^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์

สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. ให้ประชาคมธรรมศาสตร์และสาธารณชนรู้จักกองทุนฯ เพิ่มมากขึ้น
 2. มีตราสัญลักษณ์และคำขวัญของกองทุนฯ ใช้เป็นสื่อในการดำเนินงาน
 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบ การใช้ภาษา และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

ข้อกำหนดการส่งผลงานประกวด

 • สำหรับตราสัญลักษณ์
  • ส่งผลงานเป็นไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับของโปรแกรมในรูปแบบนามสกุล .AI และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี  โหมด CMYK (โดยไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) ขนาด 1 หน้า กระดาษ A4
  • แนวคิดในการออกแบบผลงาน
   • ควรมีสีเหลือง (YELLOW 100) และแดง (RED 100)
   • ต้องมีความทันสมัย สวยงาม เด่น ชัดเจน และมีเอกลักษณ์
   • ต้องแสดงอัตลักษณ์ของกองทุนฯ และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของกองทุนฯ
   • ห้ามลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น หากตรวจสอบพบภายหลัง ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถือเป็นโมฆะ และรางวัลทั้งหมดจะถูกเรียกคืน เพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันดับถัดไป
   • ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองทุนฯ โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสมเพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง
   • การป้องกันความเสียหายระหว่างการอัพโหลดผลงานส่งเข้าประกวด เป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งงาน
   • คณะกรรมการจัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานคืนผู้ส่งเข้าประกวดในทุกกรณี
   • การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด
 • สำหรับคำขวัญ
  • เป็นคำขวัญที่ผู้อ่านให้ความสนใจ ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำความเข้าใจ และนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
  • ให้คำกะทัดรัด สละสลวย มีความสอดคล้อง ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย และจำได้โดยไม่ตั้งใจ
  • มีความประณีต พิถีพิถันในการเลือกสรรถ้อยคำ สื่อความหมายชัดเจน ให้อารมณ์และความรู้สึก
  • มีเนื้อหาสาระครบถ้วน และตรงจุดมุ่งหมายที่สื่อถึงกองทุนฯ

การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง www.relations.tu.ac.th พร้อมนำเสนอแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ  ให้ครบถ้วน
 2. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าประกวดได้ทาง
  • สำหรับตราสัญลักษณ์
   ผู้ส่งผลงานจะส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ผลงาน/คน
   ส่งผลงานโดยแนบไฟล์นำเสนอ และไฟล์ต้นฉบับ ถึงคุณกันติชา มาที่ E-mail : tu-relations@tu.ac.th ภายในวันที่ 31 ตุลาคม  2563
  • สำหรับคำขวัญ
   ผู้ส่งผลงานจะส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ผลงาน/คน
   ส่งผลงานทางอีเมล์ ถึงคุณกันติชา มาที่ E-mail : tu-relations@tu.ac.th หรือ ส่งผลงานทางไปรษณีย์ มาที่ : สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200 วงเล็บมุมซองว่าส่งผลงานประกวด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม  2563
 3. สมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563
 4. ประกาศผลวันที่ 20 ธันวาคม 2563  ผ่านทาง www.relations.tu.ac.th และ Facebook เพจThammasat relations (โดยจะติดต่อไปยังผู้ได้รับรางวัลเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร)

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดในการนำเสนอผลงาน
 2. การสื่อความหมาย ความครบถ้วนขององค์ประกอบของผลงาน
 3. ความน่าสนใจ ความสวยงาม ความเด่น และความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศประเภทตราสัญลักษณ์ เป็นเงินสด จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. รางวัลชนะเลิศประเภทคำขวัญ เป็นเงินสด จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คุณกันติชา โทร.02-613-3778 (ในเวลาทำการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกันติชา / TU-Relations

Total Prize Money: 
15,000 Baht
Deadline: 
08 Oct 2020 09:00 to 31 Oct 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.