^ Back to Top

ประกวดแนวความคิด หัวข้อ “โลกดิจิทัล กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ DIGITAL YOUR LIFE 2020”

ประกวดแนวความคิด หัวข้อ “โลกดิจิทัล กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ DIGITAL YOUR LIFE 2020”

G-YU Creative ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวความคิด หัวข้อ “โลกดิจิทัล กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ DIGITAL YOUR LIFE 2020” ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย และกลุ่ม DIGITAL STARTUP ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เกิดการรู้จักเพิ่มขึ้นในวงกว้างและมีการจับคู่ทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล
 • เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ตลอดจนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดอาชีพ หรือการสร้างรายได้จากเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เพิ่มขีดความสามารถในการนำไปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการประกอบอาชีพ หรือเกิดอาชีพและทักษะใหม่ๆ และเกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มในการจ้างงาน
 • เพื่อสร้างความตระหนักถึงองค์ความรู้และความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนา สังคมในแง่มุมต่าง ๆ พร้อมสำหรับการเป็นพลเมืองดิจิทัล โดยมีทักษะครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ การใช้ (Use), เข้าใจ (Understand), การสร้าง (create) และการเข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
เยาวชน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ทีมละ 2 คนขึ้นไป

กติกาและข้อกําหนดเกี่ยวกับผลงาน

 • ส่งผลงานในรูปแบบ วีดีโอ Present ผลงานที่จะนำเสนอ ความยาวไม่เกิน15 นาที ความละเอียด1080p โดยในวีดีโอต้องกล่าวถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานโดยละเอียด
 • ออกแบบผลงานจากหัวข้อ 5 หมวดหมู่ ได้แก่ การศึกษา ,การเกษตรกรรม, สุขภาพและความงาม ,การเงินและการบัญชี ,การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
 • ผลงานที่ออกแบบจะต้องไม่ปรากฏโลโก้ ที่มีส่วนหนึ่งส่วนใดกล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้าหรือ เครื่องหมายการค้าใดๆ และไม่ใช้ภาพประกอบที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับ อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 • ชิ้นงานต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และออกแบบโดยผู้ส่งผลงานเอง อีกทั้งไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
 • ผู้ส่งผลงานต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการร้องเรียน เกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณี
 • ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ไม่เกิน 2 ผลงานต่อหนึ่งหัวข้อ
 • กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดโดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ gyucreative.com หัวข้อ “Digital Your Life” และกรอกข้อมูลใน Platform Google Form
 • ส่งผลงานได้ที่ activity@Gyucreative.com ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 กันยายน 2563
 • ผู้สมัครต้องเข้าร่วมฟังสัมนาในหัวข้อ “Digital Your Life” ในวันเสาร์ ที่ 5 กันยายน 2563 ผ่านโปรแกรม Zoom (โดยทางทีมงานจะส่งลิ้งค์ให้อีกครั้งภายหลัง)
 • คัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน Digital Content / กลุ่ม Startup /depa
 • ประกาศผลเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในวันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563 ผ่าน gyucreative.com เพื่อนำเสนออีกรอบในวันเสาร์ ที่26 กันยายน 2563 ในงาน Digital Your Life 2020 โลกดิจิทัล กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน

 • การตีความของเนื้อหา สู่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงและที่ชัดเจน ตรงประเด็นในด้าน Digital
 • ความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น เกิดความประทับใจ
 • เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อและหมวดหมู่ที่เลือก พร้อมทั้งความสวยงามสมบูรณ์แบบของผลงาน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02-658-0557
 • Facebook : GYu Creative

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณทรรศนีย์ คงรัตนสมบูรณ์ / G-YU Creative Co., Ltd.

Total Prize Money: 
60,000 Baht
Deadline: 
14 Aug 2020 09:00 to 11 Sep 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.