^ Back to Top

ประกวดการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

ประกวดการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ชิงทุนการศึกษา พร้อมของรางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์
 2. เพื่อได้แนวทางการตลาดของข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับข้าว
 3. เพื่อสร้างเวทีให้กับเยาวชนในการนำเสนอแนวความคิดทางการตลาดเพื่อในไปใช้งานจริง

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตและนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

ประเภทการประกวด

 1. ประกวดทำคลิปนำเสนอไอเดียการทำการตลาดข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์
 2. ประกวดทำอินโฟกราฟิกนำเสนอข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์

กำหนดการส่งผลงาน

 1. ประกวดทำคลิปนำเสนอไอเดียการทำการตลาดข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์
  • รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564
  • นำเสนอรายละเอียดแผนการตลาดในรูปแบบ Clip VDO (ความยาวไม่เกิน 10 นาที) ส่งผ่านตัวฟอร์มรับสมัคร
  • คณะกรรมการดำเนินงานทำการตัดสินผลงาน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
 2. ประกวดทำอินโฟกราฟิกนำเสนอข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์
  • รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564
  • นำส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ (บันทึกไฟล์ .PDF และไฟล์รูปภาพ เช่น .PNG .JPG หรืออื่น ๆ ที่สามารถเปิดและสั่งพิมพ์ได้) ส่งผ่านตัวฟอร์มรับสมัคร
  • คณะกรรมการดำเนินงานท าการตัดสินผลงาน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

รางวัลการประกวด

 1. ประกวดทำคลิปนำเสนอไอเดียการทำการตลาดข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์
  • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
  • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
  • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
 2. ประกวดทำอินโฟกราฟิกนำเสนอข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์
  • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
  • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
  • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 093-482-5694
 • อีเมล : rungreung.bs@bru.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม

Deadline: 
19 Apr 2021 09:00 to 22 May 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.