^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๖๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ
 • เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปได้ใช้ความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ และมีส่วนร่วมในการฉลองครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของ
  ประเทศไทยในสหประชาชาติ
 • เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทูตพหุภาคีและบทบาทของประเทศไทยในสหประชาชาติให้เยาวชนและสาธารณชนไทย

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไป สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ โดยสมัครเป็นแบบรายบุคคล หรือแบบกลุ่ม

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ แล้วแปลงไฟล์เป็น JPG, PNG และ AI
 • การส่งผลงานเข้าประกวดขอให้มีรายละเอียด ดังนี้
  • ที่มาของความคิด แรงบันดาลใจ และความหมายของผลงานโดยสังเขป เช่น การใช้ภาพสัญลักษณ์ การใช้สี การใช้รูปแบบตัวอักษร ความเชื่อมโยง โดยมีความยาวไม่เกิน ๒๕ บรรทัด
  • เป็นตราสัญลักษณ์แบบสี (Full Color)
  • รูปแบบการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใช้งาน อาทิ
   • กระเป๋าผ้า
   • หน้ากากอนามัย
   • ของที่ระลึกต่าง ๆ เช่น สมุดโน้ต เสื้อ หมวก ร่ม

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานในรูปแบบดิจิทัล ที่สามารถแก้ไขได้ ตามมาตรฐานของโปรแกรมและไฟล์ภาพ JPEG, PNG และ AI ขนาดความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ DPI พร้อมระบุ Code สี
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน/นักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งผลงานมาที่กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๖ เมษายน – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่อีเมล interorg04@mfa.mail.go.th
 • ประกาศผลภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทาง Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศ และเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ (กำหนดวันประกาศผลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

เกณฑ์การตัดสิน

 • สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหประชาชาติ รวมทั้งบทบาทของไทยในสหประชาชาติในช่วง ๗๕ ปี ที่ผ่านมา
 • สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มีความร่วมสมัยแบบสากล
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความสวยงามตามหลักการออกแบบ
 • มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐บาท

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนแบบ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไขผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้
 • ห้ามมิให้ผู้เข้าประกวดเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง ๓ ลำดับ ต่อสาธารณะ ก่อนได้รับ
  การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด

ติดต่อสอบถาม
อีเมล: interorg04@mfa.mail.go.th

Total Prize Money: 
60,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
09 Apr 2021 09:00 to 06 May 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.