^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "น่าน : เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "น่าน : เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "น่าน : เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์" (NAN : The Creative City of Craft and Folk Arts) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 65,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนชาวน่าน และสร้างการมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานขับเคลื่อนน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ประเภทเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์ (NAN : The Creative City of Craft and Folk Arts) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

หัวข้อประกวด
น่าน : เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์
NAN :Creative City of Crafts and Folk Arts

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ จำนวนผลงานที่ส่ง
 2. ตราสัญลักษณ์ (logo) มีความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดที่สอดคล้องการเป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน
 3. ตราสัญลักษณ์ (logo) มีการสื่อความหมายของเครื่องหมาย ที่สามารถสร้างการรับรู้ได้ มีลักษณะเฉพาะ ง่ายต่อการจดจำ สามารถเชื่อมโยงไปสู่เชิงพาณิชย์ได้
 4. ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น หากได้รับรางวัลและตรวจสอบพบ ภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืนทั้งหมดเพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป
 5. ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยสามารถปรับแบบได้ตามความ เหมาะสมเพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง
 6. คณะกรรมการจัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานประกวดคืนผู้เข้าประกวดในทุกกรณี
 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

รูปแบบผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
 2. ต้องอธิบายแนวคิดการออกแบบ ความหมายของแบบ และแรงบันดาลใจในการออกแบบ
 3. ต้องเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ส่งในรูปแบบไฟล์ทางอีเมล NanCreativeCity@gmail.com
 2. ให้ส่งไฟล์ตราสัญลักษณ์ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi
 3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องแจ้งชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่สามารถติดต่อได้ ได้ตามแบบฟอร์มที่ผู้ดำเนินงานได้กำหนดไว้ แนบมากับผลงานที่ท่านส่งมาด้วย

กำหนดระยะเวลา

 1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2563
 2. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 9 กันยายน 2563
 3. เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 5. รางวัลขวัญใจมหาชน จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 0 5471 6111
 • สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 โทรศัพท์ 0 5477 1458-9
 • face book fan page : น่าน เมืองสร้างสรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพุทธชาติ วรรณพรหม / NAN Creative City

Total Prize Money: 
65,000 Baht
Deadline: 
13 Jul 2020 09:00 to 15 Aug 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.