^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS ครั้งที่ ๒”

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS ครั้งที่ ๒”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS ครั้งที่ ๒” โครงการ Healthy Digital Family “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท

หัวข้อการประกวด
Reset Mindset “เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ”

ประเภทการประกวด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท

 1. ผลิตสื่อวิดีโอ
 2. ผลิตสื่ออินโฟกราฟิก

คุณสมบัติผู้สมัคร แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

 1. มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (รับรองโดยสถาบันต้นสังกัดเท่านั้น) แบบเดี่ยวหรือทีม (จำนวนสมาชิกต้องไม่เกิน ๑๐ คน)
 2. ประชาชนทั่วไป แบบเดี่ยวหรือทีม (จำนวนสมาชิกต้องไม่เกิน ๑๐ คน)

กฏกติกาของการประกวด

 1. ผู้สมัครเข้าประกวดในระดับมัธยมศึกษา/อุดมศึกษาหรือเทียบเท่าต้องส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษา โดยแต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า ๑ ผลงานและมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ ๑ ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า ๑ ทีม)
 2. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทคลิปวิดีโอต้องมีความยาวไม่เกิน ๓ นาที (รวมไตเติ้ลของโครงการฯตอนเริ่มต้นผลงานและเครดิตปิดท้าย)
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (เครดิตปิดท้ายคลิปวิดีโอหรือด้านบนของอินโฟกราฟิก) มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ประกวด
 4. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทอินโฟกราฟิก ต้องมีขนาด เอ๓ (๒๙๗ x ๔๒๐ มม. หรือ ๑๑.๖๙ x ๑๖.๕๔ นิ้ว)
 5. ฟอนต์ภาษาไทยที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นพยัญชนะภาษาไทยมีหัว อย่างเช่น DB fongnum หรือ TH Sarabun New เป็นต้น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ประกวด
 6. ผลงานอินโฟกราฟิกที่ส่งมาประเภท .AI และ .EPS จะต้อง Create Outline ฝังภาพให้เรียบร้อยและแนบไฟล์ PDF มาด้วย
 7. ผลงานคลิปวิดีโอจะต้องมีบทบรรยายภาษาไทย (Thai Subtitle) ด้านล่าง
 8. สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ผลงานต่อทีม โดยไม่จำกัดประเภทการประกวด
 9. การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาเปิดรับผลงานวันที่ ๑ สิงหาคม ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
 • งานประกาศผลการประกวดผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปีที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้สมัครต้องจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมดำเนินการผลิตเองทั้งหมดและเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 2. ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ โดยผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่ หรือไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อนและต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน
 3. ภาพและเสียงที่ปรากฏในผลงานต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม ไม่หลบลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติและไม่มีเนื้อหาแสดงกิริยาไม่สุภาพ หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือให้ร้ายบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดๆ
 4. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเพื่อเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 5. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีสิทธ์นำ ไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของผลงาน
 6. คณะกรรมการและผู้มีส่วนร่วมในโครงการไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดและชิงรางวัล
 7. เจ้าของผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายจะต้องร่วมพิธีประกาศรางวัลการประกวดผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก ภายใต้แนวคิด “Reset Mindset เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ” ในโครงการ Healthy Digital Family ผู้ชนะรางวัลจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเงินรางวัลในแต่ละประเภท
 8. ผู้ได้รางวัลจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ ๕ พร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆที่ออกโดยราชการ เพื่อยืนยันตัวตนในวันประกาศผลมอบรางวัล
 9. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 10. ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมผู้จัดงานมีสิทธิ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎข้อบังคับต่างๆได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ ๐๙ ๘๐๐๑ ๙๖๖๐
 • Facebook Fanpage: DigiFam Awards
 • E-Mail: digifamawards@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : DigiFam Awards

Total Prize Money: 
400,000 Baht
Deadline: 
01 Aug 2020 09:00 to 15 Sep 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.