^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม”

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม”

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม” ชิงเงินรางวัล พร้อมสิทธิในการได้รับพิจารณาให้แสดงผลงานในช่องทรูวิชั่นส์ ใบประกาศนียบัตร และรางวัลอื่น ๆ จากผู้สนับสนุนการประกวด

วัตถุประสงค์
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ส่งผลให้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ดีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมที่เป็นการละเมิดในท้องตลาดเป็นการละเมิดบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบและอันตรายของการใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการซื้อหรือการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงความเสียหายหรืออันตรายจากการใช้เว็บไซต์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อผู้ใช้ จึงได้มีการจัดทำโครการนี้ขึ้น ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม”

หน่วยงานที่จัดการประกวด

 1. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 2. สำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USPTO)
 3. องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)
 4. สมาคมการจัดจำหน่ายคอนเทนต์ในต่างประเทศ (CODA)
 5. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 6. สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ (MPA)
 7. สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA)
 8. บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด

ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบนำเสนอไอเดียใหม่ๆ และชื่นชอบการถ่ายคลิปวิดีโอ มีสิทธิส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าร่วมการประกวด เว้นแต่ คณะกรรมการตัดสิน คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ในการจัดการประกวดคลิปวิดีโอนี้

การสมัครและการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

 1. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมเพื่อเข้าใจถึงผลกระทบและอันตรายของการใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการซื้อหรือการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงความเสียหายหรืออันตรายจากการใช้เว็บไซต์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อผู้ใช้ จะต้องกรอกใบสมัครเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ โดยระบุข้อมูลให้ชัดเจน ซึ่งรวมถึงชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งทาง www.goforrealthailand.com ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึง 15 ตุลาคม 2563 (สมัคร สัมมนาออนไลน์ฟรี)
 2. ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โปรดส่งผลงานคลิปวิดีโอขนาดสั้น ความยาว 30 – 60 วินาที ซึ่งรวมถึงชื่อ-นามสกุลของผู้ถ่ายคลิปวิดีโอ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถ่ายคลิปวิดีโอ โดยเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบและอันตรายของการใช้งานหรือซื้อหรือขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์ หรือความเสียหายหรืออันตรายจากการใช้เว็บไซต์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งทาง www.goforrealthailand.com ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน ถึง 14 ธันวาคม 2563 (ส่งผลงานคลิปวีดีโอ)

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด

 1. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ในนามบุคคลหรือแบบทีม (ไม่เกินทีมละ 3 คน) และสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ไม่เกิน 3 ผลงาน โดยจะต้องเป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบคลิปวิดีโอของบุคคลอื่นๆ หรือนำคลิปวิดีโอของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่น โดยผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดต้องรับรองว่าคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดนั้น เป็นคลิปวิดีโอที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงไม่มีข้อผูกมัดเรื่องลิขสิทธิ์ในตัวผลงานกับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ
 2. ผลงานคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยตีพิมพ์ หรือโฆษณาผ่านสื่อใดๆ ที่เป็นไปในทางการค้า หรือเชิงพาณิชย์
 3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากผลงานหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น
 4. คณะกรรมการจัดการประกวดหรือตัวแทนมีสิทธิจัดเก็บไฟล์คลิปวิดีโอทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวดและมีสิทธิในการนำไปใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพี่อการโฆษณาโครงการและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยถือว่าเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวอนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย และคณะกรรมการจัดการประกวดหรือตัวแทนไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์คลิปวิดีโอ
 5. เจ้าของผลงานคลิปวิดีโอที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสิน จะต้องเข้าร่วมรับการฝึกสอนจาก ผู้กำกับมืออาชีพ ตามวันเวลาและ สถานที่ตามที่คณะกรรมการจัดการประกวดกำหนด และยินยอมให้เผยแพร่การฝึกสอนดังกล่าว
  รวมทั้งตกลงว่าจะเก็บรักษาผลการประกวดไว้เป็นความลับจนกว่าคณะกรรมการจัดการประกวดหรือตัวแทนจะเผยแพร่การฝึกสอนและสื่อวิดีทัศน์ตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอและประกาศผลการประกวดและผู้ที่ได้รับรางวัลแล้ว
 6. หากพบว่าคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกา เงื่อนไข และรายละเอียดการจัดประกวด แม้ว่าสิ้นสุดการประกวดแล้ว ให้ทางผู้จัดประกวดมีสิทธิในการพิจารณาตัดสิทธิ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทน และ/หรือรางวัลทั้งหมดได้
 7. ผลงานคลิปวิดีโอต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แทนจากสำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา ผู้แทนองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้แทนสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์ ผู้แทนสมาคมการจัดจำหน่ายคอนเทนต์ในต่างประเทศ ผู้แทนสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย และผู้แทนบริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด จะเป็นผู้พิจารณาคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

