^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "กว่างยอดนักสู้แห่งล้านนา"

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "กว่างยอดนักสู้แห่งล้านนา"

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15 (เชียงราย) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย และสมาคมขัวศิลปะ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "กว่างยอดนักสู้แห่งล้านนา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 18,500 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ต้องเป็นนักเรียนประจำในสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนในระดับชั้นตามประเภทที่ระบุ

ประเภทการประกวด

 • ประเภทประถมศึกษาตอนต้น
  เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 ไม่จำกัดจำนวนผู้แข่งขันในแต่ละโรงเรียน
 • ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย
  เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 ไม่จำกัดจำนวนผู้แข่งขันในแต่ละโรงเรียน
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น
  เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ไม่จำกัดจำนวนผู้แข่งขันในแต่ละโรงเรียน
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ อาชีวศึกษา
  เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 ไม่จำกัดจำนวนผู้แข่งขันในแต่ละโรงเรียน
 • ประเภทอุดมศึกษา
  เป็นนักศึกษา/นิสิต ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดจำนวนผู้แข่งขันในแต่ละมหาวิทยาลัย

กำหนดการ

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ตัดสินและประกาศผล ประกาศผลรางวัลที่ Page Facebook "ป่าในเมือง สวนรุกขชาติโป่งสลี" ภายในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565
 • การรับรางวัล มอบรางวัลในงาน "กว่าง" ยอดนักสู้แห่งล้านนา Chiang Rai Beetles Festival 2020 ณ สวนรุกขชาติโป่งสลี ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

รางวัลการประกวด

 • ประเภทประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 800 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) เงินรางวัล 300 บาท และเกียรติบัตร
 • ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 800 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) เงินรางวัล 300 บาท และเกียรติบัตร
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 800 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) เงินรางวัล 300 บาท และเกียรติบัตร
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 800 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) เงินรางวัล 500 บาท และเกียรติบัตร
 • ประเภทอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) เงินรางวัล 500 บาท และเกียรติบัตร

หมายเหตุ ผู้ร่วมส่งภาพเข้าประกวด จะได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมขัวศิลปะในครั้งนี้ด้วย

ติดต่อสอบถาม
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) โทรศัพท์ 080 598 2559

File attachments: 
Deadline: 
24 Aug 2022 08:30 to 31 Aug 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.