^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต Bankhunsamutchin Mascot Contest 2020

ประกวดออกแบบมาสคอต Bankhunsamutchin Mascot Contest 2020

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต Bankhunsamutchin Mascot Contest 2020 ภายใต้แนวคิด อัตลักษณ์ความเป็นบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ ชิงรางวัลที่พักบ้านขุนสมุทรจีน ฟรี 2วัน 1 คืนพร้อม ประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดเป็น ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดระดับการศึกษา อายุ เพศ

กรอบแนวคิดในการประกวด

 1. การออกแบบสื่อสัญลักษณ์มาสคอต ต้องสะท้อนอัตลักษณ์ และง่ายต่อการจดจำในฐานะความเป็นชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน
 2. ตัวมาสคอตกำหนดเป็นรูปปลาเที้ยว (ชื่อสายพันธุ์ชนิดหนึ่งของปลาตีน) สัตว์ประจำชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน โดยผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบมาสคอตในอิริยาบถได้ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน
 3. ผลงานที่ออกแบบต้องมีภาพประกอบที่มองเห็นอย่างน้อย 3 ด้าน คือด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง
 4. มาสคอตควรมาพร้อมกับชื่อที่มีความหมาย พร้อมคำอธิบายสั้นๆ เล่าถึงแรงบันดาลใจ เนื้อหา หรือเรื่องราวที่สร้างสรรค์

กติกาการประกวด

 1. ผู้ประกวดต้องระบุชื่อ – นามสกุล อายุ สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ลงบนผลงาน
 2. การออกแบบต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น เช่น Photoshop, Illustrator หรือ 3D เป็นต้น และส่งเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ pdf
 3. การออกแบบ 1 ชิ้น จะต้องมีผลงานให้เห็น 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
 4. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน มีสิทธ์ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 ท่านต่อรางวัลเท่านั้น
 5. การออกแบบสร้างสรรค์ ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำภาพใดภาพหนึ่งมาทำซ้ำ ดัดแปลง และผลงานต้องไม่เคยเผยแพร่ เป็นที่รู้จัก หรือเคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากมีผู้ทักท้วงหรือทราบว่าเป็นการลอกเลียนแบบ การสมัครถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
 6. การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากคณะกรรมการ จะคัดเลือกเหลือ 1 ผลงาน และนำผลงานดังกล่าวเป็นต้นแบบเพื่อสร้างเป็นมาสคอตประจำชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะประกาศผลผู้ชนะภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563
 7. ลิขสิทธิ์ถือเป็นของคนในชุมชนแต่เพียงกลุ่มเดียว โดยชุมชนสามารถปรับรูปแบบเพื่อสอดคล้องกับความต้องการได้

ระยะเวลาและการประกาศรางวัล

 • ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผลงานชนะเลิศ ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ผ่านทาง เพจเฟซบุ๊ค บ้านขุนสมุทรจีนโฮมเสตย์ – ผู้ใหญ่สมร เข่งสมุทร และเว็บไซต์ Bankhunsamutchin.com

ช่องทางการส่งผลงาน
ส่งผลงานทางอีเมล โดยแนบภาพมาสคอตเป็นไฟล์ หรือนามสกุล .jpg, .png หรือ .pdf โดยตั้งชื่อไฟล์ และระบุหัวอีเมลว่า ประกวดออกแบบมาสคอตชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ของ (ชื่อ-นามสกุล) ส่งมาที่อีเมล khunsamutchin@gmail.com (จะต้องมีอีเมลตอบกลับเพื่อยืนยันว่าได้รับผลงานที่ส่งมาแล้ว)

รางวัลการประกวด

 • ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รางวัลที่พักบ้านขุนสมุรจีน ฟรี 2วัน 1 คืน พร้อมประกาศนียบัตรชนะเลิศ
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรแสดงความขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook Page : บ้านขุนสมุทรจีนโฮมเสตย์ – ผู้ใหญ่สมร เข่งสมุทร
 • Email : khunsamutchin@gmail.com
 • โทร : 092-254-7892 (พลอย), 082-203-1066 (หมิว)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Supawan Luangchai

Deadline: 
29 Oct 2020 09:00 to 20 Nov 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.