^ Back to Top

ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot สัญลักษณ์ประจำงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ : Thailand Research Expo"

ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot สัญลักษณ์ประจำงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ : Thailand Research Expo"

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot สัญลักษณ์ประจำงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ : Thailand Research Expo" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มี Mascot สัญลักษณ์ประจำงานเป็นที่จดจำ และมีอัตลักษณ์ และสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้การขับเคลื่อนบูรณาการของ วช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย

แนวคิดและเนื้อหาในการออกแบบ

  1. การออกแบบ Mascot ของงำน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)” จะต้องสื่อให้เห็นถึงการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัยในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
  2. การออกแบบ Mascot ตำมข้อ 1 ต้องมีรูปแบบที่สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็น โดยมีรูปแบบที่ใช้สีสันสวยงาม มีความน่ารัก มีบุคลิกที่ร่าเริงและแสดงความเฉลียวฉลาด รวมทั้งมีความเป็นมิตร พร้อมกับสะท้อนแนวคิดตามที่กำหนดไปพร้อมกัน
  3. การออกแบบ Mascot ตำมข้อ 1 และ 2 จะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือสัญลักษณ์ใดก็ได้ โดยผู้ออกแบบต้องให้ความเห็น และความหมายของ Mascot ที่ออกแบบและนำเสนออย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 3 บรรทัด และไม่เกิน 5 บรรทัด

กติกาการส่งผลงานที่ออกแบบ

  1. นิสิต นักศึกษา ทุกสาขาวิชาการ และผู้สนใจ สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
  2. ออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ที่สื่อถึงแนวคิดและเนื้อหาในการออกแบบตามที่ระบุไว้ 3 ข้อข้างต้น
  3. มีองค์ประกอบของการออกแบบในภาพที่สวยงาม จดจำง่าย และไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักมาแล้ว
  4. ออกแบบโดยใช้สีไม่เกิน 4 สี
  5. การออกแบบต้องใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกในการออกแบบ โดยออกแบบ Action ต่างๆ ของ Mascot ไม่น้อยกว่า 6 Action ได้แก่ ท่าไหว้ ท่าผำยมือทางซ้าย ท่ำผำยมือทางขวา ท่าแสดงความเป็นมิตร หรือเชื้อเชิญ ท่าแสดงบุคลิกที่ดูสนุกสนาน หรืออื่นๆ

การส่งผลงาน
ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 ตามเวลาราชการ (ดูจากวันที่ที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ที่

ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(ส่งผลงานประกวดออกแบบ Mascot)

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
0-2561-2445 ต่อ 517

Deadline: 
30 Mar 2021 09:00 to 05 Apr 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.