^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

ประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

โครงการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทย ขอเชิญนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๗๐,๐๐๐ บาท พร้อม โล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

กติกาการประกวด
๑. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเปรกวด
    เป็นนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีอายุไม่เกิน ๒๓ ปีบริบูรณ์ในวันที่ส่งผลงานเข้าประกวด
๒. หลักเกณฑ์และรายละเอียดประกวด
       ๒.๑  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องส่งผลงานเข้าประกวดในลักษณะทีม โดยใน ๑ ทีม จะต้องมีผู้ร่วมทีมไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๑๐ คน
       ๒.๒  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนเรื่อง
       ๒.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องกรอกใบสมัครผ่าน Website ของโครงการwww.proud-thai.com พร้อมแนบFile ข้อมูลเอกสาร ตามรายละเอียดของการรับสมัคร
       ๒.๔  เอกสารประกอบการสมัครเพื่อส่งผลงาน
              ๑) ใบสมัคร
              ๒) หลักฐานแสดงการเป็นนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษาผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีอายุไม่เกิน ๒๓ ปีบริบูรณ์ในวันที่ส่งผลงานเข้าประกวด เช่น บัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษา หรือหลักฐานอื่นที่แสดงฐานะเช่นนั้น
              ๓) ผลงานที่ส่งเข้าประกวด พร้อมเอกสารซึ่งประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจ Theme Concept และ Plot
๓. การส่งผลงานการประกวด
       ๓.๑  จัดทำภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๘ นาทีและไม่เกิน ๑๐ นาที ทั้งนี้นับรวมถึงเครดิตท้ายเรื่อง
       ๓.๒  นำเสนอเนื้อหาตามแนวคิดหลักของโครงการฯ โดยเลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือผสมผสานได้ตามความคิดสร้างสรรค์ ในเรื่องดังต่อไปนี้  
              ๑) เอกลักษณ์ของชาติ อันหมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเด่นและดีงามเฉพาะที่ร่วมกันของชาวไทย เกี่ยวกับประชากร ดินแดน ศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทย ความเป็นเอกราชและอธิปไตย เกียรติภูมิของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
              ๒) วิถีชีวิต วิถีชุมชนหรือท้องถิ่น ตลอดจนวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าภาคภูมิใจ
              ๓) เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรและค่านิยมสำนึกร่วมในสังคม
       ๓.๓  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถตั้งชื่อเรื่องด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือทั้งสองภาษา ตามความเหมาะสมและต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลักและเนื้อหา
       ๓.๔  เอกสารการนำเสนอแรงบันดาลใจ Theme Concept และ Plot ของภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวด กำหนดให้มีความยาวไม่เกิน ๒ หน้า กระดาษ A๔ พิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunPSK ตัวอักษรขนาด ๑๖ พอยท์
       ๓.๕  ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีคำบรรยายภาษาไทย (Sub Title)        
       ๓.๖  เนื้อหาในภาพยนตร์สั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่ลบหลู่ ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
       ๓.๗  การถ่ายทำ ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค สามารถใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอหรือกล้องประเภทอื่น ๆ ทำเป็นไฟล์วิดีโอ นามสกุล MOV หรือ MP๔ ขนาดภาพ ๑๖:๙ pixel ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐
       ๓.๘  การผลิตภาพยนตร์สั้น ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
       ๓.๙  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
       ๓.๑๐  ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความประสงค์ต้องใช้ภาพถ่าย ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ
เคลื่อนไหวเพื่อใช้ประกอบการผลิตภาพยนตร์สั้น ซึ่งเป็นผลงานของบุคคลอื่นใด จะต้องมีหนังสือรับรอง
และอนุญาตจากเจ้าลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการ
       ๓.๑๑  ผลงานจะต้องใส่ชื่อหรือคณะผู้ส่งประกวด และตำแหน่งต่างๆ ของทีมงาน
       ๓.๑๒  ต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นในปี ๒๕๖๓ จนถึงวันปิดรับสมัคร และต้องไม่คัดลอก เลียนแบบเรื่องใดมาก่อน
       ๓.๑๓  ผลงานภาพยนตร์สั้นทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ทางโครงการฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในเอกสาร สิ่งพิมพ์ทุกประเภท รวมทั้งผลิตเป็นสื่อสารสนเทศสมัยใหม่ทุกชนิดเพื่อเผยแพร่
       ๓.๑๔  การส่งเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ ๒.๔ และผลงานที่เข้าประกวดขอให้จัดส่งทาง e-mail ของโครงการภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ น. ทั้งนี้หากไม่ส่งผลงานในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
       ๓.๑๕  คณะกรรมการอาจจะคัดเลือกผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนจำนวนหนึ่ง
       ๓.๑๖  หลังจากประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด ให้เวลาผู้คัดค้านผลการประกวดยื่นอุทธรณ์คัดค้านแก่คณะกรรมการฯ ภายใน ๗ วัน
       ๓.๑๗  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
๔. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้น
       ๔.๑  เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ๔๐ คะแนน
       ๔.๒  ความคิดสร้างสรรค์และองค์ประกอบศิลป์ ๓๐ คะแนน
       ๔.๓  คุณภาพการผลิต เทคนิค ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง ๓๐ คะแนน
              รวม ๑๐๐ คะแนน
๕. การประกาศผลการประกวด
    การประกาศผลการประกวดผ่านทาง Website และ Facebook ของโครงการฯ ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕        
๖. รางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น
คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกและตัดสินรางวัลภาพยนตร์สั้น Short Film Contest “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย” รวม ๒๐ รางวัล เงินรางวัล รวมมูลค่า ๒๗๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล ดังนี้
       ๑) รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล
           ทุนการศึกษามูลค่า  ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
       ๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล
           ทุนการศึกษามูลค่า  ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
       ๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล
           ทุนการศึกษามูลค่า  ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
       ๔) รางวัลชมเชย จำนวน ๑๗ รางวัล          
           ทุนการศึกษามูลค่า  ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

  • www.proud-thai.com
  • YouTube : Proud Thai
  • E-mail : proud.thai.th@gmail.com
  • FB : Proud Thai
  • Line: @proud-thai

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Proud Thai

Total Prize Money: 
270,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
02 Dec 2021 (All day) to 28 Feb 2022 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.