^ Back to Top

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์การประกวด

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคคลทั่วไป ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อสัญลักษณ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับนักศึกษา กลุ่มผู้ฟัง ของสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี
 3. เพื่อดำเนินการคัดเลือก และนำสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ที่ชนะเลิศการประกวดไปใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี

หลักเกณฑ์การประกวด

 1. การประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ต้องสะท้อนถึงความเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “วิทยุราชมงคลธัญบุรี คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต”
 2. การออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) 1 ชิ้นงาน ต้องออกแบบในอิริยาบถต่างๆให้เห็นจำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
 3. ต้องสื่อให้เห็นถึงเทคโนโลยี ความทันสมัย และเป็นสากล
 4. ผู้ส่งผลงานต้องใช้โทนสีที่สื่อถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อันเป็นมหาวิทยาลัยแห่งทักษะวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความเหมาะสม
 5. ผู้ส่งผลงานจะต้องส่งคำอธิบาย แนวคิด และความหมายของผลงานมาด้วย ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ผลงาน
 6. ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นมาก่อน
 7. ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยอนุญาตให้สามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้จริง
 8. หากไม่มีผลงานใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 9. หากผลงานของผู้เข้าประกวดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางใดทางหนึ่ง ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
 10. ผลคะแนน Popular Vote ทางสถานีวิทยุฯ จะนำผลงานของผู้เข้าประกวดเผยแพร่ผ่านทางเพจ facebook ของทางสถานีฯ (www.facebook.com/RMUTTRadio) เพื่อเปิดให้ลงคะแนนเสียง สำหรับการนับยอด like จะนับจากยอด like ของผลงานที่เข้าร่วมประกวดที่ปรากฏบนหน้าเพจของสถานีวิทยุเท่านั้น ระยะเวลาการนับคะแนนเปิดให้โหวต ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 มีนาคม 2565 และจะทำการปิดโหวตเพื่อสรุปคะแนนในวันที่ 31 มีนาคม 2565 (เวลา 13.00 น)
 11. ผลงานมาสคอต ต้องสามารถนำไปผลิตได้จริง และนำไปประยุกต์ใช้ได้กับสื่อที่หลากหลาย เช่น สื่อประชาสัมพันธ์หรือของที่ระลึกต่าง ๆ ของสถานีวิทยุฯ
 12. กำหนดการมอบรางวัลจะมอบรางวัลในวันที่ 4 เมษายน 2565

เกณฑ์การตัดสิน คะแนนรวม 100 คะแนนพิจารณาจาก
ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงามตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการแสดงแนวคิดในการออกแบบ 40  คะแนน
ความเหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์กับสื่อต่างๆที่หลากหลาย 30  คะแนน
การออกแบบสื่อสัญลักษณ์ ต้องสามารถสื่อถึงความเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 30 คะแนน

การสมัคร
ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ โดยดูรายละเอียดและสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ www.radio.rmutt.ac.th และ www.facebook.com/RMUTTRadio

การส่งผลงาน

 • ส่งภาพผลงานทั้งแบบสีและแบบขาวดำ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด นามสกุล .jpg ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งผลงานได้ทางเว็บไซด์  http://www.radio.rmutt.ac.th
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ นักเรียน/นักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 21 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผลในวันที่ 31 มีนาคม 2565   ทางเว็บไซด์  http://www.radio.rmutt.ac.th

หมายเหตุ ระยะเวลาประกาศผลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินจำนวน 7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote 1 รางวัล เงินจำนวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม ในวันและเวลาราชการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • คุณภานุมาศ หัฐบูล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2691-7781-2 ต่อ 810 และ 096 964 9617
 • คุณดาริสา ตระกูลเง็ก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2691-7781-2 ต่อ 812 และ 085 141 5304

ข่าวประชาสัมพันธ์ : T H E B I G Z

Total Prize Money: 
10,000 Baht
Entry Fee: 
Deadline: 
10 Jan 2022 09:00 to 21 Feb 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.