^ Back to Top

แข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

แข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทการแข่งขัน

 • ด้านภาษาจีน
  • การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน
  • การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน
 • ด้านภาษาญี่ปุ่น
  • การแข่งขัน "การประลองคันจิ"
  • การแข่งขัน "การนําเสนอเป็นภาษาญี่ปุ่น (Presentation in Japanese)"
 • ด้านภาษาอังกฤษ
  • การแข่งขันมัคคุเทศกภาษาอังกฤษ
  • การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ
  • การอ่านข่าวภาษาอังกฤษ
 • ด้านภาษาไทย
  • การแข่งขันพูดฉับพลัน (ระดับอุดมศึกษา)
  • การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทย

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.59 น.
 • ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้าแข่งขันและลําดับการแข่งขัน ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2565 ทางเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และทางแอพลิเคชั่นกลุมไลน์ของแตละการแข่งขัน

ติดต่อสอบถาม

 • ด้านภาษาจีน
  อาจารย์ณัชภัทร อัจฉราวรรณ โทรศัพท์ 085-054-3953
 • ด้านภาษาญี่ปุ่น
  อาจารย์ปองพนธ์ สวนศรี โทรศัพท์ 089-440-4745
 • ด้านภาษาอังกฤษ
  อาจารย์มาศวิกา ไชยภู โทรศัพท์ 089-498-8954
 • ด้านภาษาไทย
  อาจารย์เครือหวาย พรหมมา โทรศัพท์ 08-9811-5052 / อีเมล krueawai.pro@rmutr.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์

File attachments: 
Deadline: 
20 Jun 2022 (All day) to 04 Jul 2022 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.