 1. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยพิจารณาจาก ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบและอันตรายของการใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการซื้อหรือการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงความเสียหายหรืออันตรายจากการใช้เว็บไซต์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 2. ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำผลงานให้มีความโดดเด่น
 3. คุณภาพในการถ่ายทำผลงาน

ระยะเวลาดำเนินการจัดการแข่งขัน

 • 16 กันยายน 2563 เปิดตัวโครงการการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม”
 • 2 ตุลาคม 2563 เปิดรับสมัครการประกวดคลิปวิดีโอผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ www.goforrealthailand.com
 • 15 ตุลาคม 2563 สัมมนาครั้งที่ 1 หัวข้อ ทำไมต้อง “Go for Real”
  5.00 น. – 16.30 น. ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย โดยวิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • 22 ตุลาคม 2563 สัมมนาครั้งที่ 2 หัวข้อ ทำไมต้อง “Go for Real”
  15.00 น. – 16.30 น. ผลกระทบและอันตรายของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์ โดยวิทยากรจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้แทนเจ้าของสิทธิ
 • 5 พฤศจิกายน 2563 สัมมนาครั้งที่ 3 หัวข้อ "และหลีกเลี่ยงการละเมิดได้อย่างไร"
  15.00 น. – 16.30 น. เราจะ “Go for Real” และหลีกเลี่ยงการละเมิดได้อย่างไร โดยวิทยากรจากผู้แทนเจ้าของสิทธิ
 • 9 พฤศจิกายน ถึง 14 ธันวาคม 2563 เปิดรับผลงานคลิปวิดีโอเข้าร่วมการแข่งขันผ่าน www.goforrealthailand.com
 • 13 มกราคม 2564 ประกาศผลการคัดเลือกคลิปวิดีโอรอบแรกจำนวน 10 คลิป และเผยแพร่ผลงานคลิปวิดีโอดังกล่าวที่ Facebook Fan page: Go for Real
 • กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าของผลงานคลิปวิดีโอที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเข้ารับการฝึกสอนจากผู้กำกับมืออาชีพ และคณะกรรมการพิจารณาคลิปวิดีโอรอบตัดสิน
 • มีนาคม 2564 ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล

รางวัลการประกวด
รางวัลสำหรับการจัดการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปัง ต้องเลิกปลอม” ประกอบด้วยของรางวัลดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
  • เงินสดจำนวน 10,000 บาท
  • สิทธิในการได้รับพิจารณาให้แสดงผลงานในช่องทรูวิชั่นส์
  • ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุนการประกวด
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
  • สิทธิในการได้รับพิจารณาให้แสดงผลงานในช่องทรูวิชั่นส์
  • ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุนการประกวด
 • รางวัลที่สาม จำนวน 1 รางวัล
  • สิทธิในการได้รับพิจารณาให้แสดงผลงานในช่องทรูวิชั่นส์
  • ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุนการประกวด
 • รางวัลผู้เข้ารอบสิบคนสุดท้าย
  • “Mini production kit”
  • สิทธิในการได้รับการฝึกสอนจากผู้กำกับมืออาชีพ
  • สิทธิในการได้รับพิจารณาให้แสดงผลงานผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
  • ใบประกาศและรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุนการประกวด

ติดต่อสอบถาม

 • คุณกมลวรรณ ศรีสุข โทร. 085-358-4688
 • Facebook Fan Page: Go for Real
File attachments: 
Deadline: 
09 Oct 2020 09:00 to 14 Dec 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.