ส่งประกวดทุกชิ้น เมื่อผลงานนั้นถูกต้องตามกติกาจะได้รับการเผยแพร่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจของสำนักหอสมุดแห่งชาติ "National Library of Thailand"
 • ความละเอียดของไฟล์ผลงานจะต้องไม่ต่ำกว่า 720 pixel (1280 x 720) ประเภทไฟล์ mp4 โดยต้องตรวจสอบไฟล์ให้เรียบร้อยและถูกต้อง ทั้งนี้ผู้จัดอาจเรียกขอดูไฟล์ต้นฉบับ และผู้ส่งผลงานต้องพร้อมส่งไฟล์ต้นฉบับให้ผู้จัด
 • สำนักหอสมุดแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติทั้งนี้ผู้ส่งยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแต่ผู้ส่งไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการส่งผลงาน

 • ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่เว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติ "www.nlt.go.th" และเฟซบุ๊กแฟนเพจ "National Library of Thailand" หัวข้อ "หลักเกณฑ์การประกวดคลิปสั้น โครงการ ร.ศ.๒๔๒ ชมตู้ลายทองสืบสานงานศิลป์"
 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์โดยบันทึกคลิปใส่ HDD หรือ CD ส่งมาที่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทมหานคร 10300 ระบุที่ซอง "ส่งผลงานโครงการ ร.ศ. ๒๔๒ ชมตู้ลายทองสืบสานงานศิลป์" หรืออัพโหลดคลิปบนเว็บไซต์รับฝากไฟล์เช่น google drive, dropbox เป็นต้น จากนั้นกรอกข้อมูลการสมัคร และแนบลิงก์ผลงานใน Google form

ระยะเวลาการประกวด

 • กำหนดส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566
 • สิ้นสุดการส่งผลงาน วันที่ 31 มกราคม 2566
 • ประกาศผลการประกวด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 • มอบของรางวัล วันที่ 15 มีนาคม 2566

เกณฑ์การพิจารณา

 • เนื้อหาตรงกับหัวข้อประกวด 25 คะแนน
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง 20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • การใช้ภาษาและดนตรี 15 คะแนน
 • คุณภาพในการผลิต (ความยาก-ง่าย องค์ประกอบภาพ) 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (จำนวน 10 รางวัล) เป็นหนังสือตู้ลายทอง เล่ม 2 รางวัลละ 1 เล่ม

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/NationalLibraryThailand

File attachments: 
Deadline: 
04 Jan 2023 08:30 to 31 Jan 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.