^ Back to Top

ประกวดตราสัญลักษณ์ “สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง : Construction Solution Academy, CSA”

ประกวดตราสัญลักษณ์ “สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง : Construction Solution Academy, CSA”

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง : Construction Solution Academy, CSA” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องในโอกาสก่อตั้งสำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง (Construction Solution Academy, CSA)
 • เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก่ผู้มีความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสก่อตั้งสำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง (Construction Solution Academy, CSA)

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เป็นนักเรียน นิสิต/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
 • สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ผลงาน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

 1. ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฏอยู่ในชิ้นงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตลอดจนไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
 2. ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน
 3. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่ประกวด มีความชัดเจน มีเอกลักษณ์ มีความหมาย เป็นสื่อกลางที่ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจและจดจำง่าย โดยการออกแบบไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร
 4. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีข้อความ “สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง (Construction Solution Academy, CSA)” และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายหน้าห้องสำนักงาน สื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก และอื่นๆ
 5. บ.ฟิวเจอร์ฯ จะเป็นผู้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่สมควรได้รับรางวัล โดยผลการตัดสินของ บ.ฟิวเจอร์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากพบหลักฐานในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง บ.ฟิวเจอร์ฯ จะพิจารณาเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ บ.ฟิวเจอร์ฯ โดย บ.ฟิวเจอร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือปรับปรุงผลงานต่อ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้
 7. บ.ฟิวเจอร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การส่งผลงาน
ผู้สนใจที่ประสงค์จะเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดจะต้องจัดส่งรายละเอียดตามที่ บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด กำหนดประกอบด้วย

 • ใบสมัคร และแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ไม่เกิน 5 บรรทัด)
 • ผลงานภาพสีเป็นไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมในรูปแบบนามสกุล .AI หรือในรูปแบบนามสกุล อื่น และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี โหมดCMYK (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้ เช่นฟอนท์) ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4 โดยเมื่อย่อลงเหลือ 2 x 2 ซ.ม. แล้วต้องสามารถมองเห็นและสื่อโลโก้ได้ ขอย้ำว่าย่อขนาด 2 x 2 ซ.ม. แล้วมองเห็นรายละเอียดของโลโก้
 • ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทาง e-mail : admin@future.co.th

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2564
 • ประกาศผล วันที่ 21 มกราคม 2564 เลื่อนประกาศผลเป็นวันอังคาร 26 มกราคม 2564
  "ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง เนื่องจากผลงานที่ส่งเข้ามามีจำนวนค่อนข้างมาก  ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ในการนี้ทางคณะกรรมการจึงขอแจ้งเลื่อนการประกาศผลการแข่งขันเป็นวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564"
 • ติดตามผลการตัดสินทาง www.facebook.com/Future-Engineering-Consultants-CoLtd-278570275968199

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ

 • หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจาก บ.ฟิวเจอร์ฯ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล
 • บ.ฟิวเจอร์ฯ จะไม่ส่งคืนผลงานให้ผู้เข้าร่วมการประกวด

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 083-819-0334
 • email : admin@future.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด

Total Prize Money: 
30,000 Baht
Deadline: 
06 Jan 2021 09:00 to 20 Jan 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.