^ Back to Top

ประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นทรัพย์สินทางปัญญา "DIP Short Film Contest"

ประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นทรัพย์สินทางปัญญา "DIP Short Film Contest"

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นทรัพย์สินทางปัญญา "DIP Short Film Contest" หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว : Innovate for a Green Future" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 660,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ประเภทการประกวด

 • ประเภทที่ 1 นักเรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรืออนุปริญญา
 • ประเภทที่ 2 นักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุกสาขาวิชา

กติกาการรับสมัคร
ผู้สมัครต้องสมัครในรูปแบบทีม 1 คน/1ทีม ทีมละไม่น้อยกว่า 10 คนแต่ไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วยนักเรียน หรือนักศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 9 คนแต่ไม่เกิน 10 คน และอาจารย์ ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน 2 คน โดยสมาชิกในทีมทั้งหมดต้องสังกัดสถานศึกษาเดียวกัน ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถสมัครได้ไม่เกิน 3 ทีม และแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงาน

สิทธิประโยชน์ผู้ที่ได้รับรางวัล
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 12 ทีม สุดท้าย จะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตภาพยนตร์สั้นทีมละ 20,000 บาท พร้อมทั้ง ได้รับคำปรึกษาแนะนำจากคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตผลงานภาพยนตร์สั้น

เงื่อนไขในการส่งผลงาน

 • รายละเอียดการส่งผลงานรอบที่ 1
  • เขียนโครงเรื่องหนังสั้น หัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว” จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
  • โดยสามารถสมัครและส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ www.dipshortfilm.com
  • เกณฑ์ในการให้คะแนนรอบที่ 1
   • ความเกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรม (Innovation)
   • ความเกี่ยวเนื่องด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ โลกสีเขียว (Green Future)
   • การถ่ายทอดทางอารมณ์ การเล่าเรื่อง การถ่ายทอดทางอารมณ์
  • ส่งผลงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
 • รายละเอียดการส่งผลงานสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2        
  • เขียน Storyboard หนังสั้นหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว” จำนวนไม่น้อยกว่า 10 Storyboard แต่ไม่เกิน20 Storyboardซึ่งไม่จำกัดวิธีและไม่จำกัดรูปแบบในการทำโดยสามารถดาวน์โหลด StoryboardTemplateได้ที่เว็บไซต์ www.dipshortfilm.com
  • เกณฑ์ในการให้คะแนนรอบที่ 2
   • ความเกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรม (Innovation)
   • ความเกี่ยวเนื่องด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ โลกสีเขียว(Green Future)
   • มูลค่าทางอารมณ์ การเล่าเรื่อง การถ่ายทอดทางอารมณ์
  • ส่งผลงานภายในวันที่ 4ธันวาคม 2563  เท่านั้น
 • รายละเอียดเงื่อนไขในการส่งผลงานหนังสั้นสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ FINAL
  • ความยาวอย่างน้อย 5นาทีแต่ไม่เกิน 7นาที (ไม่รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย)
  • สัดส่วนภาพขนาด 16:9 มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย FULL HD 1920x1080 และ เป็นไฟล์สกุล MP4หรือ MOV
  • มีคำบรรยายใต้ภาพ (Subtitle) เป็นภาษาไทย
  • เป็นภาพยนตร์สั้นที่มีความเหมาะสมไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด เนื้อหาในภาพยนตร์สั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และ ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
  • ให้มีการปรากฎชื่อหรือสัญลักษณ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  • ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ หรือดัดแปลงผลงานของบุคคลอื่น ไม่เคยส่งเข้าร่วมประกวด เผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
  • คณะกรรมการจัดงานฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  • ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมให้ตกเป็นของเจ้าของผลงาน โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถทำซ้ำ ดัดแปลง และนำไปเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ในงานของกรมฯ ที่ไม่ใช่กิจกรรมในเชิงพาณิชย์ได้
  • ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
  • กำหนดการส่งผลงานหนังสั้นภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 15มกราคม 2564

ตารางการจัดกิจกรรม

 • 1 - 31 ตุลาคม 2563 : เปิดรับสมัครพร้อมส่งผลงาน
 • 13 พฤศจิกายน  2563 : ประกาศผลการคัดเลือก (ผู้เข้ารอบแรก)
 • 23 พฤศจิกายน 2563 : จัดอบรมเสริมสร้างความรู้แก่กลุ่มนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบ
 • 24 พฤศจิกายน 2563 : จัดอบรมเสริมสร้างความรู้แก่กลุ่มนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ
 • 4 ธันวาคม 2563 : วันสุดท้ายของการส่งผลงาน Story Board
 • 14 ธันวาคม 2563 : ประกาศผลการคัดเลือก (ผู้เข้ารอบที่ 2)
 • 15 มกราคม 2564 : วันสุดท้ายของการส่งผลงานหนังสั้น
 • 28 มกราคม 2564 : จัดพิธีมอบรางวัล

รางวัลการประกวด

 1. ประเภทนักเรียน
  • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000  บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000  บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 2. ประเภทนักศึกษา
  • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ สมาชิกในทีมที่เข้ารอบทั้ง 12 ทีม จะได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมประกวดโครงการฯ

ติดต่อสอบถาม

 • FackbookFanpage:dipshortfilm
 • IG: dipshortfilm
 • Twitter: dipshortfilm
 • Line ID: @dipshortfilm
File attachments: 
Deadline: 
28 Sep 2020 09:00 to 31 Oct 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.